Ajuts i subvencions

Hi ha diferents ajuts per donar suport als emprenedors i a les empreses. És important identificar quina o quines de les línies d’ajuts s’acosten més a la tipologia d’empresa que té cadascú i si es compleixen els requisits necessaris per poder-les sol·licitar. Les línies d’ajuts més comunes són les que s’exposen a continuació:

Per inici de l’activitat

 • Capitalització de l’atur
 • Finançaments tous
 • Bonificacions de la quota d’autònoms
 • Cooperatives i societats laborals

Segons la localització
Es promou la localització d’empreses en zones considerades deprimides o de declivi industrial.

 • Programa LEADER

Per donar impuls als negocis ja existents

 • Incentius al comerç
 • Programa 360o Competitivitat
 • Inversions empresarials d’alt impacte
 • Pla PIMA Aire de renovació de vehicles comercials
 • Finançament de projectes de reactivació industrial
 • Programa de creixement i diversificació de mercats
 • Programa Empresa exporta

Segons la forma jurídica adoptada
Hi ha ajuts concrets per a:

 • Cooperatives i societats laborals

Internacionalització

 • Ajuts a la internacionalització de l’empresa catalana
 • Indústries culturals: assistència i particicipació en fires, festivals i mercats internacionals
 • Programa ICEX-NEXT internacionalització PIMES
 • Pla “ICEX Target USA”
 • Préstec I+I
 • Programa d’incorporació de talent per a la internacionalització

Segons el tipus d’activitat
S’incentiven alguns tipus d’activitats com són:

 • Activitats turístiques
 • Comerç i artesania
 • Iniciatives mediambientals
 • Indústries agràries i alimentàries
 • Indústries culturals

Per contractació de treballadors
S’incentiva la contractació de treballadors, sobretot de determinats col·lectius específics:

 • Contractació indefinida
 • Treballadors desocupats en situació d’exclusió social
 • Treballadors amb una disminuació superior al 33%

Per R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació)
Hi ha ajuts per a la subcontractació i per a la realització de projectes tant individuals, com col·lectius en R+D+I, entre d’altres.

 • InnoEmpresa
 • Nuclis d’innovació tecnològica
 • Ajuts R+D+i al sector agrari i alimentari
 • Subvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat
 • Préstec I+I

Per a informació més detallada dels ajuts i subvencions vigents podeu consultar el Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa – FISUB

A la trobada es gestionen conjuntament i a les diverses zones industrials temes … Llegir-ne més

Les subvencions pretenen fomentar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat… Llegir-ne més