Ajuts a la reindustrialització i al manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya

Objecte

Linea 1) Ajuts a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa per continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o una deslocalització.

Linea 2) Ajuts al manteniment d’activitats industrials en situació de dificultat. En són objecte, els projectes d’adquisició d’empreses industrials en concurs de creditors o en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d’Empresa i Treball, a través d’aquest formulari i amb anteriorment a la finalització del període de presentació de sol·licituds d’aquest ajut.Es considera que una empresa està en situació de dificultat quan, d’acord amb el protocol de col·laboració dels jutjats mercantils, aquesta es troba en situació de concurs, preconcurs o d’acord de refinançament; així com trobar-se en un procés de relleu generacional, reorientació del model de negoci o de recerca d’un soci. Aquestes hauran de mantenir un mínim de 10 llocs de treball o almenys el 50% dels llocs de treball afectats i susceptibles de ser incorporats a l’activitat industrial de la persona beneficiaria.

Beneficiaris

Les empreses amb personalitat jurídica industrials amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica (CCAE) 10, 11, del 13 al 32 i 38, amb seu operativa a Catalunya o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.   .

Termini

Fins a les 14:00h de l’1 d’octubre de 2024 (concurrència no competitiva)

Import de l’ajut

Linea 1) Fins al 25% del valor dels actius fixos productius de la compra del centre productiu objecte del tancament o la deslocalització, i les inversions necessàries per a l’adequació dels espais i la represa de l’activitat. Pels costos laborals, 7.500€ per cada lloc de treball mantingut. Fins a un màxim de 2.250.000€ per projecte. 

Linea 2) Fins el 30%  del valor dels actius fixos productius de la compra de la unitat productiva. Pels costos laborals, 7.500€ per cada lloc de treball que se subrogui de la unitat productiva que s’adquireix. Fins a un màxim de 350.000€ per projecte.

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

25 d'abril de 2024