Taula per la gestió sostenible de Ramaderia a Osona

ANTECEDENTS
Osona és una comarca amb una important activitat ramadera, especialment en el sector porcí, esdevenint, juntament amb la resta del sector agroalimentari el primer motor econòmic de la comarca. Per aquesta raó, la viabilitat social, econòmica i ambiental d’aquesta activitat ramadera és de transcendental importància per l’equilibri del territori i l’estructura productiva de la comarca.

L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar del Pla estratègic de la fertilització agrària i gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya (2013-2016) va determinar que la comarca d’Osona és la segona de Catalunya amb major producció de dejeccions ramaderes, generant-se un excedent de dejeccions, cosa que implica la necessitat de buscar alternatives d’ús o de tractament d’aquest subproducte.

Es tracta d’una situació no recent, ja que molts municipis de la comarca d’Osona estan identificades com a zones vulnerables a la contaminació per nitrats.

Val a dir, que en els darrers anys s’han fet avenços significatius en l’àmbit de la reducció del volum i del contingut de nitrogen de les dejeccions ramaderes a través d’una bona gestió de l’aigua en les explotacions i l’ús de dietes baixes en proteïna bruta. A més a més, alguns titulars d’explotacions ramaderes han optat per instal·lar sistemes de tractament de dejeccions individualitzats a les seves granges que complementen les plantes de tractament de purins col·lectives que existeixen a la comarca, de les quals actualment només està en funcionament una de les dues instal·lacions.

Malgrat això, i al fet que fa anys que el sector ramader i l’administració estan cercant solucions a la gestió de les dejeccions, la situació dista molt de poder-se considerar resolta de forma satisfactòria.

Davant d’aquest context i amb la voluntat de fer compatible un sector ramader modern amb la gestió sostenible del territori des del Consell Comarcal d’Osona, Creacció i la Universitat de Vic, es va impulsar la formació d’un espai de diàleg i concertació per trobar solucions eficients i eficaces per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes a la comarca d’Osona, alinear tots els agents de la comarca, fer compatible la ramaderia intensiva i la qualitat ambiental del territori i esdevenir un interlocutor únic del territori per avaluar les propostes públiques i privades que sorgeixin per a la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes.

Amb aquest objectiu general el 15 de setembre de 2015 es va constituir Taula per la gestió sostenible de la Ramaderia a Osona, més coneguda popularment com a “Taula de Purins” donada la rellevància d’aquests en la situació mediambiental de la comarca.

COMPOSICIÓ
La taula està presidida pel President del Consell Comarcal d’Osona i està integrada pels representants de les organitzacions i àmbits següents amb un total de 18 membres:
1. Sector Ramader:

 • a) Cooperativa Plana de Vic
 • b) Associació de ramaders afectats pel tancament de les plantes de purins.
 • c) ASFAC (Associació Catalana de Fabricants de Pinsos)
 • d) Pinsos Sant Antoni
 • e) Esporc SA
 • f) La llotja de Vic / GePork
 • g) Granges Deseures representat pel Sr. Toni Deseures

2. Administració catalana:

 • a) Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • b) Agència de Residus de Catalunya (ARC)
 • c) Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 • d) Consell Comarcal d’Osona representat
 • e) CREACCIÓ

3. Recerca i coneixament

 • a) Universitat de Vic (UVIC)
 • b) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)
 • 4. Agents socials:
 • a) Sindicat Unió de Pagesos
 • b) Grup de Defensa (GDT)

FUNCIONAMENT I METODOLOGIA DE TREBALL
La taula té una composició plural i organitzacions amb punts de vista clarament diferents, respectant en tot moment la confidencialitat i l’expressió lliure dels posicionaments per tal d’enriquir el debat amb la diversitat de punts de vista.
Les decisions i acords es prenen per consens i es pren el compromís de buscar la implicació de tots els agents involucrats en la generació i gestió de les dejeccions ramaders a la comarca d’Osona, intentant aconseguir el major consens en la gestió.

A nivell operatiu, la Comissió permanent que és l’encarregada de fer el seguiment de l’execució de les iniciatives acordades a la Taula.

A nivell executiu, la comissió tècnica desenvolupa els projectes que es decideixin impulsar.

OBJECTIUS I ACCIONS ESPECÍFIQUES
La Taula per la Gestió Sostenible de la Ramaderia d’Osona treballa amb les següents línies d’actuació.
1. Aportacions al Nou decret de dejeccions ramaderes, buscant el màxim consens, donant suport i reconeixement a les mesures de reducció en origen del volum i càrrega de nutrients en les dejeccions, impulsant la transformació de plans de gestió conjunts en centres de Gestió de Dejeccions ramaderes.
2. Proposar mesures per la gestió integral de l’adobat seguint criteris agronòmics
3. Impulsar mesures de control, monitorització i anàlisi de dejeccions com GPS, cabalímetres, conductímetres i anàlisi de sòls.
4. Avaluar amb rigor tècnic les propostes de tractament i les noves tecnologies existents per racionalitzar la seva implantació.
5. Impulsar sistemes de separació sòlid/líquid a totes des granges de més de 25.000 KgN/any, com a pretractament.
6. Valorar i difondre els resultats dels estudis impulsats i realitzats per diferents agents del sector.
7. Impulsar accions per millorar l’eficiència i minimitzar l’impacte per males olors derivats de l’aplicació de purins.
8. Vetllar per l’acompliment i control de la gestió real del control del cens, control d’abocaments, control de terres i monitorització d’adobs químics.
9. Acordar distàncies mínimes i uns horaris marc per l’aplicació de dejeccions ramaderes a les terres de conreu.
10. Impulsar estudis i tramitacions necessàries per al reconeixement per part de la Unió Europea de la Comarca d’Osona com a zona de doble collita agrària.
11. Pressionar per eliminar els buits o sobre posició de competències a l’administració
12. Estudiar l’aplicació de mesures de reducció en origen de les dejeccions d’altres espècies ramaderes.
13. Aprofundir en la relació entre les energies renovables i el tractament de les dejeccions ramaderes i les limitacions de l’actual legislació
14. Inventari de tractaments existents a la Comarca d’Osona.

Dilluns dia 17 de gener van arrencar les formacions a mida d’aquest 2022, que s’enmarquen … Llegir-ne més

L’agència s’ha integrat al grup de treball de dones emprenedores

Creacció ha entrat a formar part … Llegir-ne més