Prova pilot de creació d'una APEU als polígons Malloles, Les Casasses i El Bruguer de Vic

Vic és un dels primers municipis de Catalunya que promou la creació d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en sòl industrial. L’Ajuntament de Vic, a través de Creacció i amb la col·laboració d’AINEV (Associació Industrials Nordest de Vic) i la Diputació de Barcelona, impulsen una prova pilot per implantar aquest sistema de gestió en els polígons de Malloles, Casasses i El Bruguer. Aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada té com a objectiu transformar aquesta zona industrial en una zona de cooperació empresarial, de foment de la competitivitat de les empreses, de contribució a la generació d’ocupació i de creació d’un entorn econòmic sostenible a partir d’un pla d’actuació que combini les necessitats del teixit econòmic amb els interessos públics de la ciutat.

Què és una APEU?

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica prèviament delimitada d’un o diversos municipis on les activitats empresarials i l’administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general sota la tutela de l’administració local i la gestió d’una entitat gestora de naturalesa privada.
Aquest instrument de col·laboració publicoprivada està regulat per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Objectius i finalitat

  • Modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes per a millorar la qualitat de l’entorn urbà per mitjà d’actuacions sostenibles
  • Impulsar els polígons d’activitat econòmica com a espais de cooperació empresarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de creació d’un entorn econòmic més sostenible.

Quines funcions té?

  • Impulsar l’activació urbana, turística. comercial o industrial
  • Reforçar la seguretat als espais públics
  • Gestionar serveis de forma compartida (energia, telecomunicacions, etc)
  • Millorar els serveis bàsics de neteja, manteniment, etc
  • Altres que tinguin com a objectiu millorar i revitalitzar l’entorn (mobilitat, economia circular, etc)

Qui en forma part i com es gestiona?

En formen part tots els titulars del dret de possessió: els titulars de l’activitat econòmica i els propietaris en el cas de naus sense activitat o parcel·les sense construir de la zona delimitada per l’APEU.
És un model de gestió publicoprivada. L’entitat gestora és de naturalesa privada, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia. És la responsable de la gestió i d’implementar el Pla d’Actuació.

Com es financia?

Amb les quotes de les persones titulars del dret de possessió majoritàriament i també amb subvencions i ajuts públics, etc.

Procés per crear una APEU

  1. Delimitació de la zona que formarà l’APEU: Cens de les parcel·les i les activitats econòmiques. Pla d’actuació, pressupost i projecte d’estatuts de l’entitat gestor.
  2. Pre-aprovació inicial: Presentació pública i votació no vinculant.
  3. Aprovació definitiva: Votació titulars dret possessió. Aprovació Ajuntament I conveni amb l’entitat gestora i registre i constitució de l’APEU.

Vols rebre més informació?

Amb el suport de: