Petits canvis a l’IRPF, impost de societats i IVA

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 es va publicar el 8 d’octubre, per tal de seguir amb la seva tramitació i aprovació parlamentària. El document inclou diverses mesures fiscals transcendents.

En l’IRPF, entre altres novetats, s’introdueix un increment de la tributació de la base imposable de l’estalvi, i en l’impost sobre societats, una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió.

Ho expliquem en detall. De cara al 2023, s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques i el límit de l’obligació de declarar quan es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’eleva la reducció per als contribuents que determinen els seus rendiments en estimació objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als qui determinen el rendiment en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams més en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. 

Tant en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l‘IVA, es prorroguen els límits màxims establerts que permeten acollir-se al règim de mòduls de l’IRPF/IVA.

Respecte a l’impost sobre societats s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23% per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 d’euros i no siguin entitats patrimonials.

Altres novetats fiscals i mercantils

Ara ja pots crear una empresa per 1 euro

La nova llei Crea i Creix té per objectiu facilitar la creació d’empreses, amb la millora de la regulació i l’eliminació d’obstacles, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament.

Això és el que hauràs de pagar a partir d’ara si ets autònom

Els treballadors autònoms cotitzaran a la Seguretat Social en base a 15 trams vinculats al ingressos reals que aquests tinguin, a diferència de fins ara que només hi havia un tram per a tothom. Ara, qui guanya més, paga més.

La nova llei concursal, una oportunitat per salvar empreses en dificultats

Aquesta nova normativa posa el focus en la necessitat d’ajudar les empreses que tenen dificultats i salvar-les, amb l’argument que són un actiu per a la societat per la seva capacitat de crear ocupació i riquesa

9 de gener de 2023