La nova llei concursal, una oportunitat per salvar empreses en dificultats

Aquest 2023 arriba carregat de novetats fiscals i mercantils per a les empreses i els autònoms. La llei concursal és una de les que pot arribar a tenir un impacte més potent a l’economia del nostre país.

Aquesta nova llei s’adapta a una directiva europea que, a grans trets, posa el focus en la necessitat d’ajudar les empreses que tenen dificultats i salvar-les, amb l’argument que són un actiu per a la societat per la seva capacitat de crear ocupació i riquesa. La nova normativa, doncs, aplana el camí per a què les empreses tinguin temps per reestructurar-se i així evitar situacions en les que ja no poden remuntar. 

Entrada en vigor: 26 de setembre de 2022.

La situació preconcursal, la gran novetat

La llei introdueix com a novetat l’instrument preconcursal. Aquest és un  procediment àgil i amb una participació reduïda de l’administració judicial, dirigit a la consecució d’acords entre empreses viables i els seus acreedors, preferentment en un estadi inicial de dificultats financeres. Es posa èmfasi en la salvaguarda de l’activitat econòmica.

El preconcurs és una alternativa prèvia al concurs que fa el propi deutor amb un comunicat davant el jutjat mercantil. El sentit darrer d’aquesta comunicació és que el deudor pot gaudir d’una paralització o suspensió temporal de les execucions singulars, judicials o extrajudicials sobre els béns necessaris per continuar amb la seva activitat empresarial, amb la finalitat de facilitar les negociacions d’aquest pla de reestructuració.

Per últim, la llei configura un procediment de segona oportunitat més eficaç, ampliant la relació de deutes exonerables i introduint la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que es conservi la vivenda habitual i els actius empresarials. 

Les microempreses, un tracte preferencial

Un dels elements positius de la nova llei és que tracta d’una manera especial les microempreses (menys de 10 treballadors, un volum de negoci inferior als 700.000 euros anuals o un passiu inferior als 350.000). En aquests casos, es preveu un procediment especial i ràpid per a unes empreses que no poden acudir als plans de reestructuració, però sí que poden articular plans de continuïtat.

Les microempreses representen, segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a 31 d’agost de 2020, el 93,82% de les empreses espanyoles i donen ocupació a 4.887.003 persones. No són dades menyspreables: representen el 31,63% de l’ocupació total.

Les microempreses constitueixen un sector amb una alta volatilitat i una enorme rotació. Així, les dades fins al final de 2018 mostren que el 25,98% de les micropimes tenen una vida inferior a un any, el 14,27% sobreviuen entre 2 i 3 anys, el 16,72% entre 4 i 7 anys, i només el 20,58% de les empreses més petites duren més de 15 anys. 

Aquestes dades mostren l’extraordinària importància que adquireix la implementació d’un sistema que sigui capaç de reduir la rotació, incrementant les possibilitats de continuïtat d’aquelles empreses viables i que ofereixi instruments eficients del mercat a aquelles empreses que no tenen valor afegit, de manera que s’alliberen els recursos i puguin ser assignats a usos més eficients.

El procediment especial dissenyat busca reduir els costos del procediment, eliminant tots els tràmits que no siguin necessaris i deixant reduïda la participació de professionals i institucions en aquells supòsits en els quals siguin imprescindibles o el cost sigui assumit de manera voluntària per les parts. La intervenció del jutge només es produirà per adoptar les decisions més rellevants del procediment o quan hi hagi una qüestió litigiosa que les parts li elevin. Els incidents se solucionaran, per un procediment escrit i, quan sigui necessària la participació oral de les parts o dels experts, s’utilitzaran les vistes virtuals, celebrades pels mitjans telemàtics.

Negociació i finalització, la lletra petita de les microempreses

Són dos els elements en els que es basa aquest procediment especial únic, la negociació i el mode de finalització d’aquesta.

Per un cantó, es tracta d’un procediment formal, en el que es contempla un període de negociació de tres mesos no prorrogables, durant els quals se suspenen les execucions singulars i es poden preparar un pla de continuació o de venda de l’empresa en funcionament. 

Finalitzat aquest termini s’inicia un procediment formal, però molt flexible i de baix cost. 

De l’altre, s’estableixen dos possibles itineraris: una liquidació ràpida (fast-track) o un procediment de continuació de gestió ràpida i flexible. S’ha d’aclarir que a través d’aquest procediment només podran liquidar empreses insolvents, segons la normativa societària i mercantil, i que s’ofereixen vies per a la liquidació d’empreses solvents. I els autònoms podran accedir al procediment de segona oportunitat a partir de qualsevol dels dos itineraris, ja sigui el de liquidació o la continuació.

Es posa a disposició de les parts un programa de càlcul i simulació de pagaments en línia sense cost, el que permetrà reduir els costos d’assessorament del deudor. El podeu trobar clicant aquí.

S’articula una simplificació del procés, basat en la comunicació telemàtica a través de formularis normalitzats oficials accessibles en línia, sense cost. Cliqueu aquí per accedir-hi.

El pilar del procediment és la veracitat de la informació aportada. L’ocultació d’informació rellevant, la manipulació de dades o l’aportació de documentació incorrecta o no veraç té conseqüències diverses. És causa expressa de la qualificació culpable i es posa en coneixement del ministeri fiscal.

Aquest procediment per a les microempreses especial és únic. Aquestes no tenen accés al concurs ni als acords de reestructuració. Permet la seva utilització quan la microempresa està en probabilitat d’insolvència (situació preconcursal), insolvència imminent o insolvencia actual (situació concursal).

Els autónomos, a més de tenir accés al procediment especial (si són microempresas), poden accedir al procediment de segona oportunitat.

Altres novetats fiscals i mercantils

Ara ja pots crear una empresa per 1 euro

La nova llei Crea i Creix té per objectiu facilitar la creació d’empreses, amb la millora de la regulació i l’eliminació d’obstacles, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament.

Això és el que hauràs de pagar a partir d’ara si ets autònom

Els treballadors autònoms cotitzaran a la Seguretat Social en base a 15 trams vinculats al ingressos reals que aquests tinguin, a diferència de fins ara que només hi havia un tram per a tothom. Ara, qui guanya més, paga més.

Petits canvis a l’IRPF, impost de societats i IVA

En l’IRPF, entre altres novetats a partir d’aquest any, s’introdueix un increment de la tributació de la base imposable de l’estalvi, i en l’impost sobre societats, una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió.

8 de gener de 2023