Ara ja pots crear una empresa per 1 euro

Aquest 2023 arriba carregat de novetats fiscals i mercantils per a les empreses i els autònoms. Una de les que tindrà més incidència és la llei Crea i Creix.

Aquesta llei té per objectiu facilitar la creació d’empreses, amb la millora de la regulació i l’eliminació d’obstacles, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament.

Entrada en vigor: des del 19 d’octubre de 2022.

Crear una empresa és més fàcil i més ràpid

A partir d’ara, es redueix el cost econòmic i se simplifiquen els tràmits per a la constitució d’una empresa. I és que la mesura estrella d’aquesta nova llei és la reducció del capital social mínim per constituir una societat limitada, que passa de 3.000 euros establerts fins ara a 1 euro, un import totalment simbòlic.

La llei també impulsa de forma decidida la tramitació telemàtica de la finestreta única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) del Document Únic Electrònic (DUE), implementada amb èxit l’any 2003, i estableix les bases per ampliar el catàleg d’activitats innòcues exemptes d’obtenir la llicència d’activitat.

Amb aquestes mesures el Govern preveu la generació d’un efecte positiu en la creació de noves empreses, primer, pel fet que ja no cal disposar d’un capital de 3.000 euros per a constituir una societat, i segon, per la disminució del nombre de tràmits de constitució, de la seva durada i del seu cost.

Mesures per afavorir el creixement de les empreses

Amb l’objectiu de facilitar el creixement de les empreses, s’eliminen regulacions innecessàries i s’estableix procediments més àgils. Així, es modifica la Llei de mesures de liberalització del comerç i s’amplia el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència, tal com ja hem apuntat. També s’incorporen al llistat de la normativa bàsica estatal les activitats que hagin estat considerades innòcues com a mínim per una comunitat autònoma.

A més, es modifica la Llei de garantia d’unitat de mercat per reforçar la cooperació entre les diferents administracions públiques i els mecanismes de protecció d’empreses i consumidors davant de mesures que no respectin els principis de proporcionalitat i necessitat.

Mesures per lluitar contra la morositat i facturació electrònica

S’estén l’obligació d’expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms, la qual cosa garantirà una traçabilitat i un control de pagaments més grans. Aquesta mesura, a més a més de reduir els costos de transacció i suposar un avenç en la digitalització de la operativa de les empreses, permet obtenir informació fiable, sistemàtica i àgil dels terminis efectius de pagament, requisit imprescindible per reduir la morositat comercial.

Així mateix, s’estableix que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts a la Llei de morositat no podran accedir a una subvenció pública o ser entitat col·laboradora en la gestió.

Finalment, es preveu la creació d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que farà un seguiment i una anàlisi de les dades dels terminis de pagaments i promourà bones pràctiques. Entre les actuacions s’inclou la publicació d’un llistat anual d’empreses moroses (persones jurídiques que no paguin en termini un percentatge superior al 5% de les factures i que l’import total de les factures impagades sigui superior a 600.000 euros).

També s’inclou a la Llei de societats de capital i la Llei de morositat l’obligació que les empreses grans indiquin a les memòries anuals el període mitjà de pagament als seus proveïdors o el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert a la normativa de morositat.

Fins ara la facturació electrònica només era obligatòria quan el destinatari fos una Administració Pública, per a la resta de gestions es podia utilitzar el sistema tradicional de facturació en paper.

Quan es publiqui el desenvolupament reglamentari de la nova llei, aproximadament el març de 2023, els terminis per a la seva implantació seran:

– Les empreses amb una facturació anual que superi els 8 milions d’euros tindran 1 any per implantar la facturació electrònica en els seus processos de treball.

– La resta de les empreses, amb una facturació inferior a 8 milions d’euros, tindran 2 anys per adaptar-se a aquesta nova obligació.

Reforç del finançament

La norma incorpora mesures per millorar els instruments de finançament del creixement empresarial alternatius al finançament bancari, com el crowdfunding o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.

A l’àmbit del crowdfunding, la Llei Crea i Creix adapta la regulació nacional a la normativa europea, introduint més flexibilitat perquè aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per agrupar els inversors i així reduir costos de gestió. 

Per ampliar l’univers de projectes empresarials elegibles s’eleven els llindars d’inversió per projecte (de 2 a 5 milions d’euros) i es modifiquen els límits d’inversió per projecte per a inversors detallistes, que passen a ser més alt entre 1.000 euros o el 5% de la riquesa.

S’impulsa la indústria del capital risc, ampliant-se el tipus d’empreses on poden invertir aquestes entitats, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Finalment, s’amplien les figures reconegudes per a fons tancats, incloent-hi estructures de trajectòria àmplia en altres països del nostre entorn. Es tracta de fons de deute que puguin invertir en préstecs, factures o efectes comercials, contribuint i millorant el finançament empresarial de companyies que hagin vist deteriorada la seva estructura financera com a conseqüència de la pandèmia.

Pel que fa a les Institucions d’Inversió Col·lectiva, s’elimina el caràcter obligatori de l’informe trimestral, s’estableixen els mitjans telemàtics com a mitjà de comunicació per defecte i es flexibilitza el règim de diversificació d’inversions de les entitats de capital risc.

Altres novetats fiscals i mercantils

Això és el que hauràs de pagar a partir d’ara si ets autònom

Els treballadors autònoms cotitzaran a la Seguretat Social en base a 15 trams vinculats al ingressos reals que aquests tinguin, a diferència de fins ara que només hi havia un tram per a tothom. Ara, qui guanya més, paga més.

La nova llei concursal, una oportunitat per salvar empreses en dificultats

Aquesta nova normativa posa el focus en la necessitat d’ajudar les empreses que tenen dificultats i salvar-les, amb l’argument que són un actiu per a la societat per la seva capacitat de crear ocupació i riquesa.

Petits canvis a l’IRPF, impost de societats i IVA

En l’IRPF, entre altres novetats a partir d’aquest any, s’introdueix un increment de la tributació de la base imposable de l’estalvi, i en l’impost sobre societats, una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió.

10 de gener de 2023