Objecte Social

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

OBJECTE SOCIAL

La societat té per objecte:

  1. La promoció econòmica de la ciutat de Vic, la comarca d’Osona i el seu entorn territorial.
  2. La realització d’activitats formatives en matèria de promoció de l’ocupació, formació laboral i empresarial.
  3. La gestió de programes de foment de l’ocupació i desenvolupament econòmic promoguts per institucions públiques o privades.
  4. El disseny, la programació, la gestió i l’execució de les actuacions municipals relacionades amb la inserció i la formació laboral, la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur.
  5. La informació empresarial i realització de programes que suposin la millora de l’estructura econòmica, especialment aquells que incideixen en l’àmbit de les empreses.
  6. Impulsar polítiques industrials i d’emprenedoria, innovació i coneixement.
  7. La realització d’estudis de caràcter econòmic i propostes de planificació estratègica.

Aquest objecte social podrà ser ampliat per tal que la Societat pugui gestionar altres prestacions relacionades amb la promoció econòmica de la comarca i el seu entorn si així ho acorda la Junta General.

En tot cas, la societat és un ens de naturalesa pública amb caràcter de medi propi i servei tècnic de les administracions públiques que en son sòcies, com a poder adjudicador d’aquestes, de conformitat amb el que disposa el vigent text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre).

Resten excloses de l’objecte social totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no siguin complerts per aquesta societat.

Vic és seu oficial de la Mobile Week 2020. La iniciativa impulsada per … Llegir-ne més

* La darrera setmana es van fer públics els resultats aconseguit per Reempresa durant el … Llegir-ne més

El creador i líder del Nou Estil de Relacions (NER) a les organitzacions, el … Llegir-ne més