Composició del Consell d’Administració

Informació INSTITUCIONAL i ORGANITZATIVA

El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat i podrà dur a terme tot el que estigui comprès dintre de l’objecte social, exercint totes les facultats no expressament reservades per la Llei o pels Estatuts de la societat a la Junta General de Socis.
Està integrat per dotze membres, dels quals tres en representació de l’Ajuntament de Vic, un en representació de la Fundació Universitària Balmes, dos en representació de l’Ajuntament de Manlleu, dos en representació del Consell Comarcal d’Osona, un en representació del Consell Empresarial d’Osona, un en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona de la delegació d’Osona, un en representació de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme – Osona de Comissions Obreres i un en representació de la Unió Comarcal d’Osona de la UGT de Catalunya.

Membres:

Amb caràcter merament enunciatiu, li correspon al Consell d’Administració les facultats de comprar, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles; constituir, acceptar, modificar i transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge; comparèixer davant tota classe d’autoritats i tribunals, realitzar tot tipus d’actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb pactes i condicions que estimi pertinents; exercir tot tipus d’accions, excepcions, recursos i reclamacions; realitzar tota classe d’actes d’administració: concertar préstecs; girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir; obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualsevol dipòsits en bancs i entitats de crèdit; contractar i acomiadar personal; conferir poders de totes menes, modificar-los i revocar-los.

Conseller delegat
El dia 21 de novembre de 2011, la Junta General va nomenar al Sr. Joan Turró Vicens com a conseller delegat de la companyia, amb atribució en l’exercici del seu càrrec de totes les facultats pròpies del consell d’administració, amb excepció de les indelegables.

Secretari
El dia 18 de juliol de 2018 la Junta va nomenar el Sr. Jordi Espona Arumí secretari no conseller del Consell d’Administració de Creacció.

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més