S’impulsa la creació d’un comitè de salut i seguretat amb responsables de prevenció de riscos laborals d’algunes empreses i entitats de la comarca amb la voluntat d’evitar la propagació de la COVID-19

Preocupats pel retorn de l’activitat econòmica i evitar al màxim la propagació de la COVID19, Creacció, l’Agència d’Emprenedoria Innovació i Coneixement d’Osona, la Cambra de Comerç i el Consell Empresarial d’Osona han decidit impulsar la creació d’un Comitè de Seguretat i Salut amb tècnics de prevenció de riscos laborals d’algunes empreses i entitats de la comarca per conèixer i compartir com estan treballant la seguretat i la prevenció a les seves empreses per rebatre les contaminacions de la COVID19.

Els membres del comité són:  Toni Amblàs director comercial de Bon Preu, Eulàlia Casanovas responsable de prevenció de riscos laborals d’Esfosa, Olga Curià responsable de prevenció de riscos laborals de Girbau, Xavier Fàbrega responsable de prevenció de riscos laborals de La Farga Yourcoppersolutions, Mireia Navarro responsable de prevenció de riscos laborals de Prysmian Group i Arnau Bardolet Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat de Vic i Josep Mª Vinyeta gerent del gremi d’instal·ladors. També ens va acompanyar en Jordi Vidal com a representant de la Cambra de Comerç de Barcelona.

El passat dia 24 d’abril es va realitzar la primera sessió on es van compartir les diferents experiències de cada empresa i recollir les mesures essencials que havien implementat fins al moment. Les mesures bàsicament es poden resumir en la sectorització de plantes i habilitació d’espais de treball, l’ampliació de les franges horàries dels canvis de torn per tal d’esgraonar entrades i sortides de la plantilla i facilitar la neteja, la priorització del teletreball, intensificar l’ús dels equips de protecció individual (mascaretes, guants, termòmetres, productes de desinfecció, etc), reforçar al màxim la neteja i la desinfecció (especialment a les zones comunes), la implicació de tota la plantilla realitzant accions de formació i comunicats diaris respecte a les mesures de seguretat adoptades per l’empresa i un molt bon seguiment de les incidències.

Les 10 regles d’or de seguretat extraordinària que ens recomanen algunes de les empreses han estat:

 1. Informar al Responsable del Pla de contingència del COVID-19 de l’empresa, abans d’entrar al centre de treball, de possible contagi (per presentar símptomes o per haver estat en contacte amb possibles persones infectades).
 2. Ús de la mascareta i guants,  si s’escau.
 3. Utilitzar els Equips de Protecció Individual (EPIS) facilitats seguint les instruccions d’ús i col·locació. Evitar tocar la mascareta i recordar que per retirar la mascareta s’ha de realitzar per la part de les gomes.
 4. Rentar-se les mans vàries vegades durant la jornada.
 5. Mantenir una distancia interpersonal de 2 metres amb les persones de l’empresa i evitar el contacte físic.
 6. Evitar utilitzar equips i dispositius d’altres treballadors/es (inclou ordinadors, telèfons, bolígrafs, etc). En cas de que sigui necessari, desinfectar abans i després d’utilitzar-ho.
 7. A l’inici i final del torn, caldrà desinfectar la zona de treball, sobretot superfícies, així com teclats i pantalles tàctils.
 8. Tirar qualsevol residu de higiene personal – especialment mocadors- de forma immediata a les papereres i contenidors habilitats.
 9. No utilitzar els ascensors i muntacàrregues aptes per a persones.
 10. Evitar tocar-se nas, boca i ulls durant la jornada laboral sense prèviament haver-se desinfectat o netejat les mans amb aigua i sabó.

També es va demanar que fessin aportacions a la proposta de Protocol d’actuació laboral elaborat per Creacció, la Cambra de Comerç, el CEDO,  la Universitat de Vic, CCOO i la UGT. Les reflexions i recomanacions van ser les següents:

 • Cal fer una modificació de l’avaluació dels riscos laborals incorporant tot l’impacte del COVID19. També del personal que estigui fent teletreball, es va proposar fer una “Autoavaluació de riscos en teletreball”.
 • Cal fer formació en prevenció a tota la plantilla
 • Insistir en la responsabilitat de totes les persones, no n’hi ha prou amb les mesures impulsades per les empreses si les persones no s’hi comprometen.
 • Aportacions sobre els elements de protecció que han d’adquirir les empreses; hem afegit alguns elements com ulleres de protecció, màscares, etc. Disposar de registre d’entrega i reposició i certificació.
 • Aspectes concrets sobre el comerç: Cal fer molta pedagogia i formació a la població per evitar pràctiques com l’afluència massiva i acumulació de producte, insistir en el fet que cal guardar les distàncies i fer una compra ràpida, entre d’altres. En aquest sentit, l’àmbit públic pot jugar un paper important per conscienciar a la ciutadania, en general. Ho traslladarem als responsables polítics.
 • Comerç: es recomana l’ús d’alfombres desinfectants per soles de sabates als accessos de les botigues que cal mullar entre 3-4 vegades al dia amb una dilució d’aigua i lleixiu
25 d'abril de 2020