Projecte europeu PROXTERRA

Creacció és soci del projecte europeu PROXTERRA (POCTEFA)

“Producció sostenible, distribució justa i consum de proximitat de productes agroalimentaris dels Pirineus”


Presentat en el marc de la primera Convocatòria de projectes del Programa Interreg V-A Espanya–França–Andorra (POCTEFA 2021-2027), el projecte PROXTERRA s’integra dins de la prioritat 1 del programa: “Crear un espai comú de coneixement i innovació, fomentant la transformació digital i el creixement sostenible”, centrada en el desenvolupament de la recerca, la innovació, la implementació de tecnologies avançades i l’explotació dels avantatges de la digitalització.

Aquesta acció transfronterera mobilitza un partenariat transfronterer francès i espanyol, compost per CREACCIÓ, el Centre BETA de la Universitat de Vic (UVic-UCC), PRODECA, les Cambres de Comerç i Indústria d’Occitània i dels Pirineus Orientals, les Cambres d’Agricultura de l’Ariège i dels Pirineus Orientals, i la Universitat de Pau (UPPA-IPREM).

 • Inici del projecte: 01/01/2024
 • Final de les accions: 31/12/2026
 • Pressupost global del projecte: 1,77 M€
 • Finançament FEDER : 1,15 M€

Objectius 

El projecte PROXTERRA proposa un acompanyament destinat a reforçar el creixement sostenible i la competitivitat de les PIME del sector agroalimentari. El seu objectiu principal és recolzar i promoure la producció sostenible, la distribució equitativa i el consum de proximitat de productes agroalimentaris dels Pirineus.

Reptes específics 

 • Promoure solucions innovadores per a la producció sostenible de productes agroalimentaris i els seus envasos, a través de formació, col·laboració entre actors econòmics locals i el suport a l’obtenció de certificacions.
 • Impulsar un nou model transfronterer de distribució policèntrica que afavoreixi el consum de proximitat i la sostenibilitat mitjançant el desenvolupament d’eines digitals.
 • Fomentar i promoure la demanda de productes sostenibles i de proximitat entre els consumidors finals, els professionals de la restauració i el turisme i la restauració col·lectiva.
 • Estructurar sinergies amb altres projectes o agents, promoure la transferència dels resultats obtinguts cap a les polítiques públiques locals, regionals i nacionals i la seva adopció o transposició a una escala més gran per altres organitzacions, amb l’objectiu de facilitar la sostenibilitat del projecte més enllà de la seva finalització.

Resum del projecte 

El sector agroalimentari és un àmbit estratègic del territori transfronterer Pirineus Orientals-Ariège, Lleida-Barcelona-Girona i Andorra. 

No obstant això, la sostenibilitat econòmica del teixit empresarial no està garantida: en aquesta zona rural i muntanyosa, la transferència de tecnologia és rara i la majoria de les empreses són de mida micro, petita o mitjana i no disposen dels recursos necessaris per desenvolupar les seves pròpies activitats de I+D+i, fet que limita la seva competitivitat. 

A més, el sector té un impacte ambiental important: utilitza molts recursos i genera molts residus i emissions contaminants, especialment atès que l’efecte fronterer afavoreix les cadenes de valor nacionals i una xarxa de distribució estesa. 

Per fer front a aquests reptes, PROXTERRA proposa reforçar el creixement sostenible transfronterer i de proximitat i la competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses mitjançant la creació i el reforç de circuits curts locals, aprofitant la complementarietat transfronterera. 

Durant 3 anys, el consorci, format per entitats acadèmiques, privades i públiques franceses i espanyoles, durà a terme una sèrie d’activitats que cobriran l’oferta (producció i envasat), la demanda (consum) i la logística (distribució). 

Les micro, petites i mitjanes empreses rebran suport a través d’un programa de formació per adoptar solucions sostenibles i innovadores en la producció i transformació de productes agroalimentaris, la col·laboració interempresarial i el suport al procés de comercialització, especialment més enllà de les fronteres. 

Pel que fa a la logística, PROXTERRA té com a objectiu promoure una xarxa de distribució local, policèntrica i transfronterera recolzada per una plataforma de codistribució digital. Finalment, el consorci promourà el consum local mitjançant accions de sensibilització entre el públic, els professionals de la restauració i el turisme, així com els actors de la restauració col·lectiva.

Actuacions previstes

 • Oferta / Identificació de solucions innovadores i sostenibles per a la producció agroalimentària; formacions – seguiment expert en la implementació de solucions; clustering – intercanvis transfronterers entre actors de l’ecosistema agroalimentari (bones pràctiques, establiment de xarxes, etc.); acompanyament a la certificació
 • Logística / Anàlisi DAFO, elaboració d’una estratègia transfronterera; creació d’una plataforma digital de codistribució; cartografia de les parts interessades (productors i distribuïdors); creació d’una xarxa de microplataformes logístiques
 • Demanda / campanyes de sensibilització sobre el consum de productes de proximitat, suport i acompanyament a la comercialització i promoció dels productes entre professionals de la restauració i el turisme; identificació de bones pràctiques i formació dels responsables en  compres públiques responsables.

Suport financer de l’Interreg POCTEFA 

El projecte PROXTERRA està cofinançat en un 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L’objectiu d’aquest programa és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Els socis del projecte PROXTERRA

PROXTERRA LINKEDIN

Català: https://www.linkedin.com/showcase/proxterra-projecte-interreg-poctefa/?viewAsMember=true

Français: https://www.linkedin.com/showcase/proxterra-projet-interreg-poctefa/about/?viewAsMember=true