Mesures per empreses

MESURES PER EMPRESES

Mesures àmbit general
Mesures laborals
Mesures salut pública
Mesures econòmiques i altres dubtes
Mesures de finançament

Última actualització 02/04/2020MESURES ÀMBIT GENERAL

Mesures en relació amb l’habitatge, lloguers i hipoteques.

Puc demanar l’ajornament de la hipoteca de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica?

El RDL 11/2020 permet a autònoms, empresaris i professionals demanar un ajornament de la hipoteca de l’immoble subjecte a la seva activitat econòmica, sempre hi quan el deutor es trobi en alguns dels supòsits de vulnerabilitat econòmica contemplats a l’article 16.1 del mateix RDL.

 • Persones en situació d’atur, o professionals que hagin patit una caiguda substancial dels seus ingressos o una caiguda de la seva facturació d’almenys un 40%;
 • Quan el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de 3 vegades l’IPREM *3 (548,60 €*3 = 1645,80 €)
 • Quan la quota hipotecària, més despeses i subministres bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar
 • Quan a conseqüència del COVID’19 la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques
Mesures en relació amb els plans de pensions.

Puc disposar del meu pla de pensions?

Els participants dels plans de pensions podran fer efectius els seus drets consolidats, durant un termini de 6 mesos, sempre que es trobin en alguna de les següents situacions a conseqüència de la situació de crisi sanitària COVID’19:

 • Trobar-se en situació d’atur a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació
 • Ser empresari titular d’un establiment que hagi vist suspesa la seva activitat
 • Treballadors autònoms que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat
Certificats electrònics qualificats.

Durant la vigència de l’estat d’alarma es permetrà l’expedició de certificats electrònics qualificats. Amb aquesta finalitat l’organisme supervisor acceptarà aquells mètodes d’identificació per videoconferència basats en els procediments autoritzats pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Aquest tipus de certificats seran revocats pel prestador de serveis al finalitzar l’estat d’alarma i el seu ús es limitarà exclusivament a les relacions entre el titular i les Administracions públiques.MESURES LABORALS

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Com s’ha d’establir la recuperació de les hores no treballades?

S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

Quin es el període màxim de recuperació?

Fins el 31 de desembre de 2020.

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

Les activitats de transport que es trobin fent un servei a la data d’entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues?

Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d’origen.

Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l’estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït?

No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret.

Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març?

El reial decret preveu l’excepció del seu àmbit d’aplicació a aquelles empreses a les quals se’ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.

Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.

Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer?

No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:
– Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
– Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
– Servei de perruqueria a domicili
– Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
– Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
– Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
– Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics
– Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
– Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
– Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim,
serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
– Forces Armades
– Seguretat privada
– Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
– Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
– Serveis funeraris
– Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
– Venda de premsa
– Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
– Serveis financers, bancaris i d’assegurances
– Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
– Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
– Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
– Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
– Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
– Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
– Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
– Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
– Abastiment d’aigua potable
– Serveis meteorològics
– Servei postal universal de l’operador estatal
– Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris


Quina és la diferència entre un ERTO i un ERO?

Els ERTO permeten a les empreses reduir la jornada o suspendre durant un temps la relació laboral amb els seus treballadors. En canvi els ERO impliquen la finalització del contracte laboral i per tant, l’acomiadament del treballador. En cas d’acomiadament col·lectiu, l’ocupador està obligat a pagar una indemnització. No és així quan es produeix un ERTO perquè el lloc de feina no es perd.
Segons l’Estatut dels Treballadors, les empreses han de demostrar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major per a dur a terme qualsevol dels dos procediments col·lectius.

Què és un ERTO per força major?

Un ERTO per força major és un procediment més ràpid que l’ordinari. L’empresa només hi pot recórrer quan hi hagi un motiu imprevist que impedeixi totalment el funcionament de l’empresa.

Quines empreses poden presentar un ERTO per força major?

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTE per força major les empreses que:
Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.

 1. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 2. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19. Amb aquestes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents.

La resta d’activitats s’hauran de valorar en relació a les causes anteriorment enumerades.

Hi ha límits respecte a la duració temporal de l’expedient de regulació d’ocupació?

Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.
En el cas dels ERTES de força major la duració s’ha d’ajustar al temps que dura la causa de força major.

Durant la suspensió temporal dels contractes de treball s’han de seguir pagant salaris? I la cotització (quota patronal)?

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà l’obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.
Bonificació de quota patronal per suspensió de contractes de força major:

 • 100% de la quota patronal empreses de fins a 50 treballadors
 • 75% la resta d’empreses.

Important: aquesta bonificació de quota patronal només està prevista pels ERTOS per força major.

Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d’ocupació?

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l’expedient de regulació d’ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

Quin és el procediment per a la presentació d’un ERTO?

 • En primer lloc, l’empresa ha de remetre a l’autoritat laboral un informe que justifiqui la seva sol·licitud amb les mesures que hagin perjudicat la seva activitat com pot ser un alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat empresarial com a conseqüència del Coronavirus o bé la paralització de l’activitat per part de les autoritats sanitàries per existir un risc greu i imminent de contagi del Coronavirus
 • Simultàniament, l’empresa haurà de comunicar a la representació legal dels treballadors l’inici d’aquesta sol·licitud.
 • Un cop presentada la sol·licitud, la Generalitat té 5 dies per resoldre l’expedient des de la presentació i haurà de constatar l’existència o inexistència de la força major al·legada.
 • Si s’autoritza, l’empresa podrà suspendre els contractes o procedir a la reducció de la jornada amb efectes retroactius des del moment en què s’ha generat la situació.
 • En cas que no es constati l’existència de força major i, per tant, no s’autoritzi, l’empresa podrà iniciar un ERTO per causes productives, tècniques o d’organització.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

Hi ha persones treballadores en situació d’incapacitat temporal o de permís per causa de maternitat/paternitat, quin és el seu règim? Les he d’incloure a l’expedient d’ERTO?

Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l’ERTO que els serà d’aplicació en el moment en què siguin donades d’alta o se’ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l’ERTO. Fins llavors l’empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.

Hi ha persones treballadores en situació de suspensió del contracte, les puc incloure en el llistat de persones afectades per l’ERTO?

Si, s’han d’incloure en l’expedient d’ERTO en la mesura que s’hagin d’afectar per no poder continuar amb la prestació del seu treball per falta de mesures flexibilitzadores i per causes del Real Decret d’estat d’alarma i el Real Decret-Llei 8/2020.

Pot una fundació/associació presentar un ERTO?

Sí, però afectant únicament a les persones treballadores que presten serveis per compte aliena.

Hi ha contractes bonificats/subvencionats, com es relacionen amb l’ERTO?

Els contractes bonificats i/o subvencionats quedaran afectats per l’ERTO suspensiu i no extintiu. Si el període de suspensió finalitza dintre del període subvencionable/bonificable el contracte seguirà en aquesta condició fins al terme de la subvenció/bonificació.

L’actual situació m’ocasionarà pèrdues importants, puc procedir a acomiadar a persones un cop acabada la suspensió originada a l’ERTO?

L’acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l’ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l’activitat. (Disposició addicional sisena del Real Decret-Llei 8/2020).

Com poden les empreses sol·licitar la prestació per desocupació en nom dels treballadors en els casos d’ERTO derivats del Covid-19?

Per facilitar i simplificar els procediments de reconeixement de les prestacions per desocupació, especialment en aquells expedients de regulació d’ocupació que són conseqüència dels efectes del Covid-19, el Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) ha articulat un procediment en el qual l’empresa serà la que hagi de fer al SEPE una sol·licitud col·lectiva amb la relació de persones treballadores afectades per un expedient de suspensió de contractes o de reducció temporal de la jornada.
Aquesta sol·licitud serà la base per tal que, posteriorment, es realitzi un reconeixement i una mediació de la prestació més àgils.
Les instruccions que de moment, facilita el SEPE són:

 • Omplir la sol·licitud col·lectiva amb la informació relativa a l’empresa, la persona representant d’aquesta i les persones afectades per la suspensió o la reducció de jornada, així com les dades necessàries per al reconeixement de les prestacions que es recullen en aquest model excel i seguint les indicacions d’aquest document.
  El formulari Excel conté dues pestanyes. En la primera hi ha les instruccions i en la segona les dades a omplir. Es poden afegir tants treballadors com sigui necessari a la part final.
  Cal emplenar totes les dades que se sol·liciten, ja que es tracta d’una prestació assistencial i evita que les empreses hagin d’efectuar pagament delegat (aquestes paguen al treballador i el SEPE retorna els diners a l’empresa més endavant).
 • Després, cal remetre l’arxiu Excel de sol·licitud col·lectiva a través del registre electrònic comú a la Direcció Provincial del SEPE a la província on estigui situat el centre de treball. (Per buscar aquesta informació pots teclejar la paraula “SEPE” al cercador de l’apartat “Organisme destinatari” del registre electrònic.)

Posteriorment, s’haurà de remetre urgentment el certificat d’empresa de cada un dels treballadors, a través de certific@2, com és habitual.

Quines alternatives tinc per contactar amb les oficines tancades del Departament de Treball?

Degut a la declaració de l’estat d’alarma, s’han tancat algunes oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des del dilluns 16 de març i fins a nou avís. D’aquesta manera, s’anuncia que:

 • Queden anul·lades les cites des del 16 de març i durant 15 dies. Es contactarà directament amb els interessats un cop restablert el servei.
 • L’atenció ciutadana es farà preferentment per mitjans telefònics (012) i telemàtics a través de Tràmits Gencat i Canal Empresa. Si no és possible fer el tràmit, es pot presentar una petició genèrica.
 • Per contactar amb el Departament de Treball es disposa d’aquesta bústia de contacte.

Les oficines que resten obertes i que només presentaran el servei de registre de documentació, en horari de 9 a 14 h, són:
BARCELONA:
Oficina d’Atenció Ciutadana dels Serveis Centrals. Passeig Taulat, 266-270
Oficina d’Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials a Barcelona (àmbit treball). Carrer d’Albareda, 2-4
Oficina de Registre dels Serveis Centrals de l’Àmbit de Treball. Carrer de Sepúlveda, 148-150
Oficina de registre de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut. Avinguda del Paral·lel, 50-52

I si sóc una empresa de producció agrària ecològica (PAE) com puc continuar amb els tràmits exigits per normativa?

La Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP informa que la seva oficina està tancada a causa de l’estat d’alerta decretat per fer front al coronavirus SARS, de manera que no poden oferir atenció telefònica o presencial.
Tanmateix, els tràmits excepcionals previstos per al normativa de producció agrària ecològica es poden continuar realitzant. Per qualsevol altra qüestió els operadors ecològics es poden adreça a la seva bústia de correu electrònica eco.daam@gencat.cat.
Els tràmits excepcionals en matèria de producció agroalimentària ecològica que es poden sol·licitar al DARP, com que ara ja es gestionen per via telemàtica, es poden continuar sol·licitant normalment.
Si el sol·licitant és una persona jurídica i no disposa de certificat digital per poder signar i presentar algun d’aquests tràmits, poden escriure un correu a eco.daam@gencat.cat explicant-los el cas i informaran de quina manera podran identificar-se sense haver de sortir de casa. +info.

Les empreses que presentin un ERTO han d’assumir la resta del salari per complementar-ho amb la prestació d’atur del treballador?

Hi ha empreses, previa negociació amb la part treballadora, que estan complementant i assumint la part del 30% en nómina, per complementar el 70% que están cobrant els seus treballadors per estar en situació d’atur degut a l’ERTO.
MESURES SALUT PÚBLICA

Les empreses han d’implementar mesures addicionals de seguretat i salut?

Les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.
Per aquest motiu, es recomana l’elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.
Respecte a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2).

És obligatori que l’empresa proporcioni mascaretes/desinfectants als treballadors?

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

Quines mesures de prevenció he de posar a disposició de les persones treballadores?

En primer lloc s’han d’observar les mesures que el servei de prevenció de riscos laborals hagi recomanat a l’empresa en funció de l’activitat que desenvolupa. Seguidament, s’han d’observar les directrius establertes pel ministeri de sanitat i en aquest sentit:

 • És indicat establir la separació d’1 a 2 metres entre els llocs de treball físics.
 • Facilitar agents desinfectants de base alcohòlica per a aconseguir una higiene estable a les mans.

L’empresa està obligada a oferir el treball a distància?

S’estableix el treball a distància, com a mesura alternativa i prioritària davant la cessió temporal o la reducció de l’activitat i l’empresa ha d’adoptar i facilitar les mesures oportunes, tècniques, possibles i proporcionades en els seus treballadors.
A efectes del compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i amb caràcter excepcional, s’entendrà que es compleix amb la normativa, previa autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.

I que passa amb els treballadors que no poden anar a treballar perquè han de cuidar els seus familiars?

Les persones treballadores per compte aliena que acreditin que no poden treballar perquè hagin de cuidar els seus menors, majors o persones dependents, tals com el cònjuge o parella de fet o familiars fins el segon grau, tindran dret a l’adaptació de la seva jornada de treball i/o reducció de la jornada, inclús fins el 100%.
Aquest dret, és individual de cada un dels progenitors i cuidadors, amb un repartiment coresponsable de les obligacions de la cura i evitant la perpetuació de rols.
L’adaptació de la jornada pot ser una nova distribució del temps de treball, canvis de torns, alteració de l’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvis de centre de treball, canvi de funcions, canvis en la forma de la prestació del treball o qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa. En cas de que el treballador ja tingues reducció o adaptació de la jornada, pot modificar-la o ampliar-la.

Tinc a persones treballadores en situació de confinament, què he de fer?

La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.
Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d’acudir als recintes hospitalaris i d’assistència mèdica sinó que ha d’aconseguir l’assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.

Tinc persones treballadores que presenten símptomes de contagi de Covid-19, què he de fer?

El més recomanable és indicar que marxi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i que truqui als telèfons d’assistència sanitària establerts. És recomanable identificar a aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.
El treballador per tramitar la baixa mèdica, pot fer-ho per telèfon, el centre d’atenció primària corresponent i aquest transfereix la trucada al metge de capçalera qui, després d’una breu consulta telefònica, determina si procedeix o no receptar la baixa. En cas afirmatiu, el document s’envia per correu electrònic.
La gestió pot realitzar-se també directament a través d’internet. En aquest cas cal adreçar-se al portal de salut de la Generalitat, lamevasalut. Per accedir-hi s’ha d’haver sol·licitat abans el registre. Fins ara, el tràmit per demanar les credencials calia fer-lo en persona al mateix ambulatori. Durant aquest període d’epidèmia per coronavirus, les persones que no tenen obert un compte a La Meva Salut poden activar-lo al telèfon 900 053 723, que atén de dilluns a divendres de 8 a 20h, o bé omplint el formulari que trobaran a l’enllaç . Un cop habilitat el compte, s’hi accedeix a través de l’usuari de la targeta CatSalut, s’ha d’entrar a l’apartat e-consulta. És des d’allà que es pot fer la gestió corresponent per tramitar la baixa.

Algunes persones treballadores es neguen a venir a treballar, què he de fer?

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu del Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d’oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d’hores, permís retribuït, teletreball). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d’acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s’arribi a un acord se’ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

Puc donar vacances a les persones treballadores amb motiu del context actual del Covid-19?

No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l’empresari/a, s’ha d’arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.

Algunes persones treballadores tenen por de ser multats perquè no tenen com justificar que estan anant a treballar?

Es recomana facilitar als treballadors/es el següent certificat que ha facilitat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

En la meva activitat tinc persones treballadores que es dediquen al transport per carretera. Poden seguir treballant?

Poden seguir amb la seva activitat en tant que se’ls garanteixi la seva seguretat en la salut i, si es cau, es posi a la seva disposició els equipaments i medis de protecció i higiene.
MESURES ECONÒMIQUES I ALTRES DUBTES

Hi ha mesures per a ajornar deutes tributaris? Quines són?

Es concedirà l’ajornament de deutes tributaris (IVA, IRPF, pagaments fraccionats Impost societats) corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 12 de març i el 30 de maig de 2020, durant un termini màxim de 6 mesos (els tres primers mesos sense interessos de demora) i per un import màxim de 30.000€.
L’Agència Tributària dóna unes instruccions per la seva sol·licitud:
*Instruccions provisionals per a sol·licitar aplaçaments segons el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.
* I unes directrius pràctiques als afectats, les quals podeu consultar a través d’aquest enllaç.

Ajornament de les cotitzacions de la seguretat social: (Art. 34 RDLL 11/2020)
Les empreses podran sol·licitar l’ajornament de les cotitzacions a la seguretat social dels mesos d’abril, maig i juny durant 6 mesos, sense interessos sempre que la seva activitat no hagin estat suspeses amb motiu de l’estat d’alarma.
Aquest ajornament s’haurà de sol·licitar a través del sistema RED i mitjançant sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte dels quals es sol·licita la moratòria.
Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat social dins els 10 primers dies naturals dels plaços reglamentaris d’ingrès de les cotitzacions d’abril, maig i juny
La concessió de la moratòria es comunicara en el termini de 3 mesos desprès d’haver-se efectuat la sol·licitud. No obstant, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la TGSS.

Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

S’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas.
En relació amb els contractes de subministrament d’electricitat:
* En qualsevol moment es podran suspendre temporalment els contractes de subministrament o modificar les seves modalitats contractuals per ajustar-les a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap tipus de càrrec en concepte de penalització. Així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada, sense cap cost. Un cop conclòs l’estat d’alarma, i en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar de nou la reactivació o modificació contractual sense cap cost i aquesta s’haurà de fer efectiva en el termini de 5 dies.

En relació amb els contractes de subministrament de gas natural:
* Es podrà sol·licitar la modificació del cabal diari contractat, la inclusió d’un peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma es podrà sol·licitar a les entitats comercialitzadores d’electricitat, gas natural i altres productes derivats del petroli, la suspensió del pagament de les factures corresponents als períodes de facturació que continguin dies integrats a l’estat d’alarma,
Finalitzat l’estat d’alarma les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos.

La companyia estava en situació preconcursal. He de respectar els terminis que marca la Llei Concursal?

Els terminis per a la presentació de concurs de creditors i comunicació de negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments han quedat suspesos pel Real Decret-Llei 8/2020.

Estava seguint un procediment davant l’administració pública, què he de fer?

Tant si estava transcorrent un termini per a l’interessat com per l’administració, els procediments administratius estan en suspensió pel Real Decret d’estat d’alarma.

Estava seguint un procediment judicial, què he de fer?

Els procediments judicials, amb l’excepció dels que són urgents per la seva pròpia naturalesa, es troben en suspensió pel Real Decret d’estat d’alarma. En el mateix sentit s’hi troben els procediments de conciliació laborals.

MESURES DE FINANÇAMENT

Com puc aconseguir més liquiditat per als pròxims mesos?

Més enllà dels ajuts específics els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels pròxims mesos de dificultats o al mecanisme que la Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 
Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als pròxims 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern Estatal?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 29 l’aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms en mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.
El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 30 l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern de la Generalitat?

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 
Com se sol·licita?
Aquesta línia d'avals estarà disponible pròximament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l'entitat financera la que es posi en contacte amb l'ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l'aval.
Quines són les condicions financeres?
Import:
-Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l'aval d'Avalis pel 75% del principal.
-Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l'aval de l'ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l'1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

 Consulta la web del ICTF aquí.

Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts

Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.
S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu del Covid-19.
Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial.

Hi ha línies de finançament per a sectors especialment afectats com el
turisme?

  Si, una línia de finançament a determinades empreses i autònoms que es consideren especialment afectats pel COVID-19. Aquesta línia de finançament va ser creada per l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, d’11 d'octubre i els seus instruments de desenvolupament, que van establir una línia de finançament de 200 milions d'euros, gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial i amb una garantia parcial del 50% del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les empreses i treballadors autònoms del sector turístic i d'activitats connexes amb aquest. El COVID-19 pot tenir una especial incidència en l'ocupació dels treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic i en tots els sectors vinculats a la mateixa en totes les comunitats autònomes.
Per això, en el present Reial Decret Llei, com a mesura extraordinària, s'anticipa i s'amplia en els mesos de febrer a juny de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta bonificació respecte d'aquells treballadors que es poden veure més afectats per la situació excepcional esmentada en totes les comunitats autònomes. Persones autònomes i empreses amb CNAE del sector turístic i activitats connexes poden demanar la línia ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES COVID19/THOMAS COOK
Si ets una empresa del sector turístic o d’activitats connexes a aquest CNAE i necessita liquiditat per fer front a la situació derivada del COVID-19, l’ICO posa a disposició aquesta línia de crèdit amb un import màxim per client de fins a 500.000 euros.
Es financia la falta de liquiditat financiables a través de la línia Empreses i Emprenedors, també els projectes de digitalització i en particular inversions destinades a fomentar solucions de teletreball recollits al programa Acelera Pyme
Els préstecs tenen un termini màxim de 4 anys, amb un any de carència i un tipus fix d’interès del 1,5%. Les garanties les determina cada entitat de crèdit i es podràn formalitzar els préstecs fins el 31 de desembre del 2020.
Per més informació visita l’apartat mesures sector turístic de la web de Creacció.

I pel sector cultural?

I pel sector cultural, ICF impulsa la línia de finançament, denominada ICF Cultura Liquiditat, que està destinada a empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del COVID-19 i necessitin liquiditat.L’import dels préstecs, sense comissió d’obertura, oscil·larà entre els 20.000 euros i 300.000 euros. Pel que fa al termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 5 anys, fins a 1 any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions. En aquest sentit, un cop l’ICF rebi les sol·licituds de finançament, l’ICEC s’encarregarà d’emetre l’informe d’elegibilitat. Un cop emès, l’ICF analitzarà les sol·licituds i, si s’escau, les formalitzarà.

I per les empreses innovadores?

El Ministerio de Ciencia e Innovación, llança, a través del CDTI, una sèrie de mesures urgents per mobilitzar prop de 500 M € per a empreses innovadores.
Aquestes mesures es dirigeixen a PIMES i MIDCAPS amb activitat en R+D+I i es gestionaran a través del CDTI. L’objectiu és pal·liar l’alentiment de l’activitat, protegir el treball en l’àmbit de R+D+I i mantenir la competitivitat en l’activitat innovadora. El volum d’ajudes mobilitzades, podria arribar a 500 millores d’euros.

Aquestes mesures podran posar-ne en marxa de forma immediata en ser aplicades sobre instruments CDTI que ja estan en funcionament.
En concret, es materialitzen en:

 • L’exempció de garanties per a sol·licitar ajudes per projectes R+D+I:
 • En una acceleració dels processos de gestió i aprovació de projectes
 • En l’ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacional
 • Flexibilització de terminis de justificació per ajudes parcialment reemborsables.

Per més informació al següent link

Podeu recuperar la conferència i resolució de dubtes sobre Ertos i altres mesures laborals per part … Llegir-ne més

Informació sobre les noves mesures aprovades
A continuació us detallem les mesures aprovades (i … Llegir-ne més

COMUNICAT DEL PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT EN RELACIÓ A LES DARRERES DECLARACIONS REFERENTS AL CORONAVIRUS … Llegir-ne més