Mesures per empreses

MESURES PER EMPRESES

Mesures àmbit general
Mesures laborals
Novetats en les formacions bonificables presencials
Mesures salut pública
Mesures econòmiques i altres dubtes
Mesures de finançament

Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020.


Aquesta moratòria permetrà a les empreses de 12 sectors econòmics suspendre durant sis mesos sense cap tipus d’interès les cotitzacions socials (aportacions empresarials i per conceptes de recaptació conjunta) pagadores en els mesos de maig, juny i juliol.

La moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, resultarà d’aplicació a les empreses que la seva l’activitat econòmica, entre aquelles que no es troben suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estigui inclosa en els següents codis de la classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009): CNAE 129 (Altres conreus perennes); CNAE 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques); CNAE 2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics); CNAE 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat); CNAE 4332 (Instal·lació de fusteria); CNAE 4711 (Comerç al per menor a establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac); CNAE 4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats); CNAE 4724 (Comerç al per menor de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats); CNAE 7311 (Agències de publicitat); CNAE 8623 (Activitats odontològiques); CNAE 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

La moratòria permetrà a les empreses que la seva activitat es correspongui amb aquests codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) sol·licitar la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors durant un termini de sis mesos sense cap tipus d’interès. Si se’ls concedeix la moratòria, els pagaments que havien de realitzar al maig s’ingressaran al novembre i així successivament amb la resta de mensualitats. Les empreses han de sol·licitar aquesta moratòria entre l’1 i 10 del mes en què haurien d’afrontar el pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de sistema RED.


Actualització 27/04/2020

Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i a l’ocupació.

Mesures per reduir els costos operatius

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica i la part arrendadora és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor? (15/2020, de 21 d’abril)

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podeu sol·licitar, en el termini d’un mes (fins al 23 de maig) la moratòria del pagament de la renda arrendatícia.

Aquesta moratòria haurà de ser acceptada per l’arrendador i serà aplicada automàticament pel període de temps en què duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. En el supòsit que aquests terminis fossin insuficient, aquesta es prolongarà mensualment, no poden superar la vigència total de quatre mesos.

En aquest sentit, el pagament de la renda serà ajornat sense cap mena de penalització i sense la meritació d’interessos, tenint efectes a la següent mensualitat, fent-se efectiu mitjançant el fraccionament d’aquestes quotes durant un termini de dos anys a comptar des del moment de superació de la situació excepcional o del termini màxim de quatre mesos citat.

Requisits que ha de complir el beneficiari d’aquesta mesura:

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per un autònom:

 • Estar afiliat i en situació d’alta RETA, en el moment de la declaració d’estat d’alarma.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per una petita i mitjana empresa:

 • Que no superi els límits establerts per l’art. 257.1 del RDL 1/2010 Llei Societats de Capital
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica i la part arrendadora NO és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor? (15/2020, de 21 d’abril)

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora podeu sol·licitar, en el termini d’un mes (fins al 23 de maig) la moratòria del pagament de la renda arrendatícia.
Requisits que ha de complir el beneficiari d’aquesta mesura:
* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per un autònom:

 • Estar afiliat i en situació d’alta RETA, en el moment de la declaració d’estat d’alarma.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per una petita i mitjana empresa:

 • Que no superi els límits establerts per l’art. 257.1 del RDL 1/2010 Llei Societats de Capital
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

Mesures per reforçar el finançament empresarial

Puc ajornar els préstecs atorgats pels diferents instruments de l’administració? [article 6 del Reial Decret-llei 15/2020]

Per tal de facilitar el pagament de crèdits atorgats des de diferents instruments de l’administració, s’habilita a l’ «Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE)» a dispensar ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. No obstant, s’exclou a les entitats públiques del sector públic estatal, autonòmic i local i als organismes i entitats públiques vinculades o dependents, de l’àmbit subjectiu d’aquesta mesura.
Podran ajornar-se totes les quotes que es trobin pendents de pagament i el venciment de les quals s’hagi produït o es produeix durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Aquest ajornament quedarà automàticament ampliat a les successives quotes fins transcorreguts dos de la finalització de l’estat d’alarma.

Com afecta el sector assegurador? [article 7 del Reial Decret-llei 15/2020]

Per tal de garantir la continuïtat del desenvolupament de les transaccions econòmiques i aportar seguretat a les operacions comercials, es reforça el sector assegurador mitjançant l’habilitació del «Consorcio de Compensación de Seguros» per l’anàlisi i acceptació del desenvolupament d’activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir del 2020.

Mesures fiscals

Modificacions que afecten l’Impost sobre el valor afegit (IVA):

Entre el 23 d’abril de 2020 i 31 de juliol de 2020, els subministraments de material sanitari tributaran al tipus d’I.V.A. del 0%,. Aquesta exempció serà aplicable a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries que tinguin com a destinatàries entitats de Dret públic, clíniques o centres hospitalaris i certes entitats privades de caràcter social.
D’acord amb aquesta novetat les factures s’hauran de documentar com a operacions
exemptes, però aquesta exempció no afectarà a la limitació del dret a la deducció de quotes
d’I.V.A. suportat per el contribuent.
També s’estableix una reducció al 4% del tipus impositiu de l’IVA de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per facilitar l’accés a llibres, diaris i revistes digitals.

Modificacions que afecten l’Impost sobre societats (IS):

Es permet pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2020, que els contribuents que el seu volum d’operacions no hagi superat el 6 milions d’euros, puguin exercir l’opció de realitzar pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable dels primer tres, nou i onze mesos. D’aquesta forma es podrà recollir l’impacte econòmic que el COVID19 hagi pogut tenir en el compte de resultats de l’empresa als efectes del pagament a compte de l’Impost de societats.
Les empreses que a l’exercici 2019 van tenir un volum de facturació d’IVA inferior a 600.000 euros i que el Reial Decret Llei 14/2020 els va permetre ampliar el termini de presentació de les seves declaracions fins el dia 20 de maig, ja podran optar per aplicar aquesta mesura en el model 202 del primer període de l’exercici 2020.
Per la resta de contribuents de l’impost de societats que no superin els 6 milions d’euros de volum d’operacions aquesta mesura tindrà efectes a partir del pagament a compte de l’impost de societats que tindrà lloc el proper 20 d’octubre de 2020.

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i al règim simplificat i règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

S’elimina per a petites i mitjanes empreses i autònoms, la vinculació temporal obligatòria de tres anualitats per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva, del règim simplificat o especial de IRPF, possibilitant que els contribuents puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva durant l’exercici 2021, per tal que es pugui reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos conseqüència de la situació de pandèmia de Covid-19.

Càlcul dels pagaments a compte en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat d’IVA a conseqüència de l’estat d’alarma de l’exercici 2020.

Els contribuents de l’IRPF que determinin els rendiments net de la seva activitat econòmica segons el mètode d’estimació objectiva, pel càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat, no computaran en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals dels trimestres en qüestió compresos dins del període de l’estat d’alarma.
Els subjectes passius de l’IVA que estiguin acollits al règim simplificat, pel càlcul de l’ingrés a compte de l’exercici 2020, tampoc computaran en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals dels trimestres en qüestió compresos dins del període de l’estat d’alarma.

Supeditació del pagament de determinats deutes tributaris a l’obtenció del finançament:

Les declaracions – liquidacions i autoliquidacions no pagades dins el termini corresponent, impediran l’inici del període executiu sempre que es compleixin els següents requisits:
* Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini el finançament referit a l’art. 29 del RD Llei 8/2020
* Que l’obligat tributari aporti el certificat expedit per l’entitat financera acreditant haver-se efectuat la sol·licitud de finançament
* Que la sol·licitud de finançament es concedeixi per, com a mínim, l’import dels deutes
* Que el deute s’hagi satisfet en el moment de la concessió del finançament.

Mesures per facilitar l’ajust de l’economia i protegir l’ocupació

Les mesures flexibilitzadores com el teletreball i l’adaptació de la jornada fins quan les he de mantenir?

En el cas que l’empresa pugui establir el teletreball, es prorroga fins a dos mesos després que finalitzi l’estat d’alarma el caràcter preferent del treball a distància, així com també l’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

Si la meva empresa realitza una activitat essencial però part de la mteva plantilla no està afectada per aquesta essencialitat què puc fer?

Si la seva empresa realitza una activitat que s’ha de mantenir d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma però té una part de la seva plantilla no afectada per aquesta essencialitat, es permet el concepte de força major parcial per aquells treballadors de l’activitat no essencial.

Si he demanat un ERTO que no era necessari i he percebut les prestacions, què em pot passar?

En el cas que una empresa hagi presentat un ERTO que no era necessari o no tingués connexió suficient amb la causa i dita mesura hagi generat la percepció de prestacions indegudes:
Es revisaran d’ofici els actes de reconeixement de dites prestacions.
L’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora amb el límit dels salaris que hagués percebut.
Aquestes revisions d’ofici es podran portar durant un període de 4 anys.
Pel que fa a les sancions, a més d’haver de retornar les quantitats indegudament percebudes,
es considerarà com una infracció molt greu, podent-se posar multes entre els 6.251,00 euros i
187.515,00 euros.

Quin és el període d’amortització de l’ajornament del pagament de deutes amb la seguretat social?

S’estableix que el període d’amortització de l’ajornament, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà en un termini de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, a patir del mes següent que s’hagi dictat la resolució concedint l’ajornament. No s’excedirà d’un total de 12 mensualitats.
MESURES ÀMBIT GENERAL

Mesures en relació amb l’habitatge, lloguers i hipoteques.

Puc demanar l’ajornament de la hipoteca de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica?

El RDL 11/2020 permet a autònoms, empresaris i professionals demanar un ajornament de la hipoteca de l’immoble subjecte a la seva activitat econòmica, sempre hi quan el deutor es trobi en alguns dels supòsits de vulnerabilitat econòmica contemplats a l’article 16.1 del mateix RDL.
* Persones en situació d’atur, o professionals que hagin patit una caiguda substancial dels seus ingressos o una caiguda de la seva facturació d’almenys un 40%;
* Quan el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de 3 vegades l’IPREM *3 (548,60 €*3 = 1645,80 €)
* Quan la quota hipotecària, més despeses i subministres bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar
* Quan a conseqüència del COVID’19 la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques

Mesures en relació amb els plans de pensions.

Puc disposar del meu pla de pensions?

Els participants dels plans de pensions podran fer efectius els seus drets consolidats, durant un termini de 6 mesos, sempre que es trobin en alguna de les següents situacions a conseqüència de la situació de crisi sanitària COVID’19:
* Trobar-se en situació d’atur a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació
* Ser empresari titular d’un establiment que hagi vist suspesa la seva activitat
* Treballadors autònoms que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat

Certificats electrònics qualificats.

Durant la vigència de l’estat d’alarma es permetrà l’expedició de certificats electrònics qualificats. Amb aquesta finalitat l’organisme supervisor acceptarà aquells mètodes d’identificació per videoconferència basats en els procediments autoritzats pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Aquest tipus de certificats seran revocats pel prestador de serveis al finalitzar l’estat d’alarma i el seu ús es limitarà exclusivament a les relacions entre el titular i les Administracions públiques.MESURES LABORALS

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Com s’ha d’establir la recuperació de les hores no treballades?

S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

Quin es el període màxim de recuperació?

Fins el 31 de desembre de 2020.

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

Les activitats de transport que es trobin fent un servei a la data d’entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues?

Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d’origen.

Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l’estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït?

No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret.

Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març?

El reial decret preveu l’excepció del seu àmbit d’aplicació a aquelles empreses a les quals se’ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.

Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.

Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer?

No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:
– Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
– Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
– Servei de perruqueria a domicili
– Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
– Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
– Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
– Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics
– Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
– Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
– Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim,
serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
– Forces Armades
– Seguretat privada
– Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
– Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
– Serveis funeraris
– Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
– Venda de premsa
– Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
– Serveis financers, bancaris i d’assegurances
– Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
– Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
– Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
– Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
– Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
– Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
– Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
– Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
– Abastiment d’aigua potable
– Serveis meteorològics
– Servei postal universal de l’operador estatal
– Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris


Quina és la diferència entre un ERTO i un ERO?

Els ERTO permeten a les empreses reduir la jornada o suspendre durant un temps la relació laboral amb els seus treballadors. En canvi els ERO impliquen la finalització del contracte laboral i per tant, l’acomiadament del treballador. En cas d’acomiadament col·lectiu, l’ocupador està obligat a pagar una indemnització. No és així quan es produeix un ERTO perquè el lloc de feina no es perd.
Segons l’Estatut dels Treballadors, les empreses han de demostrar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major per a dur a terme qualsevol dels dos procediments col·lectius.

Què és un ERTO per força major?

Un ERTO per força major és un procediment més ràpid que l’ordinari. L’empresa només hi pot recórrer quan hi hagi un motiu imprevist que impedeixi totalment el funcionament de l’empresa.

Quines empreses poden presentar un ERTO per força major?

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTE per força major les empreses que:
Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.

 1. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 2. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19. Amb aquestes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents.

La resta d’activitats s’hauran de valorar en relació a les causes anteriorment enumerades.

Hi ha límits respecte a la duració temporal de l’expedient de regulació d’ocupació?

Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.
En el cas dels ERTES de força major la duració s’ha d’ajustar al temps que dura la causa de força major.

Durant la suspensió temporal dels contractes de treball s’han de seguir pagant salaris? I la cotització (quota patronal)?

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà l’obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.
Bonificació de quota patronal per suspensió de contractes de força major:

 • 100% de la quota patronal empreses de fins a 50 treballadors
 • 75% la resta d’empreses.

Important: aquesta bonificació de quota patronal només està prevista pels ERTOS per força major.

Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d’ocupació?

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l’expedient de regulació d’ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

Quin és el procediment per a la presentació d’un ERTO?

 • En primer lloc, l’empresa ha de remetre a l’autoritat laboral un informe que justifiqui la seva sol·licitud amb les mesures que hagin perjudicat la seva activitat com pot ser un alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat empresarial com a conseqüència del Coronavirus o bé la paralització de l’activitat per part de les autoritats sanitàries per existir un risc greu i imminent de contagi del Coronavirus
 • Simultàniament, l’empresa haurà de comunicar a la representació legal dels treballadors l’inici d’aquesta sol·licitud.
 • Un cop presentada la sol·licitud, la Generalitat té 5 dies per resoldre l’expedient des de la presentació i haurà de constatar l’existència o inexistència de la força major al·legada.
 • Si s’autoritza, l’empresa podrà suspendre els contractes o procedir a la reducció de la jornada amb efectes retroactius des del moment en què s’ha generat la situació.
 • En cas que no es constati l’existència de força major i, per tant, no s’autoritzi, l’empresa podrà iniciar un ERTO per causes productives, tècniques o d’organització.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

Hi ha persones treballadores en situació d’incapacitat temporal o de permís per causa de maternitat/paternitat, quin és el seu règim? Les he d’incloure a l’expedient d’ERTO?

Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l’ERTO que els serà d’aplicació en el moment en què siguin donades d’alta o se’ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l’ERTO. Fins llavors l’empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.

Hi ha persones treballadores en situació de suspensió del contracte, les puc incloure en el llistat de persones afectades per l’ERTO?

Si, s’han d’incloure en l’expedient d’ERTO en la mesura que s’hagin d’afectar per no poder continuar amb la prestació del seu treball per falta de mesures flexibilitzadores i per causes del Real Decret d’estat d’alarma i el Real Decret-Llei 8/2020.

Pot una fundació/associació presentar un ERTO?

Sí, però afectant únicament a les persones treballadores que presten serveis per compte aliena.

Hi ha contractes bonificats/subvencionats, com es relacionen amb l’ERTO?

Els contractes bonificats i/o subvencionats quedaran afectats per l’ERTO suspensiu i no extintiu. Si el període de suspensió finalitza dintre del període subvencionable/bonificable el contracte seguirà en aquesta condició fins al terme de la subvenció/bonificació.

L’actual situació m’ocasionarà pèrdues importants, puc procedir a acomiadar a persones un cop acabada la suspensió originada a l’ERTO?

L’acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l’ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l’activitat. (Disposició addicional sisena del Real Decret-Llei 8/2020).

Com poden les empreses sol·licitar la prestació per desocupació en nom dels treballadors en els casos d’ERTO derivats del Covid-19?

Per facilitar i simplificar els procediments de reconeixement de les prestacions per desocupació, especialment en aquells expedients de regulació d’ocupació que són conseqüència dels efectes del Covid-19, el Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) ha articulat un procediment en el qual l’empresa serà la que hagi de fer al SEPE una sol·licitud col·lectiva amb la relació de persones treballadores afectades per un expedient de suspensió de contractes o de reducció temporal de la jornada.
Aquesta sol·licitud serà la base per tal que, posteriorment, es realitzi un reconeixement i una mediació de la prestació més àgils.
Les instruccions que de moment, facilita el SEPE són:

 • Omplir la sol·licitud col·lectiva amb la informació relativa a l’empresa, la persona representant d’aquesta i les persones afectades per la suspensió o la reducció de jornada, així com les dades necessàries per al reconeixement de les prestacions que es recullen en aquest model excel i seguint les indicacions d’aquest document.
  El formulari Excel conté dues pestanyes. En la primera hi ha les instruccions i en la segona les dades a omplir. Es poden afegir tants treballadors com sigui necessari a la part final.
  Cal emplenar totes les dades que se sol·liciten, ja que es tracta d’una prestació assistencial i evita que les empreses hagin d’efectuar pagament delegat (aquestes paguen al treballador i el SEPE retorna els diners a l’empresa més endavant).
 • Després, cal remetre l’arxiu Excel de sol·licitud col·lectiva a través del registre electrònic comú a la Direcció Provincial del SEPE a la província on estigui situat el centre de treball. (Per buscar aquesta informació pots teclejar la paraula “SEPE” al cercador de l’apartat “Organisme destinatari” del registre electrònic.)

Posteriorment, s’haurà de remetre urgentment el certificat d’empresa de cada un dels treballadors, a través de certific@2, com és habitual.

Quines alternatives tinc per contactar amb les oficines tancades del Departament de Treball?

Degut a la declaració de l’estat d’alarma, s’han tancat algunes oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des del dilluns 16 de març i fins a nou avís. D’aquesta manera, s’anuncia que:

 • Queden anul·lades les cites des del 16 de març i durant 15 dies. Es contactarà directament amb els interessats un cop restablert el servei.
 • L’atenció ciutadana es farà preferentment per mitjans telefònics (012) i telemàtics a través de Tràmits Gencat i Canal Empresa. Si no és possible fer el tràmit, es pot presentar una petició genèrica.
 • Per contactar amb el Departament de Treball es disposa d’aquesta bústia de contacte.

Les oficines que resten obertes i que només presentaran el servei de registre de documentació, en horari de 9 a 14 h, són:
BARCELONA:
Oficina d’Atenció Ciutadana dels Serveis Centrals. Passeig Taulat, 266-270
Oficina d’Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials a Barcelona (àmbit treball). Carrer d’Albareda, 2-4
Oficina de Registre dels Serveis Centrals de l’Àmbit de Treball. Carrer de Sepúlveda, 148-150
Oficina de registre de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut. Avinguda del Paral·lel, 50-52

I si sóc una empresa de producció agrària ecològica (PAE) com puc continuar amb els tràmits exigits per normativa?

La Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP informa que la seva oficina està tancada a causa de l’estat d’alerta decretat per fer front al coronavirus SARS, de manera que no poden oferir atenció telefònica o presencial.
Tanmateix, els tràmits excepcionals previstos per al normativa de producció agrària ecològica es poden continuar realitzant. Per qualsevol altra qüestió els operadors ecològics es poden adreça a la seva bústia de correu electrònica eco.daam@gencat.cat.
Els tràmits excepcionals en matèria de producció agroalimentària ecològica que es poden sol·licitar al DARP, com que ara ja es gestionen per via telemàtica, es poden continuar sol·licitant normalment.
Si el sol·licitant és una persona jurídica i no disposa de certificat digital per poder signar i presentar algun d’aquests tràmits, poden escriure un correu a eco.daam@gencat.cat explicant-los el cas i informaran de quina manera podran identificar-se sense haver de sortir de casa. +info.

Les empreses que presentin un ERTO han d’assumir la resta del salari per complementar-ho amb la prestació d’atur del treballador?

Hi ha empreses, previa negociació amb la part treballadora, que estan complementant i assumint la part del 30% en nómina, per complementar el 70% que están cobrant els seus treballadors per estar en situació d’atur degut a l’ERTO.

NOVETATS EN LES FORMACIONS BONIFICABLES PRESENCIALS

Aquesta resolució dóna les indicacions per comunicar les modificacions en l’execució dels grups formatius en l’aplicació telemàtica, i en concret, permet que les accions o grups formatius suspesos per l’estat d’alarma i les accions o grups no iniciats pendents d’execució que s’iniciïn durant l’estat d’alarma o un cop finalitzat el mateix, en modalitat presencial o mixta, es puguin executar en aquesta modalitat, utilitzant el format “aula virtual” (és a dir, plataformes tipus Zoom o teams entre altres) i que constin com a formacions presencials.

A quines accions formatives afecta?

* En relació a la formació programada: A les accions formatives programades durant el 2020, amb càrrec al crèdit de formació del que disposen les empreses durant aquest exercici.
* En relació a l’oferta formativa per treballadors ocupats: a les convocatòries recollides a les resolucions d’11 de maig de 2018 i 18 de gener de 2019 del SEPE.
* En relació a l’oferta formativa per treballadors desocupats: a les convocatòries aprovades per les Direccions Provincials del SEPE

Quins requisits han de complir les empreses beneficiàries?

Les empreses beneficiàries hauran de mantenir, al menys, la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, durant el període d’execució de les accions formatives de modalitat presencial mitjançant aula virtual.
Es considera com a període d’execució el transcorregut des del moment d’inici d’aplicació de les mesures fins que finalitzi l’última acció formativa a la qual s’apliquen.
A aquests efectes, es computaran com a plantilla els treballadors que hagin estat afectats per expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO).

Els treballadors afectats per un ERTO també s’en podran beneficiar?

Si, podran ser beneficiaris de la formació tots els treballadors en situació temporal d’expedient de regulació (ERTO) independentment de la causa pel qual s’ha sol·licitat.

Què vol dir aula virtual com a formació presencial?

Es considera aula virtual l’entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i alumnat interactuen, de manera concurrent i en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic que permeti dur a terme un procés d’intercanvi de coneixements per tal de possibilitar un aprenentatge de les persones que participen a l’aula. L’aula virtual ha de garantir la connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i l’alumnat participant així com la bidireccionalitat en les comunicacions.
Perquè pugui computar com a formació presencial haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual en què s’identifiqui, per a cada acció formativa desenvolupada a través d’aquest mitjà, els participants a l’aula així com les seves dates i temps de connexió.

Què implica el canvi de modalitat presencial a teleformació?

El canvi de modalitat presencial a teleformació només és aplicable quan l’activitat formativa es refereixi a una especialitat inclosa en el Catàleg d’Especialitats Formatives.
A més, l’entitat que imparteixi la formació ha d’estar prèviament acreditada o inscrita per impartir la formació en la modalitat de teleformació per la respectiva especialitat.
Quan es canviï de modalitat formativa a teleformació o es passi a fer la part de modalitat presencial mitjançant aula virtual, les entitats de formació hauran d’advertir aquesta circumstància en les comunicacions d’inici o represa de l’activitat formativa.

MESURES SALUT PÚBLICA

Les empreses han d’implementar mesures addicionals de seguretat i salut?

Les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.
Per aquest motiu, es recomana l’elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.
Respecte a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2).

És obligatori que l’empresa proporcioni mascaretes/desinfectants als treballadors?

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

Quines mesures de prevenció he de posar a disposició de les persones treballadores?

En primer lloc s’han d’observar les mesures que el servei de prevenció de riscos laborals hagi recomanat a l’empresa en funció de l’activitat que desenvolupa. Seguidament, s’han d’observar les directrius establertes pel ministeri de sanitat i en aquest sentit:

 • És indicat establir la separació d’1 a 2 metres entre els llocs de treball físics.
 • Facilitar agents desinfectants de base alcohòlica per a aconseguir una higiene estable a les mans.

L’empresa està obligada a oferir el treball a distància?

S’estableix el treball a distància, com a mesura alternativa i prioritària davant la cessió temporal o la reducció de l’activitat i l’empresa ha d’adoptar i facilitar les mesures oportunes, tècniques, possibles i proporcionades en els seus treballadors.
A efectes del compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i amb caràcter excepcional, s’entendrà que es compleix amb la normativa, previa autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.

I que passa amb els treballadors que no poden anar a treballar perquè han de cuidar els seus familiars?

Les persones treballadores per compte aliena que acreditin que no poden treballar perquè hagin de cuidar els seus menors, majors o persones dependents, tals com el cònjuge o parella de fet o familiars fins el segon grau, tindran dret a l’adaptació de la seva jornada de treball i/o reducció de la jornada, inclús fins el 100%.
Aquest dret, és individual de cada un dels progenitors i cuidadors, amb un repartiment coresponsable de les obligacions de la cura i evitant la perpetuació de rols.
L’adaptació de la jornada pot ser una nova distribució del temps de treball, canvis de torns, alteració de l’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvis de centre de treball, canvi de funcions, canvis en la forma de la prestació del treball o qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa. En cas de que el treballador ja tingues reducció o adaptació de la jornada, pot modificar-la o ampliar-la.

Tinc a persones treballadores en situació de confinament, què he de fer?

La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.
Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d’acudir als recintes hospitalaris i d’assistència mèdica sinó que ha d’aconseguir l’assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.

Tinc persones treballadores que presenten símptomes de contagi de Covid-19, què he de fer?

El més recomanable és indicar que marxi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i que truqui als telèfons d’assistència sanitària establerts. És recomanable identificar a aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.
El treballador per tramitar la baixa mèdica, pot fer-ho per telèfon, el centre d’atenció primària corresponent i aquest transfereix la trucada al metge de capçalera qui, després d’una breu consulta telefònica, determina si procedeix o no receptar la baixa. En cas afirmatiu, el document s’envia per correu electrònic.
La gestió pot realitzar-se també directament a través d’internet. En aquest cas cal adreçar-se al portal de salut de la Generalitat, lamevasalut. Per accedir-hi s’ha d’haver sol·licitat abans el registre. Fins ara, el tràmit per demanar les credencials calia fer-lo en persona al mateix ambulatori. Durant aquest període d’epidèmia per coronavirus, les persones que no tenen obert un compte a La Meva Salut poden activar-lo al telèfon 900 053 723, que atén de dilluns a divendres de 8 a 20h, o bé omplint el formulari que trobaran a l’enllaç . Un cop habilitat el compte, s’hi accedeix a través de l’usuari de la targeta CatSalut, s’ha d’entrar a l’apartat e-consulta. És des d’allà que es pot fer la gestió corresponent per tramitar la baixa.

Algunes persones treballadores es neguen a venir a treballar, què he de fer?

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu del Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d’oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d’hores, permís retribuït, teletreball). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d’acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s’arribi a un acord se’ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

Puc donar vacances a les persones treballadores amb motiu del context actual del Covid-19?

No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l’empresari/a, s’ha d’arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.

Algunes persones treballadores tenen por de ser multats perquè no tenen com justificar que estan anant a treballar?

Es recomana facilitar als treballadors/es el següent certificat que ha facilitat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

En la meva activitat tinc persones treballadores que es dediquen al transport per carretera. Poden seguir treballant?

Poden seguir amb la seva activitat en tant que se’ls garanteixi la seva seguretat en la salut i, si es cau, es posi a la seva disposició els equipaments i medis de protecció i higiene.
MESURES ECONÒMIQUES I ALTRES DUBTES

Hi ha mesures per a ajornar deutes tributaris? Quines són?

Es concedirà l’ajornament de deutes tributaris (IVA, IRPF, pagaments fraccionats Impost societats) corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 12 de març i el 30 de maig de 2020, durant un termini màxim de 6 mesos (els tres primers mesos sense interessos de demora) i per un import màxim de 30.000€.
L’Agència Tributària dóna unes instruccions per la seva sol·licitud:
*Instruccions provisionals per a sol·licitar aplaçaments segons el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.
* I unes directrius pràctiques als afectats, les quals podeu consultar a través d’aquest enllaç.

Ajornament de les cotitzacions de la seguretat social: (Art. 34 RDLL 11/2020)
Les empreses podran sol·licitar l’ajornament de les cotitzacions a la seguretat social dels mesos d’abril, maig i juny durant 6 mesos, sense interessos sempre que la seva activitat no hagin estat suspeses amb motiu de l’estat d’alarma.
Aquest ajornament s’haurà de sol·licitar, fins el 10 d’abril, a través del sistema RED i mitjançant sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte dels quals es sol·licita la moratòria.
Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat social dins els 10 primers dies naturals dels plaços reglamentaris d’ingrès de les cotitzacions d’abril, maig i juny
La concessió de la moratòria es comunicara en el termini de 3 mesos desprès d’haver-se efectuat la sol·licitud. No obstant, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la TGSS.

Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

S’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas.
En relació amb els contractes de subministrament d’electricitat:
* En qualsevol moment es podran suspendre temporalment els contractes de subministrament o modificar les seves modalitats contractuals per ajustar-les a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap tipus de càrrec en concepte de penalització. Així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada, sense cap cost. Un cop conclòs l’estat d’alarma, i en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar de nou la reactivació o modificació contractual sense cap cost i aquesta s’haurà de fer efectiva en el termini de 5 dies.

En relació amb els contractes de subministrament de gas natural:
* Es podrà sol·licitar la modificació del cabal diari contractat, la inclusió d’un peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma es podrà sol·licitar a les entitats comercialitzadores d’electricitat, gas natural i altres productes derivats del petroli, la suspensió del pagament de les factures corresponents als períodes de facturació que continguin dies integrats a l’estat d’alarma,
Finalitzat l’estat d’alarma les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos.

La companyia estava en situació preconcursal. He de respectar els terminis que marca la Llei Concursal?

Els terminis per a la presentació de concurs de creditors i comunicació de negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments han quedat suspesos pel Real Decret-Llei 8/2020.

Estava seguint un procediment davant l’administració pública, què he de fer?

Tant si estava transcorrent un termini per a l’interessat com per l’administració, els procediments administratius estan en suspensió pel Real Decret d’estat d’alarma.

Estava seguint un procediment judicial, què he de fer?

Els procediments judicials, amb l’excepció dels que són urgents per la seva pròpia naturalesa, es troben en suspensió pel Real Decret d’estat d’alarma. En el mateix sentit s’hi troben els procediments de conciliació laborals.

MESURES DE FINANÇAMENT

Com puc aconseguir més liquiditat per als pròxims mesos?

Més enllà dels ajuts específics els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels pròxims mesos de dificultats o al mecanisme que la Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 
Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als pròxims 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern Estatal?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 29 l’aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms en mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.
El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 30 l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern de la Generalitat?

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 
Com se sol·licita?
Aquesta línia d'avals estarà disponible pròximament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l'entitat financera la que es posi en contacte amb l'ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l'aval.
Quines són les condicions financeres?
Import:
-Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l'aval d'Avalis pel 75% del principal.
-Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l'aval de l'ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l'1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

 Consulta la web del ICTF aquí.

Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts

Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.
S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu del Covid-19.
Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial.

Hi ha línies de finançament per a sectors especialment afectats com el turisme?

  Si, una línia de finançament a determinades empreses i autònoms que es consideren especialment afectats pel COVID-19. Aquesta línia de finançament va ser creada per l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, d’11 d'octubre i els seus instruments de desenvolupament, que van establir una línia de finançament de 200 milions d'euros, gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial i amb una garantia parcial del 50% del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les empreses i treballadors autònoms del sector turístic i d'activitats connexes amb aquest. El COVID-19 pot tenir una especial incidència en l'ocupació dels treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic i en tots els sectors vinculats a la mateixa en totes les comunitats autònomes.
Per això, en el present Reial Decret Llei, com a mesura extraordinària, s'anticipa i s'amplia en els mesos de febrer a juny de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta bonificació respecte d'aquells treballadors que es poden veure més afectats per la situació excepcional esmentada en totes les comunitats autònomes. Persones autònomes i empreses amb CNAE del sector turístic i activitats connexes poden demanar la línia ICF turisme, ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

ICF TURISME _ Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya
Préstecs per a la millora i modernització d’establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.
Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement.
Podeu trobar-ne més informació a la web ICF TURISME.

ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES COVID19/THOMAS COOK
Si ets una empresa del sector turístic o d’activitats connexes a aquest CNAE i necessita liquiditat per fer front a la situació derivada del COVID-19, l’ICO posa a disposició aquesta línia de crèdit amb un import màxim per client de fins a 500.000 euros.
Es financia la falta de liquiditat financiables a través de la línia Empreses i Emprenedors, també els projectes de digitalització i en particular inversions destinades a fomentar solucions de teletreball recollits al programa Acelera Pyme
Els préstecs tenen un termini màxim de 4 anys, amb un any de carència i un tipus fix d’interès del 1,5%. Les garanties les determina cada entitat de crèdit i es podràn formalitzar els préstecs fins el 31 de desembre del 2020.
Per més informació visita l’apartat mesures sector turístic de la web de Creacció.

I pel sector cultural?

I pel sector cultural, ICF impulsa la línia de finançament, denominada ICF Cultura Liquiditat, que està destinada a empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del COVID-19 i necessitin liquiditat.L’import dels préstecs, sense comissió d’obertura, oscil·larà entre els 20.000 euros i 300.000 euros. Pel que fa al termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 5 anys, fins a 1 any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions. En aquest sentit, un cop l’ICF rebi les sol·licituds de finançament, l’ICEC s’encarregarà d’emetre l’informe d’elegibilitat. Un cop emès, l’ICF analitzarà les sol·licituds i, si s’escau, les formalitzarà.

I per les empreses innovadores?

El Ministerio de Ciencia e Innovación, llança, a través del CDTI, una sèrie de mesures urgents per mobilitzar prop de 500 M € per a empreses innovadores.
Aquestes mesures es dirigeixen a PIMES i MIDCAPS amb activitat en R+D+I i es gestionaran a través del CDTI. L’objectiu és pal·liar l’alentiment de l’activitat, protegir el treball en l’àmbit de R+D+I i mantenir la competitivitat en l’activitat innovadora. El volum d’ajudes mobilitzades, podria arribar a 500 millores d’euros.

Aquestes mesures podran posar-ne en marxa de forma immediata en ser aplicades sobre instruments CDTI que ja estan en funcionament.
En concret, es materialitzen en:

 • L’exempció de garanties per a sol·licitar ajudes per projectes R+D+I:
 • En una acceleració dels processos de gestió i aprovació de projectes
 • En l’ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacional
 • Flexibilització de terminis de justificació per ajudes parcialment reemborsables.

Per més informació al següent link

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més