Mesures per turisme

MESURES PER TURISME

Última actualització 15/04/2020

Hem de tancar els allotjaments turístics?

D’acord amb l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, els establiments hauran de procedir al tancament quan no disposi de clients, i, en tot cas, en el termini màxim de 7 dies naturals des del mateix dia 19 i fins la finalització de la declaració del període de l’estat d’alarma (prevista pel proper 27 de març, inclòs) o les seves pròrrogues.

Els allotjament turístics que tanquem temporalment, cal que tramitem la baixa a través de canal empresa?

La situació temporal de tancament al públic dels establiments d’allotjament turístic que preveu l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic no requereix la comunicació de la baixa temporal de l’establiment al Registre de Turisme de Catalunya.

Com he de gestionar les cancel·lacions que rebo?

Els turistes i els establiments d’allotjament turístic estan exonerats de complir el contracte de serveis d’allotjament?
En general, per aquelles reserves per a estades en establiments turístics (Hotels, Hotels apartament, Apartaments turístics, Càmpings i Establiments de turisme rural) que s’hagi exigit avançament del preu en concepte de paga y senyal, l’article 26.2 del Decret 159/2012 estableix que no són aplicables les penalitzacions quan la cancel·lació es produeix per causa de força major.
A l’hora d’establir l’aplicabilitat de la força major i de les seves conseqüències sobre cancel·lacions i exoneració de compliment del contracte s’ha d’interpretar garantint el compliment de tot allò que preveu la declaració d’estat d’alarma tant pel que fa als turistes i viatgers que es veuen confinats per les normes de salut pública del seu lloc de residència (article 7 del Reial Decret 467/2020, de 14 de març, que limita la llibertat de circulació i de desplaçament) com també pel que determina l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març (BOE), que declara la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.
Sobre les condicions de cancel·lació que afecten a persones consumidores, el web de l’Agència Catalana del Consum actualitza permanentment la informació.

Puc agafar noves reserves?

Quan puc tenir de nou clients al meu establiment?
L’activitat està restringida fins la finalització de la declaració del període de l’estat d’alarma (el proper 27 de març , inclòs) o les seves pròrrogues. Fins aquest moment no poden accedir nous clients als establiments i aquests estan tancats al públic. La situació és molt dinàmica.
Cal consultar la web del Departament de Salut per conèixer la situació dia a dia, i les previsions de finalització de les recomanacions per al moviment de persones, en revisió constant. Així mateix, al web de la Direcció General de Turisme, s’actualitzen els continguts i la normativa que diàriament vagi publicant l’Estat en relació als establiments d’allotjament turístic.

Quines ajudes econòmiques tinc?

1.- Concessió de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per tal fer efectiva la continuïtat de les seves activitats. (EMC/843/2020)

* Qui pot ser beneficiari d’aquesta subvenció?

 • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores professionals de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístics.
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 • Guies de turisme habilitades.
 • S’exclouen expressament els establiments de restauració i els allotjaments juvenils.

* Quins requisits han de complir les persones beneficiàries?
a) Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d’un any a l’inici de l’entrada en vigor de la crisi de la COVID-19, és a dir, des del 14 de març de 2019.
b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
c) Estar donada d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud o en els epígrafs següents: 685 “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d’habitatges”.
d) Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l’àmbit turístic de l’activitat abans de l’inici de la crisi provocada per la COVID-19.
e) Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici.
f) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment.
g) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
i) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
j) Disposar (si escau) d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
k) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.
l) No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.
m) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019.
n) No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent.
o) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF), o de caràcter judicial o fons propis negatius.
p) No haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.
q) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn d’aqueta subvenció hauran de disposar, en tot cas, de la corresponent habilitació per exercir l’activitat amb una antelació mínima d’un any a l’inici de l’entrada en vigor de la crisi provocada per la COVID-19, decretada pel Reial decret 463/2020.
r) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats.

* Quina és la quantia? La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500 € per persona beneficiària. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 3.500.000 €.
Quin és el termini de presentació de les sol·licituds? La presentació de les sol·licituds podrà fer-se a partir del 16 d’abril i restarà obert fins que s’exhaureixi el pressupost.

* Com es pot sol·licitar? La sol·licitud de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

* Quines són les despeses subvencionables? Són les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, consistents en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

* Condicions per considerar-se despeses subvencionables:

 • Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l’activitat, en un període màxim de dos mesos des que s’aixequi la suspensió.
 • Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

* Quin és el procediment de concessió? El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost. El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de dos mesos des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.

* Com he de justificar la subvenció? Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la Direcció General de Turisme l’aplicació de l’import de la subvenció a les despeses corrents subvencionables, mitjançant una declaració de responsable.
El compte justificatiu haurà d’incloure:
a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent

* Es permet l’acumulació d’ajuts? Si, aquesta subvenció és acumulable amb altres tipus sempre que sumats, respectin la quantia màxima permesa (cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària).

* Puc renunciar a la subvenció? Sí, les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l’òrgan competent per resoldre, i aquest òrgan dictarà la resolució corresponent.

2.- Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus obertes per la Generalitat.

* En què consisteix aquest ajut? Prestació econòmica única que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.

* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació? Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al RETA amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

* Quins són els requisits?
a) Ser persona treballadora autònoma persona física.
b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. (La base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 25.000 euros)
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria dels seus deutes.
d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya
g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de la declaració de l’estat d’alarma
h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

 • Antiguitat RETA de més d’un any: Es calcula la diferència entre el guany de l’activitat el març del 2019 i la pèrdua de facturació soferta el març del 2020.
 • Antiguitat RETA inferior a un any: Es compara amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

En el cas de les persones joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil 2019, només s’hi podran acollir aquelles persones que en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de la subvenció.
El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

* Quina és la quantia de l’ajut? L’ajut podrà ser fins a un màxim de 2.000 € i s’abonarà en un únic pagament.

* Quin és el procediment de concessió? L’import màxim destinat a aquest ajut és de 7.500.000 euros i el procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, el qual es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

* Com es pot sol·licitar? La sol·licitud de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

* Quin és el termini de presentació? I el de resolució? Aquest ajut es podrà sol·licitar entre el 6 d’abril i el 5 de maig de 2020. El termini màxim per notificar i emetre resolució serà el 6 de juny de 2020. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

* Puc demanar l’ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament de l’activitat? No. Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

* L’ajut és compatible amb la capitalització de l’atur? Sí que és compatible

* I si estic cobrant una pensió per viudetat o alguna altra prestació de la Seguretat Social? Sí, sempre i quan la prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 €

3.- Prestació extraordinària per a persones treballadores autònomes, amb l’objectiu d’ajudar el col·lectiu a combatre l’impacte econòmic i social provocat pels efectes del Covid-19.

* Que és la prestació EXTRAORDINÀRIA per cessament d’activitat? És una prestació econòmica extraordinària pel cessament d’activitat dels autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?
– Professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma
– Professionals autònoms.
Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.

* Quins són els requisits?
1. Estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma al RETA o com a treballador per compte propi al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.
2. Acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. I si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors? La valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, sent d’aplicació els mecanismes d’invitació al pagament del deute en un termini de 30 dies naturals.

* Termini per sol·licitar la prestació? El termini per sol·licitar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor del RD Llei, per tant, fins al dia 14 d’abril, sens perjudici que si s’acorda la pròrroga de l’estat d’alarma pel Govern puguin modificar-se les mesures adoptades.

* Com s’efectua la sol·licitud? La gestió i sol·licitud d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

* Com acredito la reducció de la facturació? L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de:

 • La còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes;
 • La còpia del llibre diari d’ingressos i despeses;
 • La còpia del llibre registre de vendes i ingressos;
 • La còpia del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

* Quina és la quantia de la prestació? La prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el RESS dels Treballadors de la Mar. Consulta aquí les quanties mínimes (apartat 2.5.1)

* Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat? La durada de la prestació serà d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

* Hi ha limitació en l’import de la prestació? Els límits seran els establerts en l’article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:

 • La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM si no té fills a càrrec
 • La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM si té 1 fill a càrrec
 • La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM si no té més d’1 fill a càrrec

L’IPREM és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o subsidis.
Per l’any 2020 els valors de l’IPREM són: Mensual: 537,84 € / Anual: 12 pagues: 6.454,03 € / Anual: 14 pagues: 7.519,59 €

* S’ha de tramitar la baixa en el sistema? Durant el període de percepció de la prestació extraordinària pel cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75%, haurà de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

* Es manté l’obligació de cotitzar? Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar. Respecte a les quotes ja ingressades, aquestes seran retornades a petició dels interessats.
I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social? El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella. Transcorreguts els efectes temporals d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.

* Quins beneficis té la concessió? Els beneficis són dos:

 • La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 • El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.

* Hi ha incompatibilitats? La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat social.

* Problemes de concurrència: Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador autònom haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació. Més info a revista.seg-social

* M’han aprovat la prestació per cessament d’activitat i no vaig pagar la cotització del març, que he de fer? Aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat, que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-lo fora de termini sense recàrrec.

Tinc treballadors. Què puc fer?

Primera mesura
Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Si tens treballadors amb contractes fixes discontinus podràs aplicar una bonificació del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social sempre que inicien o mantinguin en alta durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny els treballadors contractats de caràcter fix discontinu. Aquesta mesura serà d’aplicació fins el 31 de desembre de 2020.

Puc tramitar un ERTO?

Les empreses que poden presentar un ERTO per força major segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTO per força major les empreses que:

 1. Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.
 2. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 3. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19.
 4. Amb a questes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents detallades en Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’Estat d’Alarma.

Com puc sol·licitar-ho?

Si tots els treu treballadors estàn adscrits a la comuntat autònom de Catalunya a través del portal canalempresa

Tinc treballadors malats o confinats pel coronavirus. Com tramito la baixa laboral?

Es considera accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19
A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social
Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5

Com puc fer front als pagaments que tinc?

Líneas de Crèdit COVID-19

Institut Català de Finances (ICF)
* Sol·licitud
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.
* Condicions financeres
Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
Préstecs de les entitats financers a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,5%.
Comissions: sense comissió d’obertura ni d’estudi.
* Entitats financeres
Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval, es poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: informacio@avalis.cat

ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 / Thomas Cook

* A qui va dirigit?
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l’activitat estigui dins d’un CNAE de el sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicarà.
Fitxa ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 -Thomas Cook
* Condicions:
Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.
Conceptes finançables: Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.
Modalitat: préstec.
Tipus d’interès: fix, fins a l’1,5% (TAE màxima inclosa comissions).
Termini d’amortització i carència: D’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si s’escau, la d’amortització anticipada.
Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit, excepte aval de SGR / SAECA.
Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.
Aquest finançament amb garantia de l’ICO està sotmesa a l’Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió Europea relatiu als ajuts de minimis.
* On ho tramito?
A les entitats de crèdit com :
SANTANDER
BBVA
CAIXABANK
BANKINTER
BANCO SABADELL
Altres

He de presentar els impostos del primer trimestre?

Sí. S’han de presentar les autoliquidacions del primer trimestre en els plaços habituals.
La suspensió dels plaços de prescripció i caducitat no s’aplica als àmbits de la afiliació, liquidació y cotització de la SS.SS, ni tampoc als terminis tributaris ni afectarà als plaços de presentació declaracions i autoliquidacions

Puc ajornar el pagament d’impostos?

Sí, a l’article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

Com ajornar els impostos d’hisenda?

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Número de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)

Puc ajornar altres impostos?

Liquidació de la recaptació de l’IEET (Generalitat)

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 i 20 d’octubre del 2020.
Decret Llei 6/2020 de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2

Impostos referents a l’Ajuntament de Vic
https://www.vic.cat/primeres-mesures-economiques-i-fiscals-per-mitigar-els-efectes-del-coronavirus-a-vic

 • Llicències de terrasses de bars i restaurants: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri aquest episodi.
 • Taxa de recollida de brossa comercial i dels mercats de marxants: Es bonificarà la taxa als titulars d’establiments de comerç de proximitat i marxants que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal.
 • Taxa dels mercats de marxants: L’Ajuntament no cobrarà la taxa a marxants dels mercats ambulants que hagin vist suspesa l’activitat paradista. També s’estudiarà la bonificació de la taxa un cop es descreti la reobertura dels mercats.
 • Pla de mediació pel lloguer dels comerços de proximitat: L’Ajuntament mediarà amb persones propietàries de locals comercials perquè col·laborin en superar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus amb la renegociació del preu de lloguer dels locals, la condonació o una rebaixa.
 • Taxa d’expositor a fires: L’Ajuntament no cobrarà la taxa d’expositor als comerços de proximitat que participin a les fires sectorials, multisectorials i professionals organitzades durant l’any 2020.
 • Ajuts al comerç de proximitat: Establiment d’una nova línia d’ajuts a les associacions i gremis de comerciants per la realització d’accions de promoció i dinamització comercial.
 • Nou Pla d’usos comercials: Garantir la identitat del comerç de proximitat per evitar i limitar algunes activitats comercials que puguin generar desequilibri amb l’acceleració de la redacció del nou Pla d’usos comercials.
 • Impost turístic: L’Ajuntament ajorna el cobrament de l’impost turístic en establiments turístics.

Ajornament de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. D’aquesta manera, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma

Aquests mesura afecta els següents tributs:

 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre estades en establiments turístics
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades
 • Tributació sobre el joc
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 • Impost sobre els habitatges buits
 • Impost sobre grans establiments comercials
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més