Mesures per turisme

MESURES PER TURISME

Última actualització 25/03/2020

Hem de tancar els allotjaments turístics?

D’acord amb l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, els establiments hauran de procedir al tancament quan no disposi de clients, i, en tot cas, en el termini màxim de 7 dies naturals des del mateix dia 19 i fins la finalització de la declaració del període de l’estat d’alarma (prevista pel proper 27 de març, inclòs) o les seves pròrrogues.

Els allotjament turístics que tanquem temporalment, cal que tramitem la baixa a través de canal empresa?

La situació temporal de tancament al públic dels establiments d’allotjament turístic que preveu l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic no requereix la comunicació de la baixa temporal de l’establiment al Registre de Turisme de Catalunya.

Com he de gestionar les cancel·lacions que rebo?

Els turistes i els establiments d’allotjament turístic estan exonerats de complir el contracte de serveis d’allotjament?
En general, per aquelles reserves per a estades en establiments turístics (Hotels, Hotels apartament, Apartaments turístics, Càmpings i Establiments de turisme rural) que s’hagi exigit avançament del preu en concepte de paga y senyal, l’article 26.2 del Decret 159/2012 estableix que no són aplicables les penalitzacions quan la cancel·lació es produeix per causa de força major.
A l’hora d’establir l’aplicabilitat de la força major i de les seves conseqüències sobre cancel·lacions i exoneració de compliment del contracte s’ha d’interpretar garantint el compliment de tot allò que preveu la declaració d’estat d’alarma tant pel que fa als turistes i viatgers que es veuen confinats per les normes de salut pública del seu lloc de residència (article 7 del Reial Decret 467/2020, de 14 de març, que limita la llibertat de circulació i de desplaçament) com també pel que determina l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març (BOE), que declara la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.
Sobre les condicions de cancel·lació que afecten a persones consumidores, el web de l’Agència Catalana del Consum actualitza permanentment la informació.

Puc agafar noves reserves?

Quan puc tenir de nou clients al meu establiment?
L’activitat està restringida fins la finalització de la declaració del període de l’estat d’alarma (el proper 27 de març , inclòs) o les seves pròrrogues. Fins aquest moment no poden accedir nous clients als establiments i aquests estan tancats al públic. La situació és molt dinàmica.
Cal consultar la web del Departament de Salut per conèixer la situació dia a dia, i les previsions de finalització de les recomanacions per al moviment de persones, en revisió constant. Així mateix, al web de la Direcció General de Turisme, s’actualitzen els continguts i la normativa que diàriament vagi publicant l’Estat en relació als establiments d’allotjament turístic.

Quines ajudes econòmiques tinc?

1.- Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus obertes per la Generalitat.
Ajut de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
Autònoms donats d’alta amb epígrafs vinculats amb les activitats que han quedat suspeses pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’Estat d’Alarma.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

S’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins exhaurir la partida pressupostària. És incompatible amb qualsevol altre ajut de la mateixa finalitat.

Condicions:
Estar donat d’alta en el règim especial d’autònoms
Tenir el domicili fiscal a Catalunya
Acreditar pèrdues econòmiques durant el març de 2020 en comparació amb el març de 2019.
Autònoms emprenedors, d’alta recent inferior a un any: En el cas de que no s’hagi estat donat d’alta durant un any, fer una comparativa en funció de la mitjana dels mesos en què s’ha estat d’alta en aquest règim.

Quan es podrà demanar?
A partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes. A través del canal de Finestra única de la generalitat habilitat.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

2.- Prestacions d’atur d’autònoms
L’article 17 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, parla de:

Prestació cessament activitat, amb caràcter excepcional i amb vigència limitada a un mes, o fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, els autònoms dels quals l’activitat hagi estat suspesa en virtut del Reial Decret 463/2020 o bé quan la seva facturació al mes anterior al que sol·liciti la prestació, estigui reduïda en al menys un 75% en relació al pro mig de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació per cessament d’activitat, complint els següents requisits:

 • Afiliat i en alta al RETA
 • Acreditació de la reducció de la seva facturació
 • Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies)
 • La sol·licitud es farà a través de la mútua que s’està adscrit (recomanació gestionar-ho amb un gestor)

Tinc treballadors. Què puc fer?

Primera mesura
Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Si tens treballadors amb contractes fixes discontinus podràs aplicar una bonificació del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social sempre que inicien o mantinguin en alta durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny els treballadors contractats de caràcter fix discontinu. Aquesta mesura serà d’aplicació fins el 31 de desembre de 2020.

Puc tramitar un ERTO?

Les empreses que poden presentar un ERTO per força major segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTO per força major les empreses que:

 1. Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.
 2. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 3. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19.
 4. Amb a questes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents detallades en Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’Estat d’Alarma.

Com puc sol·licitar-ho?

Si tots els treu treballadors estàn adscrits a la comuntat autònom de Catalunya a través del portal canalempresa

Tinc treballadors malats o confinats pel coronavirus. Com tramito la baixa laboral?

Es considera accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19
A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social
Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5

Com puc fer front als pagaments que tinc?

Líneas de Crèdit COVID-19

Institut Català de Finances (ICF)
* Sol·licitud
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.
* Condicions financeres
Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
Préstecs de les entitats financers a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,5%.
Comissions: sense comissió d’obertura ni d’estudi.
* Entitats financeres
Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval, es poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: informacio@avalis.cat

ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 / Thomas Cook

* A qui va dirigit?
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l’activitat estigui dins d’un CNAE de el sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicarà.
Fitxa ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 -Thomas Cook
* Condicions:
Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.
Conceptes finançables: Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.
Modalitat: préstec.
Tipus d’interès: fix, fins a l’1,5% (TAE màxima inclosa comissions).
Termini d’amortització i carència: D’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si s’escau, la d’amortització anticipada.
Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit, excepte aval de SGR / SAECA.
Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.
Aquest finançament amb garantia de l’ICO està sotmesa a l’Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió Europea relatiu als ajuts de minimis.
* On ho tramito?
A les entitats de crèdit com :
SANTANDER
BBVA
CAIXABANK
BANKINTER
BANCO SABADELL
Altres

He de presentar els impostos del primer trimestre?

Sí. S’han de presentar les autoliquidacions del primer trimestre en els plaços habituals.
La suspensió dels plaços de prescripció i caducitat no s’aplica als àmbits de la afiliació, liquidació y cotització de la SS.SS, ni tampoc als terminis tributaris ni afectarà als plaços de presentació declaracions i autoliquidacions

Puc ajornar el pagament d’impostos?

Sí, a l’article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

Com ajornar els impostos d’hisenda?

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Número de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)

Puc ajornar altres impostos?

Liquidació de la recaptació de l’IEET (Generalitat)

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 i 20 d’octubre del 2020.
Decret Llei 6/2020 de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2

Impostos referents a l’Ajuntament de Vic
https://www.vic.cat/primeres-mesures-economiques-i-fiscals-per-mitigar-els-efectes-del-coronavirus-a-vic

 • Llicències de terrasses de bars i restaurants: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri aquest episodi.
 • Taxa de recollida de brossa comercial i dels mercats de marxants: Es bonificarà la taxa als titulars d’establiments de comerç de proximitat i marxants que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal.
 • Taxa dels mercats de marxants: L’Ajuntament no cobrarà la taxa a marxants dels mercats ambulants que hagin vist suspesa l’activitat paradista. També s’estudiarà la bonificació de la taxa un cop es descreti la reobertura dels mercats.
 • Pla de mediació pel lloguer dels comerços de proximitat: L’Ajuntament mediarà amb persones propietàries de locals comercials perquè col·laborin en superar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus amb la renegociació del preu de lloguer dels locals, la condonació o una rebaixa.
 • Taxa d’expositor a fires: L’Ajuntament no cobrarà la taxa d’expositor als comerços de proximitat que participin a les fires sectorials, multisectorials i professionals organitzades durant l’any 2020.
 • Ajuts al comerç de proximitat: Establiment d’una nova línia d’ajuts a les associacions i gremis de comerciants per la realització d’accions de promoció i dinamització comercial.
 • Nou Pla d’usos comercials: Garantir la identitat del comerç de proximitat per evitar i limitar algunes activitats comercials que puguin generar desequilibri amb l’acceleració de la redacció del nou Pla d’usos comercials.
 • Impost turístic: L’Ajuntament ajorna el cobrament de l’impost turístic en establiments turístics.

Ajornament de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. D’aquesta manera, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma

Aquests mesura afecta els següents tributs:

 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre estades en establiments turístics
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades
 • Tributació sobre el joc
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 • Impost sobre els habitatges buits
 • Impost sobre grans establiments comercials
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

Podeu recuperar la conferència i resolució de dubtes sobre Ertos i altres mesures laborals per part … Llegir-ne més

Informació sobre les noves mesures aprovades
A continuació us detallem les mesures aprovades (i … Llegir-ne més

COMUNICAT DEL PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT EN RELACIÓ A LES DARRERES DECLARACIONS REFERENTS AL CORONAVIRUS … Llegir-ne més