Mesures per autònoms

MESURES PER AUTÒNOMS

Mesures econòmiques
Mesures laborals
Mesures finançament
Mesures salut pública
Mesures àmbit general

Última actualització 02/04/2020MESURES ECONÒMIQUES

Quins ajuts puc demanar com autònom?

Actualment s’han obert dues línies d’ajuts directes per autònoms:

A la Generalitat de Catalunya: (RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril)

Ajut per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a consquència de la COVID-19.
* En què consisteix aquest ajut? Prestació econòmica única que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.
* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació? Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al RETA amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.
* Quins són els requisits?
a) Ser persona treballadora autònoma persona física.
b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. (La base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 25.000 euros)
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria dels seus deutes.
d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya
g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de la declaració de l’estat d’alarma
h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
Antiguitat RETA de més d’un any: Es calcula la diferència entre el guany de l’activitat el març del 2019 i la pèrdua de facturació soferta el març del 2020.
Antiguitat RETA inferior a un any: Es compara amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.
En el cas de les persones joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil 2019, només s’hi podran acollir aquelles persones que en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de la subvenció.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

* Quina és la quantia de l’ajut? L’ajut podrà ser fins a un màxim de 2.000 € i s’abonarà en un únic pagament.

* Quin és el procediment de concessió? L’import màxim destinat a aquest ajut és de 7.500.000 euros i el procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, el qual es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

* Com es pot sol·licitar? La sol·licitud de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

* Quin és el termini de presentació? i el de resolució? Aquest ajut es podrà sol·licitar entre el 6 d’abril i el 5 de maig de 2020. El termini màxim per notificar i emetre resolució serà el 6 de juny de 2020. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

* Puc demanar l’ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament de l’activitat? No. Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

* L’ajut és compatible amb la capitalització de l’atur? Si és compatible I si estic cobrant una pensió per viudetat o alguna altre prestació de la Seguretat Social? Si, sempre i quan la prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base de la darrere declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 €

Al Govern de l'Estat:

Prestació extraordinària per a persones treballadores autònomes, amb l’objectiu d’ajudar el col·lectiu a combatre l’impacte econòmic i social provocat pels efectes del Covid-19.

* Que és la prestació EXTRAORDINÀRIA per cessament d’activitat? És una prestació econòmica extraordinària pel cessament d’activitat dels autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?
Professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma
Professionals autònoms la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.
Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.

* Quins són els requisits?
1. Estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma al RETA o com a treballador per compte propi al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.
2. Acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. I si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors? La valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, sent d’aplicació els mecanismes d’invitació al pagament del deute en un termini de 30 dies naturals.

* Termini per sol·licitar la prestació? El termini per sol·licitar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor del RD Llei, per tant, fins al dia 14 d’abril, sens perjudici que si s’acorda la pròrroga de l’estat d’alarma pel Govern puguin modificar-se les mesures adoptades.

* Com s’efectua la sol·licitud? La gestió i sol·licitud d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

* Com acredito la reducció de la facturació? L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de:
La còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes;
La còpia del llibre diari d’ingressos i despeses;
La còpia del llibre registre de vendes i ingressos;
La còpia del llibre de compres i despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

* Quina és la quantia de la prestació? La prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el RESS dels Treballadors de la Mar. Consulta aquí les quanties mínimes (apartat 2.5.1)

* Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat? La durada de la prestació serà d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

* Hi ha limitació en l’import de la prestació? Els límits seran els establerts en l’article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:
La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM si no té fills a càrrec
La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM si té 1 fill a càrrec
La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM si no té més d’1 fill a càrrec
L’IPREM és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o subsidis.
Per l’any 2020 els valors de l’IPREM són: Mensual: 537,84 € / Anual: 12 pagues: 6.454,03 € / Anual: 14 pagues: 7.519,59 €

* S’ha de tramitar la baixa en el sistema? Durant el període de percepció de la prestació extraordinària pel cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75%, haurà de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

* Es manté l’obligació de cotitzar? Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar. Respecte a les quotes ja ingressades, aquestes seran retornades a petició dels interessats.
I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social? El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella. Transcorreguts els efectes temporals d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.

* Quins beneficis té la concessió? Els beneficis són dos:
La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.

* Hi ha incompatibilitats? La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat social.
Problemes de concurrència: Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador autònom haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació. Més info a revista.seg-social

* M’han aprovat la prestació per cessament d’activitat i no vaig pagar la cotització del març, que he de fer? Aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat, que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-lo fora de termini sense recàrrec.

Puc aplaçar deutes?

En aquest àmbit, es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d’interès exigit que es fixa en el 0,5%.

Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el Reial Decret 463/2020 d’estat d’alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s’aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el Reial Decret 465/2020. Només s’amplien els terminis de pagament fruit d’acords d’ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Quins impostos es poden ajornar?

* El RDLL 7/2020 preveu l’ajornament de totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi entre l’entrada en vigor del present RDLL i el dia 30 de maig de 2020 durant 6 mesos (els tres primers mesos sense interessos de demora). Aquest ajornament el podrà demanar tota persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € durant l’any 2019.

Puc ajornar les cotitzacions de la seguretat social? (Art. 34 RDLL 11/2020)

Si no has demanat el cessament d’activitat i estàs en actiu, pots sol·licitar l’ajornament de les cotitzacions d’autònoms dels mesos de maig, juny i juliol durant 6 mesos, sense interessos. Aquest ajornament s’haurà de sol·licitar a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social (SEDESS) i s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat social dins els 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrès de les cotitzacions de maig, juny i juliol.

Quin és el procediment per ajornar els impostos?

1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL·LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19.
4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
5. Nombre de terminis: 1.
6. Periodicitat: indicar no procedeix.
7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)

Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.
Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.
L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

S’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas.
En relació amb els contractes de subministrament d’electricitat:
En qualsevol moment es podran suspendre temporalment els contractes de subministrament o modificar les seves modalitats contractuals per ajustar-les a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap tipus de càrrec en concepte de penalització. Així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada, sense cap cost. Un cop conclòs l’estat d’alarma, i en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar de nou la reactivació o modificació contractual sense cap cost i aquesta s’haurà de fer efectiva en el termini de 5 dies.
En relació amb els contractes de subministrament de gas natural:
Es podrà sol·licitar la modificació del cabal diari contractat, la inclusió d’un peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma es podrà sol·licitar a les entitats comercialitzadores d’electricitat, gas natural i altres productes derivats del petroli, la suspensió del pagament de les factures corresponents als períodes de facturació que continguin dies integrats a l’estat d’alarma,
Finalitzat l’estat d’alarma les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos.

MESURES LABORALS

Puc com autònom/a agafar la baixa per contingència professional?

El Reial Decret Llei 6/2020 recull a l’article 5 la consideració excepcional com situació assimilada a l’accident de treball dels períodes de confinament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.
Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi del COVID-19. Això vol dir que la prestació econòmica que rebràs equivaldrà al 75% de la teva base de cotització. (Exemple: base de cotització de 944,40€, cobraràs el 75% = 708,30€).

Si sóc autònom i tinc assalariats, puc demanar un ERTO
(Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació)?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 22 les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.
Pots tramitar un ERTO per força major que implica les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats. Durant aquest tipus d’ERTO, s’exonera del pagament de les quotes de la seguretat social dels contractes. Si es tanca l’activitat, l’autònom estarà en cessament d’activitat i per tant, tampoc estarà obligat a pagar la quota al RETA.

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

(En el cas dels autònoms, aquestes mesures són aplicables als seus treballadors assalariats)

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

Com s’ha d’establir la recuperació de les hores no treballades?

S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

Quin es el període màxim de recuperació?

Fins el 31 de desembre de 2020.

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

Les activitats de transport que es trobin fent un servei a la data d’entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues?

Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d’origen.

Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l’estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït?

No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret.

Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març?

El reial decret preveu l’excepció del seu àmbit d’aplicació a aquelles empreses a les quals se’ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.

Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.

Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer?

No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:
– Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
– Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
– Servei de perruqueria a domicili
– Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
– Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
– Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
– Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics
– Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
– Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
– Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
– Forces Armades
– Seguretat privada
– Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
– Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
– Serveis funeraris
– Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
– Venda de premsa
– Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
– Serveis financers, bancaris i d’assegurances
– Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
– Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
– Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
– Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
– Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
– Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
– Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
– Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
– Abastiment d’aigua potable
– Serveis meteorològics
– Servei postal universal de l’operador estatal
– Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris


MESURES DE FINANÇAMENT

Com puc aconseguir més liquiditat per als pròxims mesos?

Més enllà dels ajuts específics els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels pròxims mesos de dificultats o al mecanisme que la Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 
Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als pròxims 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern Estatal?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 29 l’aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms en mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.
El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 30 l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern de la Generalitat?

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 
Com se sol·licita?
Aquesta línia d'avals estarà disponible pròximament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l'entitat financera la que es posi en contacte amb l'ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l'aval.
Quines són les condicions financeres?
Import:
-Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l'aval d'Avalis pel 75% del principal.
-Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l'aval de l'ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l'1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

 Consulta la web del ICTF aquí.

Hi ha línies de finançament per a sectors especialment afectats com el
turisme?

  Si, una línia de finançament a determinades empreses i autònoms que es consideren especialment afectats pel COVID-19. Aquesta línia de finançament va ser creada per l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, d’11 d'octubre i els seus instruments de desenvolupament, que van establir una línia de finançament de 200 milions d'euros, gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial i amb una garantia parcial del 50% del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les empreses i treballadors autònoms del sector turístic i d'activitats connexes amb aquest. El COVID-19 pot tenir una especial incidència en l'ocupació dels treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic i en tots els sectors vinculats a la mateixa en totes les comunitats autònomes.
Per això, en el present Reial Decret Llei, com a mesura extraordinària, s'anticipa i s'amplia en els mesos de febrer a juny de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta bonificació respecte d'aquells treballadors que es poden veure més afectats per la situació excepcional esmentada en totes les comunitats autònomes. Persones autònomes i empreses amb CNAE del sector turístic i activitats connexes poden demanar la línia ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook
Per més informació visita l’apartat mesures sector turístic de la web de Creacció.

MESURES DE SALUT PÚBLICA

Quins establiments poden romandre oberts al públic?

El Reial Decret Llei 463/2020 recull a l’article 10 les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.
Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

Poden entrar persones consumidores al meu establiment?

El Reial Decret Llei 463/2020 recull a l’article 10.2 les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.
Amb la finalitat d’evitar possibles contagis, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d’almenys 1 metre, al fi d’evitar possibles contagis.

Quines activitats queden suspeses?

El Reial Decret Llei 463/2020 recull a l’article 10.3 les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.
Se suspèn l’apertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com els locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d’ocis indicats en l’annex del Reial Decret.

Existeixen excepcionalitats de suspensió per l’hostaleria i restauració?

El Reial Decret Llei 463/2020 recull a l’article 10.4 les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.
Les activitats d’hostaleria i restauració, podent únicament prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.

MESURES ÀMBIT GENERAL

Mesures en relació als desplaçaments al lloc de treball.

Puc anar a treballar?

El RD 463/2020 permet als treballadors autònoms que exerceixen activitats considerades essencials, desplaçar-se al lloc de treball sempre que es respectin les condicions establertes per les autoritats sanitàries:
Ús de vehicle particular amb ocupació d’una persona
Ús de transport públic respectant la distància de seguretat entre passatgers (1 metre)
Les forces de l’ordre públic poden aturar l’autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això és imprescindible que porteu amb vosaltres el certificat autoresponsable de desplaçament. El pots descarregar aquí.

Mesures en relació a l’habitatge, lloguers i hipoteques.

Tinc obert un procediment de desnonament, com m’afecta la situació actual?

Els procediments de desnonament i l’acte de llançament dels arrendaments d’habitatge habitual queden suspesos durant un termini de màxim 6 mesos des de l’entrada en vigor del RDL 11/2020 (2 d’abril 2020)

S’hi podrà acollir la persona arrendatària que acrediti les següents circumstàncies:
a) Estar en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l’expansió de la Covid-19.
b) Impossibilitat d’obtenir una alternativa habitacional per a sí mateix i per a les persones amb qui convisqui.

Si el contracte de lloguer de casa meva finalitza en els propers mesos, com m’afecta la situació actual?

Els contractes d’arrendament dels habitatges habituals els quals finalitzin entre el dia 2 d’abril de 2020 fins a 2 mesos després del cessament de l’estat d’alarma poden ser prorrogats per un termini màxim de 6 mesos. Durant aquests 6 mesos se seguiran aplicant els mateixos termes i condicions establerts en el contracte d’arrendament.
Aquesta pròrroga del contracte l’haurà de sol·licitar l’arrendatari.

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de casa meva?

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podreu optar entre:
a) Una reducció del 50 % de la renda arrendatícia durant la vigència de l’estat d’alarma i les mensualitats següents, en el cas que el termini anterior fos insuficient, fins a un màxim de 4 mesos.
b) Una moratòria automàtica en el pagament de la renda de l’arrendament durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i les mensualitats següents fins a un termini màxim de 4 mesos.

Aquesta mesura l’haurà de sol·licitar l’arrendatari en el termini màxim d’un mes des del dia 2 d’abril de 2020, a la part arrendadora, la qual haurà de comunicar expressament la seva decisió a l’arrendatari en el termini màxim de 7 dies laborables.

Si la part arrendadora NO és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podreu sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda arrendatícia.

En cas que l’arrendadora no acceptés cap acord sobre l’ajornament del pagament de la renda arrendatícia, l’arrendatari podrà accedir al programa d’ajudes transitòries per al finançament (préstecs sense despeses ni interessos, fins a una quantia màxima equivalent a 6 mesos de lloguer, avalats per l’Estat i amb un termini màxim de retorn de 6 anys ampliables a 10 anys) regulades en el mateix Reial Decret Llei.

Es podran acollir a aquestes mesures la persona arrendatària que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica.

* Per considerar que una persona es troba en un supòsit de vulnerabilitat econòmica, a efectes d’obtenir moratòries o ajudes relatives a la renda arrendetícia de l’habitatge habitual; es requerirà la concurrència conjunta dels següents requisits:
a) Que la persona obligada a pagar la renda del lloguer passi a estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o hagi reduït la seva jornada laboral per motius de cura, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars, sempre i quan el nivell d’ingressos de la unitat familiar durant el mes anterior a la sol·licitud de la concreta suspensió o moratòria no assoleixi el límit de tres vegades l’IPREM, fixat actualment en 537,84 €, incrementable en diferents casos.
b) Que la renda arrendatícia, les despeses i els subministraments bàsics resultin superiors o iguals al 35 % dels ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat familiar.
Aquestes circumstàncies s’hauran d’acreditar per la persona arrendatària a l’arrendadora amb els documents que indica l’article 6 del RDL 11/2020.

Puc demanar l’ajornament de la hipoteca de casa meva?

El RDL 08/2020 estableix la possibilitat de demanar l’ajornament del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual si el deutor es troba en els supòsits de vulnerabiltiat econòmica contemplats a l’article 9:

  • Persones en situació d’atur, o professionals que hagin patit una caiguda substancial dels seus ingressos o una caiguda de la seva facturació
  • Quan el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de 3 vegades l’IPREM *3 (548,60 €*3 = 1645,80 €)
  • Quan la quota hipotecària, més despeses i subministres bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar
  • Quan a conseqüència del COVID’19 la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques
Mesures en relació amb els plans de pensions.

Puc disposar del meu pla de pensions?

Els participants dels plans de pensions podran fer efectius els seus drets consolidats, durant un termini de 6 mesos, sempre que es trobin en alguna de les següents situacions a conseqüència de la situació de crisi sanitària COVID’19:

  • Trobar-se en situació d’atur a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació
  • Ser empresari titular d’un establiment que hagi vist suspesa la seva activitat
  • Treballadors autònoms que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat

Certificats electrònics qualificats.

Durant la vigència de l’estat d’alarma es permetrà l’expedició de certificats electrònics qualificats. Amb aquesta finalitat l’organisme supervisor acceptarà aquells mètodes d’identificació per videoconferència basats en els procediments autoritzats pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Aquest tipus de certificats seran revocats pel prestador de serveis al finalitzar l’estat d’alarma i el seu ús es limitarà exclusivament a les relacions entre el titular i les Administracions públiques.

Podeu recuperar la conferència i resolució de dubtes sobre Ertos i altres mesures laborals per part … Llegir-ne més

Informació sobre les noves mesures aprovades
A continuació us detallem les mesures aprovades (i … Llegir-ne més

COMUNICAT DEL PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT EN RELACIÓ A LES DARRERES DECLARACIONS REFERENTS AL CORONAVIRUS … Llegir-ne més