Mesures per autònoms

MESURES PER AUTÒNOMS

Mesures econòmiques
Mesures laborals
Mesures finançament
Mesures àmbit general


[PDF RESUM AMB MESURES ECONÒMIQUES I DE FINANÇAMENT PER AUTÒNOMS]
[CALCULADORA FACTURACIÓ PER A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT. Càlcul a 12 mesos. Càlcul a 6 mesos]

Actualització 29/04/2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

A qui va dirigit?

A persones treballadores (majors de 18 anys i empadronats i residents en un municipi de Catalunya) amb càrregues familiars, que es trobin en algun dels supòsits següents:
* Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major.
* Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció.
* Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO.
* Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
* Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica. (reducció involuntària de la facturació dels mesos de març i abril superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior)

Fins quan puc demanar l’ajut per subministraments bàsics?

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a aquesta prestació.

Com he de demanar l’ajut per a subministraments bàsics?

La única manera vàlida de demanar l’ajut és per internet, a través de Tràmits gencat http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics
Ho pots fer amb certificat digital o utilitzant l’idCAT Mòbil.

Quin és el topall d’ingressos mensuals per beneficiar-se de l’ajut?

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

Quines persones formen la unitat familiar?

S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

Sóc autònom i soci d’una cooperativa. Tinc dret a l’ajut per subministraments bàsics?

Sí, sempre i quan els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, i es compleixin la resta de requisits que donen dret a aquesta prestació.

Puc demanar l’ajut per subministraments bàsics si sóc autònom i també he demanat la prestació extraordinària per cessament d’activitat o l’ajut per autònoms de la Generalitat?

Sí, sempre i quan els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, i es compleixin la resta de requisits que donen dret a aquesta prestació.

Sóc autònom i durant el mes de març la meva facturació s’ha reduït molt tot i que no he suspès la meva activitat econòmica. Puc optar a l’ajut per subministraments bàsics?

Sí, sempre i quan els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, i es compleixin la resta de requisits que donen dret a aquesta prestació.

El meu cònjuge és autònom i ha demanat els ajuts de la Generalitat. I jo he patit un ERTO. Puc demanar l’ajut per a subministraments bàsics?

Sí, sempre i quan els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, i es compleixin la resta de requisits que donen dret a aquesta prestació.

La web gencat ha habilitat un qüestionari per saber si es compleixen els requisits i es té dret a la prestació:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
I unes preguntes freqüents:
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/requisits-i-presentacio-de-lajut/

Activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020.


Aquesta moratòria permetrà als autònoms de 12 sectors econòmics suspendre durant sis mesos sense cap tipus d’interès les cotitzacions socials (la quota d’autònoms), pagadores en els mesos de maig, juny i juliol.

La moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, resultarà d’aplicació als treballadors per compte propi que la seva activitat econòmica, entre aquelles que no es troben suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estigui inclosa en els següents codis de la classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009): CNAE 129 (Altres conreus perennes); CNAE 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques); CNAE 2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics); CNAE 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat); CNAE 4332 (Instal·lació de fusteria); CNAE 4711 (Comerç al per menor a establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac); CNAE 4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats); CNAE 4724 (Comerç al per menor de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats); CNAE 7311 (Agències de publicitat); CNAE 8623 (Activitats odontològiques); CNAE 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

La moratòria permetrà als autònoms que la seva activitat es correspongui amb aquests codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) sol·licitar la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors durant un termini de sis mesos sense cap tipus d’interès. Si se’ls concedeix la moratòria, els pagaments que havien de realitzar al maig s’ingressaran al novembre i així successivament amb la resta de mensualitats.

Els treballadors autònoms que no tinguin autoritzat RED, podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social.


Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i a l’ocupació.

Mesures per reduir els costos operatius

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica i la part arrendadora és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor? (15/2020, de 21 d’abril)

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podeu sol·licitar, en el termini d’un mes (fins al 23 de maig) la moratòria del pagament de la renda arrendatícia.

Aquesta moratòria haurà de ser acceptada per l’arrendador i serà aplicada automàticament pel període de temps en què duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. En el supòsit que aquests terminis fossin insuficient, aquesta es prolongarà mensualment, no poden superar la vigència total de quatre mesos.

En aquest sentit, el pagament de la renda serà ajornat sense cap mena de penalització i sense la meritació d’interessos, tenint efectes a la següent mensualitat, fent-se efectiu mitjançant el fraccionament d’aquestes quotes durant un termini de dos anys a comptar des del moment de superació de la situació excepcional o del termini màxim de quatre mesos citat.

Requisits que ha de complir el beneficiari d’aquesta mesura:

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per un autònom:

 • Estar afiliat i en situació d’alta RETA, en el moment de la declaració d’estat d’alarma.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per una petita i mitjana empresa:

 • Que no superi els límits establerts per l’art. 257.1 del RDL 1/2010 Llei Societats de Capital
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de l’immoble on exerceixo la meva activitat econòmica i la part arrendadora NO és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor? (15/2020, de 21 d’abril)

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora podeu sol·licitar, en el termini d’un mes (fins al 23 de maig) la moratòria del pagament de la renda arrendatícia.
Requisits que ha de complir el beneficiari d’aquesta mesura:
* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per un autònom:

 • Estar afiliat i en situació d’alta RETA, en el moment de la declaració d’estat d’alarma.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

* Si l’immoble afecta l’activitat econòmica desenvolupada per una petita i mitjana empresa:

 • Que no superi els límits establerts per l’art. 257.1 del RDL 1/2010 Llei Societats de Capital
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret d’Estat d’alarma o que pugui acreditar la reducció de la facturació d’almenys un 75%.

Mesures fiscals

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i al règim simplificat i règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

S’elimina per a petites i mitjanes empreses i autònoms, la vinculació temporal obligatòria de tres anualitats per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva, del règim simplificat o especial de IRPF, possibilitant que els contribuents puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva durant l’exercici 2021, per tal que es pugui reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos conseqüència de la situació de pandèmia de Covid-19.

Càlcul dels pagaments a compte en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat d’IVA a conseqüència de l’estat d’alarma de l’exercici 2020.

Els contribuents de l’IRPF que determinin els rendiments net de la seva activitat econòmica segons el mètode d’estimació objectiva, pel càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat, no computaran en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals dels trimestres en qüestió compresos dins del període de l’estat d’alarma.
Els subjectes passius de l’IVA que estiguin acollits al règim simplificat, pel càlcul de l’ingrés a compte de l’exercici 2020, tampoc computaran en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals dels trimestres en qüestió compresos dins del període de l’estat d’alarma.

Supeditació del pagament de determinats deutes tributaris a l’obtenció del finançament:

Les declaracions – liquidacions i autoliquidacions no pagades dins el termini corresponent, impediran l’inici del període executiu sempre que es compleixin els següents requisits:
* Que el contribuent hagi sol·licitat dins del termini el finançament referit a l’art. 29 del RD Llei 8/2020
* Que l’obligat tributari aporti el certificat expedit per l’entitat financera acreditant haver-se efectuat la sol·licitud de finançament
* Que la sol·licitud de finançament es concedeixi per, com a mínim, l’import dels deutes
* Que el deute s’hagi satisfet en el moment de la concessió del finançament.

Mesures per facilitar l’ajust de l’economia i protegir l’ocupació

Les mesures flexibilitzadores com el teletreball i l’adaptació de la jornada fins quan les he de mantenir?

En el cas que l’empresa pugui establir el teletreball, es prorroga fins a dos mesos després que finalitzi l’estat d’alarma el caràcter preferent del treball a distància, així com també l’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

Si la meva empresa realitza una activitat essencial però part de la mteva plantilla no està afectada per aquesta essencialitat què puc fer?

Si la seva empresa realitza una activitat que s’ha de mantenir d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma però té una part de la seva plantilla no afectada per aquesta essencialitat, es permet el concepte de força major parcial per aquells treballadors de l’activitat no essencial.

Si he demanat un ERTO que no era necessari i he percebut les prestacions, què em pot passar?

En el cas que una empresa hagi presentat un ERTO que no era necessari o no tingués connexió suficient amb la causa i dita mesura hagi generat la percepció de prestacions indegudes:
Es revisaran d’ofici els actes de reconeixement de dites prestacions.
L’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora amb el límit dels salaris que hagués percebut.
Aquestes revisions d’ofici es podran portar durant un període de 4 anys.
Pel que fa a les sancions, a més d’haver de retornar les quantitats indegudament percebudes,
es considerarà com una infracció molt greu, podent-se posar multes entre els 6.251,00 euros i
187.515,00 euros.

Quin és el període d’amortització de l’ajornament del pagament de deutes amb la seguretat social?

S’estableix que el període d’amortització de l’ajornament, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà en un termini de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, a patir del mes següent que s’hagi dictat la resolució concedint l’ajornament. No s’excedirà d’un total de 12 mensualitats.
MESURES ECONÒMIQUES

Quins ajuts puc demanar com autònom?

Actualment s’han obert dues línies d’ajuts directes per autònoms:

A la Generalitat de Catalunya: (RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril)

Ajut per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a consquència de la COVID-19.
* En què consisteix aquest ajut? Prestació econòmica única que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.
* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació? Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al RETA amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.
* Quins són els requisits?
a) Ser persona treballadora autònoma persona física.
b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. (La base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 25.000 euros)
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria dels seus deutes.
d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020
e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya
g) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de la declaració de l’estat d’alarma
h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.
Antiguitat RETA de més d’un any: Es calcula la diferència entre el guany de l’activitat el març del 2019 i la pèrdua de facturació soferta el març del 2020.
Antiguitat RETA inferior a un any: Es compara amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.
En el cas de les persones joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil 2019, només s’hi podran acollir aquelles persones que en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de la subvenció.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

* Quina és la quantia de l’ajut? L’ajut podrà ser fins a un màxim de 2.000 € i s’abonarà en un únic pagament.

* Quin és el procediment de concessió? L’import màxim destinat a aquest ajut és de 7.500.000 euros i el procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, el qual es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

* Com es pot sol·licitar? La sol·licitud de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

* Quin és el termini de presentació? i el de resolució? Aquest ajut es podrà sol·licitar entre el 6 d’abril i el 5 de maig de 2020. El termini màxim per notificar i emetre resolució serà el 6 de juny de 2020. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

* Puc demanar l’ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament de l’activitat? No. Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

* L’ajut és compatible amb la capitalització de l’atur? Si és compatible I si estic cobrant una pensió per viudetat o alguna altre prestació de la Seguretat Social? Si, sempre i quan la prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base de la darrere declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 €

Al Govern de l'Estat:

Prestació extraordinària per a persones treballadores autònomes, amb l’objectiu d’ajudar el col·lectiu a combatre l’impacte econòmic i social provocat pels efectes del Covid-19.

* Que és la prestació EXTRAORDINÀRIA per cessament d’activitat? És una prestació econòmica extraordinària pel cessament d’activitat dels autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

* Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?
Professionals autònoms les activitats dels quals quedin suspeses a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma
Professionals autònoms la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.
Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.

* Quins són els requisits?
1. Estar “afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma al RETA o com a treballador per compte propi al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”.
2. Acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent en relació amb l’efectuada en el semestre anterior. I si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors? La valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, sent d’aplicació els mecanismes d’invitació al pagament del deute en un termini de 30 dies naturals.

* Termini per sol·licitar la prestació? El termini per sol·licitar la prestació és d’un mes des de l’entrada en vigor del RD Llei, per tant, fins al dia 14 d’abril, sens perjudici que si s’acorda la pròrroga de l’estat d’alarma pel Govern puguin modificar-se les mesures adoptades.

* Com s’efectua la sol·licitud? La gestió i sol·licitud d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

* Com acredito la reducció de la facturació? L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de:
La còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes;
La còpia del llibre diari d’ingressos i despeses;
La còpia del llibre registre de vendes i ingressos;
La còpia del llibre de compres i despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

* Quina és la quantia de la prestació? La prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització de l’activitat en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el RESS dels Treballadors de la Mar. Consulta aquí les quanties mínimes (apartat 2.5.1)

* Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat? La durada de la prestació serà d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

* Hi ha limitació en l’import de la prestació? Els límits seran els establerts en l’article 339.2 de la Llei General de la Seguretat Social:
La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM si no té fills a càrrec
La quantia màxima serà el 200% de l’IPREM si té 1 fill a càrrec
La quantia màxima serà el 225% de l’IPREM si no té més d’1 fill a càrrec
L’IPREM és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o subsidis.
Per l’any 2020 els valors de l’IPREM són: Mensual: 537,84 € / Anual: 12 pagues: 6.454,03 € / Anual: 14 pagues: 7.519,59 €

* S’ha de tramitar la baixa en el sistema? Durant el període de percepció de la prestació extraordinària pel cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75%, haurà de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

* Es manté l’obligació de cotitzar? Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar. Respecte a les quotes ja ingressades, aquestes seran retornades a petició dels interessats.
I si la persona autònoma té deutes amb la Seguretat Social? El crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella. Transcorreguts els efectes temporals d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització de què ja es gaudís amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.

* Quins beneficis té la concessió? Els beneficis són dos:
La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com a cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin en el moment de sol·licitar la prestació.

* Hi ha incompatibilitats? La prestació serà incompatible amb altres prestacions de la Seguretat social.
Problemes de concurrència: Quan concorri la tramitació del procediment al qual es refereix aquest Criteri amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional el treballador autònom haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació. Més info a revista.seg-social

* M’han aprovat la prestació per cessament d’activitat i no vaig pagar la cotització del març, que he de fer? Aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat, que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-lo fora de termini sense recàrrec.

Puc ajornar els deutes amb la Seguretat Social?

En aquest àmbit, es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d’interès exigit que es fixa en el 0,5%.

MESURES LABORALS

Puc com autònom/a agafar la baixa per contingència professional?

El Reial Decret Llei 6/2020 recull a l’article 5 la consideració excepcional com situació assimilada a l’accident de treball dels períodes de confinament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.
Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi del COVID-19. Això vol dir que la prestació econòmica que rebràs equivaldrà al 75% de la teva base de cotització. (Exemple: base de cotització de 944,40€, cobraràs el 75% = 708,30€).

Si sóc autònom i tinc assalariats, puc demanar un ERTO
(Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació)?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 22 les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.
Pots tramitar un ERTO per força major que implica les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats. Durant aquest tipus d’ERTO, s’exonera del pagament de les quotes de la seguretat social dels contractes. Si es tanca l’activitat, l’autònom estarà en cessament d’activitat i per tant, tampoc estarà obligat a pagar la quota al RETA.

MESURES DE FINANÇAMENT

Com puc aconseguir més liquiditat per als pròxims mesos?

Més enllà dels ajuts específics els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels pròxims mesos de dificultats o al mecanisme que la Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 
Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als pròxims 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern Estatal?

El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 29 l’aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms en mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.
El Reial Decret Llei 08/2020 recull a l’article 30 l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mitjà com a llarg termini.

Hi ha algun tipus de finançament per part del Govern de la Generalitat?

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. 
Com se sol·licita?
Aquesta línia d'avals estarà disponible pròximament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l'entitat financera la que es posi en contacte amb l'ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l'aval.
Quines són les condicions financeres?
Import:
-Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l'aval d'Avalis pel 75% del principal.
-Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l'aval de l'ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l'1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

 Consulta la web del ICTF aquí.

Hi ha línies de finançament per a sectors especialment afectats com el
turisme?

  Si, una línia de finançament a determinades empreses i autònoms que es consideren especialment afectats pel COVID-19. Aquesta línia de finançament va ser creada per l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, d’11 d'octubre i els seus instruments de desenvolupament, que van establir una línia de finançament de 200 milions d'euros, gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial i amb una garantia parcial del 50% del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les empreses i treballadors autònoms del sector turístic i d'activitats connexes amb aquest. El COVID-19 pot tenir una especial incidència en l'ocupació dels treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic i en tots els sectors vinculats a la mateixa en totes les comunitats autònomes.
Per això, en el present Reial Decret Llei, com a mesura extraordinària, s'anticipa i s'amplia en els mesos de febrer a juny de l'any 2020 l'aplicació d'aquesta bonificació respecte d'aquells treballadors que es poden veure més afectats per la situació excepcional esmentada en totes les comunitats autònomes. Persones autònomes i empreses amb CNAE del sector turístic i activitats connexes poden demanar la línia ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook
Per més informació visita l’apartat mesures sector turístic de la web de Creacció.

MESURES ÀMBIT GENERAL

Mesures en relació a l’habitatge, lloguers i hipoteques.

Tinc obert un procediment de desnonament, com m’afecta la situació actual?

Els procediments de desnonament i l’acte de llançament dels arrendaments d’habitatge habitual queden suspesos durant un termini de màxim 6 mesos des de l’entrada en vigor del RDL 11/2020 (2 d’abril 2020)

S’hi podrà acollir la persona arrendatària que acrediti les següents circumstàncies:
a) Estar en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l’expansió de la Covid-19.
b) Impossibilitat d’obtenir una alternativa habitacional per a sí mateix i per a les persones amb qui convisqui.

Si el contracte de lloguer de casa meva finalitza en els propers mesos, com m’afecta la situació actual?

Els contractes d’arrendament dels habitatges habituals els quals finalitzin entre el dia 2 d’abril de 2020 fins a 2 mesos després del cessament de l’estat d’alarma poden ser prorrogats per un termini màxim de 6 mesos. Durant aquests 6 mesos se seguiran aplicant els mateixos termes i condicions establerts en el contracte d’arrendament.
Aquesta pròrroga del contracte l’haurà de sol·licitar l’arrendatari.

Què puc fer si no puc pagar al lloguer de casa meva?

Si no heu pogut arribar a un acord voluntari per a l’ajornament o la condonació del pagament de l’arrendament i la part arrendadora és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podreu optar entre:
a) Una reducció del 50 % de la renda arrendatícia durant la vigència de l’estat d’alarma i les mensualitats següents, en el cas que el termini anterior fos insuficient, fins a un màxim de 4 mesos.
b) Una moratòria automàtica en el pagament de la renda de l’arrendament durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i les mensualitats següents fins a un termini màxim de 4 mesos.

Aquesta mesura l’haurà de sol·licitar l’arrendatari en el termini màxim d’un mes des del dia 2 d’abril de 2020, a la part arrendadora, la qual haurà de comunicar expressament la seva decisió a l’arrendatari en el termini màxim de 7 dies laborables.

Si la part arrendadora NO és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran propietari d’habitatges podreu sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda arrendatícia.

En cas que l’arrendadora no acceptés cap acord sobre l’ajornament del pagament de la renda arrendatícia, l’arrendatari podrà accedir al programa d’ajudes transitòries per al finançament (préstecs sense despeses ni interessos, fins a una quantia màxima equivalent a 6 mesos de lloguer, avalats per l’Estat i amb un termini màxim de retorn de 6 anys ampliables a 10 anys) regulades en el mateix Reial Decret Llei.

Es podran acollir a aquestes mesures la persona arrendatària que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica.

* Per considerar que una persona es troba en un supòsit de vulnerabilitat econòmica, a efectes d’obtenir moratòries o ajudes relatives a la renda arrendetícia de l’habitatge habitual; es requerirà la concurrència conjunta dels següents requisits:
a) Que la persona obligada a pagar la renda del lloguer passi a estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o hagi reduït la seva jornada laboral per motius de cura, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars, sempre i quan el nivell d’ingressos de la unitat familiar durant el mes anterior a la sol·licitud de la concreta suspensió o moratòria no assoleixi el límit de tres vegades l’IPREM, fixat actualment en 537,84 €, incrementable en diferents casos.
b) Que la renda arrendatícia, les despeses i els subministraments bàsics resultin superiors o iguals al 35 % dels ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat familiar.
Aquestes circumstàncies s’hauran d’acreditar per la persona arrendatària a l’arrendadora amb els documents que indica l’article 6 del RDL 11/2020.

Puc demanar l’ajornament de la hipoteca de casa meva?

El RDL 08/2020 estableix la possibilitat de demanar l’ajornament del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual si el deutor es troba en els supòsits de vulnerabiltiat econòmica contemplats a l’article 9:

 • Persones en situació d’atur, o professionals que hagin patit una caiguda substancial dels seus ingressos o una caiguda de la seva facturació
 • Quan el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de 3 vegades l’IPREM *3 (548,60 €*3 = 1645,80 €)
 • Quan la quota hipotecària, més despeses i subministres bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar
 • Quan a conseqüència del COVID’19 la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques
Mesures en relació amb els plans de pensions.

Puc disposar del meu pla de pensions?

Els participants dels plans de pensions podran fer efectius els seus drets consolidats, durant un termini de 6 mesos, sempre que es trobin en alguna de les següents situacions a conseqüència de la situació de crisi sanitària COVID’19:

 • Trobar-se en situació d’atur a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació
 • Ser empresari titular d’un establiment que hagi vist suspesa la seva activitat
 • Treballadors autònoms que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat la seva activitat

Certificats electrònics qualificats.

Durant la vigència de l’estat d’alarma es permetrà l’expedició de certificats electrònics qualificats. Amb aquesta finalitat l’organisme supervisor acceptarà aquells mètodes d’identificació per videoconferència basats en els procediments autoritzats pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Aquest tipus de certificats seran revocats pel prestador de serveis al finalitzar l’estat d’alarma i el seu ús es limitarà exclusivament a les relacions entre el titular i les Administracions públiques.

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més