Subvencions per a projectes d’inversió d’empreses industrials

Objecte

Subvencions a projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l’activitat corresponent.

Termini sol·licitud

Del 25 de gener al 27 d’abril 2023 a les 14h.

Empreses beneficiaries

Empreses industrials i de serveis connexos a la producció, constituïdes en el moment de la sol·licitud, sigui quina sigui la seva forma jurídica,  sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE: 

10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinatge del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips NCAA
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d’altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
72 Recerca i desenvolupament

Les empreses de serveis connexos a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci de l’últim exercici tancat.   

S’exclouen d’aquesta línia d’ajuts les associacions, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre.

Les empreses que rebin la subvenció hauran de comprometre’s a mantenir l’activitat productiva un mínim de cinc anys des de la posada en marxa del projecte subvencionat. 

Quantia dels ajuts 

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros d’ajut per projecte.

El pagament del 100% de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat. Existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcials de l’ajut, sense bestreta, sempre i quan s’hagi arribat al 50% de la inversió elegible realitzada.

Projectes i despeses subvencionables

Es consideren subvencionables els projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros a Catalunya i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existents. Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l’empresa beneficiària aplicar en l’indicat període cap mesura que suposi el cessament de l’activitat.

Els criteris de valoració valoren la creació de llocs de treball, que les compres de maquinaria i matèries primeres es facin a proveïdors locals, aplicació d’energies renovables i criteris d’economía circular i sostenibilitat, entre d’altres. 

Bases reguladores, aquí

Sol·licitud, aquí

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 1. Declaració responsable annexa a la sol·licitud
 2. Memòria del projecte de transformació digital. Ha d’incorporar:
  • Detall de les inversions amb especial incidència en les inversions i llocs de treball,
  • Calendari previst d’inversions i llocs de treball.
  • Grau de compromís d’incorporar proveïdors locals en el procés productiu en l’estratègia de compres de la nova companyia, per als pròxims tres anys des de l’inici de la nova activitat així com el grau de compromís d’incorporar proveïdors locals en l’estratègia de compres del mateix projecte d’inversió.
  • Pla de negoci detallat, amb els comptes d’explotació provisionals dels 3 primers anys, amb el detall de productes a fabricar, volums de producció, capacitats productives existents, període mitjà de maduració, increments de productivitat previstos i necessitats de circulant.
  • Pla de finançament i/o capitalització del projecte així com, si escau, una explicació detallada dels criteris i inversions associades del projecte en l’àmbit de sostenibilitat i economia circular, i d’implantació d’energies renovables.
  • Afectació directa en els resultats de l’empresa dels efectes provocats per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia.

   Instruccions per elaborar la memòria (G146NIND-029).

30 de gener de 2023