Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals. Línia Capitalcoop 2016

Aquesta subvenció té per objecte incentivar la capitalització d’empreses cooperatives i societats laborals i millorar la seva posició financera per reforçar el seu creixement i consolidació.
El programa Capitalcoop entra en la seva segona edició, amb la publicació de les bases de la subvenció per aquest any 2016, que es poden consultar en aquest enllaç.

A qui va dirigit?
Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.
Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, estar donades d’alta d’activitat i desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya.

Quin és el termini de presentació?
El termini per presentar la sol·licitud és del 18 d’octubre fins el 31 d’octubre de 2016

Quines són les línies de subvenció?
S’estableixen dues línies de subvenció:
Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.
Les aportacions monetàries de capital social que facin les persones físiques o jurídiques a una cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació respongui a una necessitat de creació, consolidació o creixement de l’empresa i que suposi el manteniment o l’increment d’ocupació a l’empresa.
Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada.
Els interessos dels préstecs, subscrits per les persones físiques o jurídiques, la finalitat dels quals sigui les aportacions monetàries de capital a les cooperatives o les societats laborals de les quals siguin sòcies.
(No seran subvencionables els interessos dels préstecs de capitalització pel refinançament d’un préstec anterior formalitzat amb la mateixa entitat per la cooperativa o societat laboral a la qual es fa l’aportació de capital.)

Una mateixa persona física o jurídica podrà presentar una única sol·licitud per la línia 1 i per la línia 2.

Quin és el procediment de concessió?
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, i es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. En cap cas la presentació de la sol·licitud dóna dret a l’obtenció de la subvenció.
Les sol·licituds es tramitaran i es resoldran per ordre cronològic de presentació al Registre.


On i com es sol·licitarà l’ajut Capitalcoop?

• Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions a Tràmits de la Generalitat de Catalunya i en el web del Canal Empresa.
• Les sol·licituds s’hauran de lliurar en qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial (OGE).

18 d'octubre de 2016