Línies de Subvencions 2016 del CCAM per a empreses del comerç, serveis, artesania i moda

El CCAM presenta aquesta convocatòria de subvencions amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:
a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016 (a excepció del programa d’afavoriment de la continuïtat dels locals comercials que finalitza el 31 de desembre de 2016 o l’exhauriment del pressupost).

Les subvencions destinades a les empreses del comerç, serveis, artesania i moda s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

• Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats.
• Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
• Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica.
• Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.
• Programa 5: Comercialització de l’artesania.
• Programa 6: Internacionalització de la moda.

La quantia de la subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000€ en els programes 2, 3 i 4 i un màxim de 5.000€ en els programes 5 i 6.

Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, malgrat que cada sol·licitud pot incloure més d’un projecte del mateix programa.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

[Subvencions destinades al suport tan d’entitats com d’empreses del Comerç, els Serveis, l’Artesania i la Moda de Catalunya, per l’any 2016. (DOGC núm. 7150, de 28 de juny de 2016). Llegir més]

28 de juny de 2016