Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones preferentment desocupades (SOC-FI), any 2024. Convocatòria anticipada

Beneficiaris

  • Entitats de formació donades d’alta al Registre d’entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya.
  • Agrupacions d’entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades.

Termini

Del 28 de febrer 02 del 2024 fins el 31 d’octubre del 2024.

Import de l’ajut

La quantia de la subvenció es determinarà amb l’aplicació d’un mòdul econòmic d’acció formativa pel nombre d’alumnes atorgats. Aquest mòdul esdevindrà un mòdul de resultat vinculat al compromís de contractació assumit per l’entitat. Segons el grau d’assoliment del compromís de contractació aconseguida s’aplicarà des d’un 40% (assoliment inferior al 20% compromès) a un 100% del mòdul de resultat ( 95 a 100%).

Link a la convocatòria

2 de febrer de 2024