Subvencions a projectes de reindustrialització a Catalunya

Objecte

Dues línies:
a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització, sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball.
b) Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d’Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d’aquest ajut i que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.

Termini sol·licitud

Del 25 de gener al 15 de novembre 2023 a les 14h. (o fins exhaurir pressupost)

Empreses beneficiaries:
Empreses industrials i de serveis connexos a la producció, constituïdes en el moment de la sol·licitud, sigui quina sigui la seva forma jurídica, sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE:
07 Extracció de minerals metàl·lics.
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics.
09 Activitats de suport a les indústries extractives
10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d’altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
38 Tractament i eliminació de residus.
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport.
72 Recerca i desenvolupament.

Les empreses de serveis connexos a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci de l’últim exercici tancat.
S’exclouen d’aquesta línia d’ajuts les associacions, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre.
Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents, entre altres:

a) Tenir una afectació directa en els resultats de l’empresa dels efectes provocats per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia.
b) Tenir finançament tancat del projecte almenys en un 50% ja sigui amb recursos propis o finançament bancari formalitzat.
c) Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.
d) Assumir un grau de compromís mínim del 25% d’incorporar proveïdors locals en el procés productiu.

Quantia dels ajuts

L’import de la subvenció es calcularà de la manera següent:
a) Per als actius fixos, fins el 20% del valor dels actius.
b) Pels costos laborals, fins el 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos des de la data de contractació. El nombre màxim de llocs que es podran subvencionar per projecte serà de 50 llocs de treball.

Bases reguladores, aquí

Sol·licitud, aquí

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 • Declaració responsable annexa a la sol·licitud 
 • Memòria tècnica del projecte, en què s’acrediti el codi CCAE de l’activitat que es desenvoluparà.
  La memòria ha d’incloure: ( Instruccions per elaborar la memòria )
  • Detall del projecte amb especial incidència en les inversions i llocs de treball.
  • Calendari de realització de les inversions i de les incorporacions de les persones treballadores.
  • Grau de compromís, quantificat percentualment, d’incorporar proveïdors locals en el procés productiu en l’estratègia de compres de la nova companyia, per als pròxims tres anys des de l’inici de la nova activitat.
  • Grau de compromís d’incorporar proveïdors locals en l’estratègia de compres del mateix projecte d’inversió.
  • Criteris i inversions associades del projecte en l’àmbit de sostenibilitat i economia circular, i d’implantació d’energies renovables. Caldrà detallar les actuacions d’economia circular que incorpora el projecte i en concret el procés productiu així com la part del procés productiu que es nodreix amb energies renovables procedents d’instal·lacions pròpies de l’empresa.
  • Afectació directa en els resultats de l’empresa dels efectes provocats per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia
 • Un pla de negoci, a tres anys del projecte industrial. Aquest ha d’incloure:
  • Entitat que presenta el projecte amb la seva estructura societària i capital social.
  • Estructura de finançament de l’operació, tant de les necessitats d’inversió, com de capital circulant, amb determinació de la concreció de les aportacions.
  • Unitats de negoci a desenvolupar amb les xifres de facturació i marges comercials dels productes, o línies de producte, així com si ja existeixen comandes certes i documentades d’aquests productes.
  • Inversions a dur a terme, si escau, per a l’execució del projecte de reindustrialització i instrument financer per a implementar-les.
  • Existència o no, de càrrega de producció de l’empresa cedent (volums i terminis).
  • Generació d’ocupació inicial i esperada al final del projecte, per perfils i categories, tant amb llocs de treball directes com indirectes contractats per l’empresa, amb indicació de quin nombre de llocs de treball de l’empresa que tanca, si escau, s’assumiria la contractació.
  • Condicions laborals de partida, termini mínim de contractació, conveni o convenis col·lectius d’afectació, jornades de treball, nivell de retribucions, categories professionals. Aquestes condicions econòmiques mai podran estar per sota del conveni col·lectiu de referència de l’activitat a implantar-se del nou inversor.
  • Valoració dels actius objecte de la transacció, si es disposa d’aquesta informació en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Valoració de l’impacte del nou projecte en els clients i proveïdors actuals de l’empresa que exerceix el tancament, si és el cas, i/o d’altres de futurs, amb especial detall a aquells que tinguin la seva seu operativa a Catalunya.
 • Document vinculant de l’oferta presentada o el document d’adquisició ja formalitzat en què constin els compromisos assumits tant d’adquisició d’actius com d’incorporació de llocs de treball.
30 de gener de 2023