S’obre la convocatòria de subvencions de la Generalitat adreçades a les empreses de comerç, artesania i moda

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, destina enguany 7 milions d’euros al pla de subvencions per a les empreses dels sectors del comerç, l’artesania i la moda. La intenció és ajudar-les a modernitzar-se i ser més rendibles i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient

A qui va adreçat?
A les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i a les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. També a les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i a les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
1. Empreses de serveis:
• Tallers mecànics.
• Serveis fotogràfics.
• Copisteries i arts gràfiques.
• Serveis de reparacions.
• Agències de viatges detallistes.
• Tintoreria i bugaderies.
• Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
• Bars i restaurants.
• Serveis de menjar preparat i càtering.
2. Empreses de comerç que presten les activitats empresarials de comerç al detall.
3. Empreses artesanes que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària.
4. Empreses de moda que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat.
Termini: Des de dilluns, 9 de juliol es poden presentar sol·licituds i el termini finalitzarà el 14 d’agost (excepte el programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, amb data límit 31/12/2018).

El pla d’ajuts del CCAM per al 2018 inclou aquest any 8 línies de subvenció.

Programa 1 per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats

1. Objectiu: Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes, potenciant el comerç de proximitat i els mercats municipals.
2. Accions subvencionables:
2.1 Projectes de transformació digital (creació de sites, xarxes socials, APPs, digitalització de la publicitat…).
2.2 Projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial amb accions de difusió i comunicació, fidelització de clients o assistència a fires.
3. Quantia de la subvenció: La línia d’ajut arriba fins al 50% del cost, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€. En el cas de les associacions de mercats i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s’estableix en 8.000€, més el 15% de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000€.

Programa 2 per la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional

1. Objectiu: Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis.
2. Accions subvencionables:
2.1 Contractació de l’espai i de l’estand.
2.2 Lloguer de mobiliari i assegurances.
2.3 Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració (per compte aliè);
2.4 Serveis de vigilància, seguretat i neteja
2.5 Transport de mercaderies (per compte aliè)
2.6 Retolació, senyalització, i publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició.
3. Quantia de la subvenció: El programa subvenciona fins el 50% de les despeses amb un màxim de 3.000€ en el cas de fires nacionals i estatals, i de 5.000€ en el cas de fires d’àmbit internacional. En qualsevol cas, la quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Programa 3 per a la transformació digital

1. Objectiu: Es pretén fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra.
2. Accions subvencionables: Projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
• Presència a internet
• Xarxes socials
• Comerç electrònic
• Màrqueting digital
• Digitalització de l’establiment a peu de carrer (dotar l’establiment físic de tecnologies digitals per obtenir avantatge competitiu).
3. Quantia de la subvenció: El programa subvenciona fins el 50% de la inversió, amb un màxim de 500€ per als projectes de millora de la presència a internet; de 3.000€ en les accions de millora de xarxes socials, comerç electrònic i màrqueting digital; i de 6.000€ pels projectes de millora de la digitalització de l’establiment a peu de carrer. En qualsevol cas, el màxim de la subvenció és de 6.000€.

Programa 4 per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

1. Objectiu: El que es vol és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana, o al nucli històric i els seus eixamples, evitant el trencament del continu comercial.
2. Accions subvencionables:
• Àmbit 1: Recuperació de locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals, ús d’aparadors de locals tancats, continuïtat de l’empresa comercial, i ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local)
• Àmbit 2: Reforma d’establiments (en parades de mercats municipals sedentaris, adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris i reforma de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys).
3. Quantia de la subvenció: Fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000€.

Programa 5 per a la internacionalització de la moda

1. Objectiu: Estimular i promoure la participació dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda o en fires internacionals.
2. Accions subvencionables: Participació com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’estat.
3. Quantia de la subvenció: Per a les petites i mitjanes empreses de moda, l’ajut cobreix fins el 20% de la despesa per a la participació en fires i showrooms a la UE, i del 50% si són fora de la UE. En el cas de les microempreses i els autònoms l’ajut arriba fins al 50% del cost. En qualsevol cas, la màxima quantitat de l’ajut serà de 5.000€.

Programa 6 per a la promoció i comercialització dels productes artesans

1. Objectiu: Promoure la comercialització de l’artesania i fomentar la competitivitat i la qualitat d’empreses artesanes mitjançant diferents vies de comercialització i difusió. Ha de ser activitat inclosa al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans de la Generalitat. Queda exclosa l’artesania alimentària.
2. Accions subvencionables:
2.1 Participació en fires, fires-mercats i/o mercats d’àmbit nacional, estatal i internacional, mitjançant un estand.
2.2 Realització exposicions, participació en concursos, aparicions en guies de turisme, comerç, etc. ja siguin físiques o online, i accions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització.
3. Quantia de la subvenció: Fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000€ per la participació a fires, fires-mercats, mercats, exposicions individuals i concursos de caire internacional; de 3.000€ per la participació a fires exclusivament per a compradors professionals, exposicions individuals i concursos nacionals o estatals; i de 1.500€ per a la participació a fires-mercat i/o mercats d’àmbit nacional o estatal i aparició en guies de turisme, comerç, etc. La quantitat màxima a atorgar és de 5.000€.

Programa 7 per a la millora de la gestió de l’empresa artesana

1. Objectiu: Dotar d’eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció. Destinada a empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans de la Generalitat.
2. Accions subvencionables: Transformació digital, millora del disseny de producte, d’equipaments productius i capacitació tècnica de les artesans. Les despeses subvencionables són:
2.1 Creació i/o millora de la pàgina web i del comerç online,
2.2 Alta en plataformes online
2.3 Alta i gestió dels perfils corporatius a xarxes socials
2.4 Actuacions de màrqueting digital.
2.5 Estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte.
2.6 Compra de maquinària, equips i programari per a la millora de la producció i la gestió.
2.7 Participació en formació de millora de la capacitació tècnica.
3. Quantia de la subvenció: Fins al 50% del cost, amb un màxim de 3.000€.

Programa 8 per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

1.Objectiu: Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya, i té com a destinataris les administracions locals i els seus organismes públics, adscrits o vinculats.
2. Accions subvencionables: Activitats divulgatives de prestigi i elements de difusió, promoció i publicitat de les activitats divulgatives que aportin valor afegit al concepte de la fira.
3. Quantia de la subvenció: fins al 50% del cost de la despesa, amb un màxim de 10.000€.

Més info a: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/index.html

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

10 de juliol de 2018