S’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.
A aquests efectes, la present Ordre determina l’objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s’ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

Inscripció prèvia
La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.
La presentació del formulari d’inscripció prèvia comporta autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment i el seu intercanvi amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de les convocatòries que es refereixin a la present Ordre o en el cas de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques. Aquesta vigència s’establirà a la convocatòria corresponent.

Procediment d’inscripció prèvia
La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.
Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests
ajuts han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Més informació DOGC

16 de juny de 2021