S’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de persones joves a l’atur com a treballadors o treballadores autònoms en l’àmbit temporal que estableixi la corresponent convocatòria d’aquests ajuts.
Aquesta actuació pot rebre cofinançament del Fons Social Europeu, si contribueix als resultats que s’estableixin en el Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 modificat per incloure els fons REACT UE.

Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a la base 5.

No poden ser persones beneficiàries de l’ajut que preveu aquest programa:
a) Les persones sol·licitants que no estiguin donades d’alta com a treballadors o treballadores autònoms en el moment de presentar la sol·licitud.
b) Els socis o sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades, o els membres de comunitats de béns o d’entitats sense personalitat jurídica.
c) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
d) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat.
e) Els treballadors o treballadores autònoms que des de l’inici de la seva activitat i durant els 12 mesos següents hagin estat contractats per compte d’altri. A aquest efecte s’exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d’altri d’acord amb els límits següents: Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el treball per compte d’altri un màxim de 12 permanències en un període de 12 mesos. En cas de baixa anticipada com a treballador o treballadora autònom d’acord amb el que preveu la base 24 d’aquesta Ordre, es farà el prorrateig del límit de 12 permanències en funció dels mesos en què ha estat d’alta.
f) Els treballadors o treballadores autònoms que hagin estat beneficiaris d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

Actuacions subvencionables
L’actuació subvencionable és l’acció d’iniciar l’activitat com a treballador o treballadora autònom per compte propi i mantenir-se en situació d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs, dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.
Se subvenciona un import fix, el qual té per objectiu garantir un ingrés mínim a cada jove a l’inici de la seva activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom. La quantia d’aquest import es pot minorar en cas que la baixa es produeixi un cop transcorreguts vuit mesos sencers des de la data d’inici de l’activitat i abans dels 12 mesos d’alta ininterrompuda com a treballador o treballadora autònom, tenint en compte les limitacions de la base 4.2.e) i d’acord amb els criteris que estableixi la convocatòria corresponent.

Més informació DOGC

30 de setembre de 2021