S’aproven les bases reguladores per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Objecte
Regular la tramitació i concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Ajut
Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut, les persones treballadores autònomes següents, sempre i quan hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia:
– Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
– Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
– Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
– Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el número de socis de l’any 2019
– Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb el número de socis de l’any 2019.
En tots els casos, el sumatori de les persones treballadores autònomes i de les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis.
No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Quantia dels ajuts
La quantia de l’ajut és un import fix de 2.000 euros.

Procediment de concessió dels ajuts
– Per a l’atorgament dels ajuts, el criteri és la presentació del formulari d’inscripció prèvia degudament omplert, que té efectes de sol·licitud, i sempre que s’acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari, i d’acord amb la disponibilitat de crèdit.
– L’ajut s’atorga en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d’inscripció prèvia regulat en l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, en base als requisits i obligacions que es recullen en les bases d’aquesta Ordre, i d’acord amb la dotació pressupostària

Més informació DOGC

16 de març de 2021