S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics; Serveis fotogràfics; Copisteries i arts gràfiques; Serveis de reparacions; Agències de viatges detallistes; Tintoreria i bugaderies; Perruqueria i salons d’estètica i bellesa; Bars i restaurants; Serveis de menjar preparat i càtering; Serveis de lloguer d’esquis. Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Requisits
a) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari
d) Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball.
e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts a la Llei de finances públiques de Catalunya.
h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació.
j) Per les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
k) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
l) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quantia

La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte. La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut s’estableix a cada programa. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Actuacions i despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.

 

Més informació del CCAM aquí

7 de maig de 2021