S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS D’OCI NOCTURN, AFECTADES PER LES MESURES DE TANCAMENT DECRETADES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19.

Objecte
L’objecte d’aquestes bases es la regulació de la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:
Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Quantia
L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Procediment de sol·licitud i documentació
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓ DE LES ACTIVITATS D’OCI NOCTURN AFECTADES PER LES MESURES DE TANCAMENT DECRETADES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19.

Objectiu
L’objecte d’aquestes bases es la regulació de la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Persones beneficiàries
Les persones autònomes i pimes que siguin titulars d’un establiment d’oci nocturn, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.
Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

Línies subvencionables
Locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

Més informació DOGC

20 de juliol de 2021