S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Objecte 

Regular la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils i d’oci noctrun, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament.

Destinataris

Professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat o d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta al cens de l’IAE, que han estat obligades al tancament.

Requisits

a) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari
d) Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball.
e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts a la Llei de finances públiques de Catalunya.
h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació.
j) Per les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
k) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
l) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quantia

1. Parcs infantils privats: Aportació única fins a una quantia màxima de 15.000 €
2. Locals d’oci nocturn: Aportació única fins a una quantia màxima de:
a) 10.000 € per establiments de menys de 10 treballadors
b) 35.000 € per establiments de 10 a més treballadors i aforament de menys de 1.3000 persones.
c) 70.000 € per establiments de 10 a més treballadors i aforament de 1.3000 persones o més

Sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa

Més informació aquí

7 de maig de 2021