S’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Amb la resolució EMC/1844/2016, d’11 de juliol, s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, amb l’objectiu d’oferir ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals.

El termini de presentació és fins al 30 de novembre del 2016.

Beneficiaris
Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.
Un mateix beneficiari pot sol•licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol•licituds fetes.

Característiques
El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quals seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com Agents de Suport a la Internacionalització, dins les categories “Entitats d’Assessorament especialitzades en processos d’internacionalització” i “Entitats de Formació”.

Serveis subvencionables
Realitzats per Entitats d’Assessorament especialitzades en processos d’internacionalització
• Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa sol•licitant.
• Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar,
preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
• Disseny de web per a mercats internacionals.
• Posicionament de la web als mercats internacionals.
• Posicionament internacional a xarxes socials.
• Subcontractació Export Manager.
• Gestió concursos i licitacions internacionals.
• Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
• Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.
Realitzats per Entitats de Formació
• Formació en comerç internacional
Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol•licitud de la subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 6 mesos.
El cost subvencionable màxim serà de 5.000 Euros. La intensitat de l’ajut serà del 80% del cost del servei, amb un màxim de 4 .000 Euros.
El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol•licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.

Consulteu el contingut de la normativa
Consulteu la llista de proveïdors acreditats

29 de juliol de 2016