S’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Objecte: L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya. s’entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i també espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament.

Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.

Quantia: l’import de la subvenció es calcula de la manera següent:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representen per a cada espai escènic o musical el 16% del seu aforament oficial. En el cas d’espais amb grans aforaments on la limitació pel nombre d’espectadors establerta per l’aplicació de mesures de les autoritats sanitàries no permeti arribar a cobrir el percentatge d’aforament general permès, s’ha de calcular el nombre d’entrades que representa el diferencial entre l’aforament efectiu permès segons la limitació per nombre d’espectadors i el 66% de l’aforament oficial de l’espai escènic o musical;
b) La quantia de la subvenció és el resultat de multiplicar el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a), pel preu de les entrades que estableix l’apartat
c) i pel nombre de representacions o actuacions que se’n facin, segons el que es declari en la memòria econòmica a què fa referència la base 6.1.a);
d) S’estableix el preu de les entrades del concert o espectacle, als efectes de calcular l’import de la subvenció, segons l’aforament de l’espai escènic o musical, independentment de preu real de les entrades venudes: Menys de 400 localitats: 12 euros / Entre 400 i 1.000 localitats: 13 euros / Més de 1.000 localitats: 15 euros. La quantia mínima de la subvenció per cada representació o actuació és de 600 euros, independentment del resultat del càlcul de l’import de la subvenció que estableix la base 4.1.
La quantia màxima de la subvenció per cada representació o actuació és de 10.000 euros.

Més informació aquí

30 de novembre de 2020