S’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Quantia dels ajuts

* La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
* Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
* Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

* En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.

  • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

A l’efecte d’aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

Sol·licituds i documentació

– El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions
s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

Més informació aquí

9 de novembre de 2020