S’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts durant el període de vigència de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la COVID-19 per a l’any 2021

Objecte
La concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que realitzen espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts o treballs tècnics per la cancel·lació d’aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores durant el període de vigència de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la COVID-19.

Persones beneficiàries
Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

Requisits
Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:
a) Haver estat contractades o tenir compromisos directament amb les entitats organitzadores o programadores per fer espectacles i concerts de caràcter professional, o treballs tècnics d’aquests espectacles o concerts, en qualsevol espai escènic o musical públic o privat de Catalunya, que siguin de pagament; o propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer i que es preveien dur a terme a Catalunya, així com acreditar-ho degudament. Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per espais escènics o musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i també espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per fer-hi un concert o espectacle. Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer aquelles que, per les seves característiques artístiques o tècniques, no es poden portar a terme dins d’un teatre, auditori o qualsevol altre equipament escènic.
b) Les activitats que donen dret a la subvenció han d’haver estat cancel·lades per l’entitat organitzadora o programadora de l’espectacle o concert.
c) Els espectacles o concerts cancel·lats s’han d’haver previst fer durant el període que determini la convocatòria de subvencions corresponent.
d) Cada sol·licitant pot presentar tantes sol·licituds com vulgui, tot i que es recomana que s’agrupin en una única sol·licitud les funcions, representacions o concerts d’un mateix mes natural.
e) Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts que rebi el beneficiari en el marc de les línies de subvencions següents, sens perjudici del que estableix la base general 4.8:
e.1) Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 (CLT087).
e.2) Subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT088).
f) En els supòsits de companyies, orquestres, grups o tècnics que es remunerin en funció d’un caixet o d’un percentatge de taquilla, es condiciona la subvenció al fet que la societat o entitat beneficiària de la subvenció compensi cada membre del grup o tècnic en la part que correspon.

Quantia
L’import de la subvenció es calcula segons criteris del punt 4 de les bases de la convocatòria.

Termini de presentació
El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 22 de juny del 2021
* El període subvencionable és de l’1 de gener al 9 de maig del 2021

Com fer la sol·licitud?
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat seu.gencat.cat, a l’apartat Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), utilitzant el sistema de signatura electrònica, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.
Les persones sol·licitants han de disposar d’un certificat digital emès per alguna de les entitats de certificació que el Consorci AOC hagi classificat com a vàlides per identificar ciutadania i empreses davant de les administracions públiques catalanes (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

Més informació DOGC

7 de juny de 2021