S’aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars

Beneficiaris:
Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.

Sol·licitud:
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també s’hi podrà accedir des del web del Departament d’Educació.
Els sol·licitants han d’ emplenar, signar i enviar el formulari electrònic de sol·licitud.

Mòduls de l’ajut segons la modalitat:
Els ajuts es concediran en un import fix, en forma de pagament únic a la resolució de la convocatòria, en funció de la modalitat de l’ajut:
a) Ajut dirigit a les federacions i coordinadores d’entitats o bé entitats no federades d’educació en el lleure, inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que s’estiguessin realitzant activitats de
cap de setmana: 500,00 euros per entitat federada o associada a les federacions i coordinadores d’entitats; 500,00 euros per cada entitat no federada.
b) Ajut dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars i de lleure educatiu entre setmana: 3.500,00 euros per sol·licitant.
c) Ajut per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils: 5.000,00 euros per sol·licitant.

Termini:
Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds que estableix aquesta Resolució des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l’11 de desembre de 2020.

Més informació aquí

1 de desembre de 2020