S’aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la tramitació i la concessió de l’ajut econòmic extraordinari d’emergència destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars que preveu el Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Persones beneficiàries
Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l’activitat a Catalunya i compleixin els requisits específics.

Procediment de concessió
Aquest ajut s’atorga en un pagament únic pel procediment de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiaris.

Sol·licituds
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control dels ajuts s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic.
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud. En cas que es presenti la sol·licitud o es facin tràmits mitjançant altres formularis, aquests s’entendran com a no presentats.
Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través del Canal Empresa.

Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març de 2021.

Més informació aquí

12 de febrer de 2021