S’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils que estiguin incloses en alguna de les modalitats previstes a l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves:
a) Cases de colònies.
b) Albergs de joventut.
c) Granges escola.
d) Aules de natura.
e) Campaments juvenils.

Quantia dels ajuts
La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut; amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

Sol·licitud:
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.
Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del sisè dia hàbil a comptar de l’inici del termini.
En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Més informació aquí

1 de desembre de 2020