S’aprova la convocatòria de la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Conectada 4.0”

> Beneficiaris.
– Tenen la condició d’empreses beneficiàries, les empreses amb domicili social o centre de treball a la Comunitat Autònoma de Catalunya, de qualsevol forma jurídica (persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc) que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva, si el seu objecte social es refereix a les activitats emmarcades en la Secció C – Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Real Decret 475/2007 de 13 d’abril.

> Objecte.
Aquestes ajudes tenen per objecte l’impuls a la transformació digital de les empreses a través de les empreses industrial. Les ajudes en especie, d’aquersta convocatòria, consisteixen en la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que incluirà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiaria i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament serà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers telmàtics i demostratius de recolzament a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores d’assessorament individualitzat.

> Termini de presentació de les sol·licituds
Del 26 de novembre al 12 de gener, inclòs.

Més informació aquí

25 de novembre de 2020