S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

Amb aquest pla d’incentiu 2017, la Generalitat, a través del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Direcció General de Comerç, concreta la seva voluntat de fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

A qui va adreçat?
Empreses individuals, associades o agrupades de comerç i del sector de l’artesania i lamoda.

Termini:
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el
dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d’octubre de 2017, a excepció del programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa (1.000.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), amb el límit màxim del 31 de desembre de 2017
El programa de subvencions al comerç per a 2017 es completa amb les 3 línies publicades a l’abril del foment de la competitivitat de l’empresa a través  de les entitats, la línia d’ajut a la participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional; i la línia d’internacionalització de la moda.

El programa inclou 4 línies de subvenció:

Programa per la participació en activitats firals i sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

 1. Objectiu: Promoure la participació en fires d’empreses de comerç i de serveis, per potencial la comercialització dels seus productes.
 2. Per acollir-se a l’ajut, la inversió mínima subvencionable, per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions ha de ser 1.000 euros, sent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim de 500 euros. D’altra banda, l’activitat firal ha d’estar inscrita al Calendari de Fires de Catalunya 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

Programa per a la transformació digital

 1. Objectiu: Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra dels clients.
 2. Poden acollir-se a l’ajut les empreses de comerç, serveis, artesania i moda per projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
  1. Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l’objectiu de donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500 euros.
  2. Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  3. Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  4. Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online amb l’objectiu d’incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca, etc. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  5. Digitalització de l’establiment a peu de carrer: dotar a l’establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

 1. Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al cas històric i els seus eixamples i la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals, per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.
 2. Són beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les empreses de comerç, serveis, artesania i moda, amb diferents tipologies d’accions subvencionables:
  1. Per a la recuperació dels locals buits
   1. La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
   2. L’ús d’aparadors de locals tancats.
   3. La continuïtat de l’empresa comercial.
   4. L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
  2. Per a la reforma d’establiments
   1. La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals
   2. La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.
  3. Per acollir-se a aquesta línia, la inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros.

Programa per la promoció i comercialització dels productes artesans

 1. Objectiu: Promoure la comercialització i internacionalització de l’artesania mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització. Els beneficiaris d’aquest ajut són empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en el Repertori.
 2. És objecte de subvenció  les despeses de participació en exposicions, concursos i altres actuacions de promoció comercial o difusió destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes artesans de l’empresa beneficiària. La inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions  és de 1.000 euros, esent la despesa de cada actuació de, com a mínim, 500 euros.

Més informació a http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20170725_2a_convocatoria
Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

30 d'agost de 2017