Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març

1. Ajornaments de deutes tributaries per a PIMES i autònoms.

Es concedirà l’ajornament de deutes tributaris (IVA, IRPF, pagaments fraccionats Impost societats) corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin com a termini de presentació i ingrés des del 12 de març fins el 30 de maig de 2020, amb un màxim de 30.000€ i que el termini de l’ajornament serà de 6 mesos, sense meritar interessos de demora els 3 primers mesos.

La sol·licitud, es realitza a través de l’Agència Tributària.

2. Préstecs concedits per la Secretaria General d’Industria i de la Petita i Mitjana Empresa.

Els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials (préstecs ICO) podrà sol·licitar l’ajornament del pagament del principal i/o interessos de la anualitat en curs, sempre que el venciment no sigui inferior a 6 mesos, sempre que degut a la crisis sanitària s’hagin vist afectats per períodes d’inactivitat, reducció del volum de vendes o interrupcions del subministrament de la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament de la mateixa.

3. Contractes fixes discontinuats

Les empreses dedicades al turisme, comerç i hostaleria en el marc del sector del turisme, podran aplicar una bonificació del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social sempre que inicien o mantinguin en alta durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny els treballadors contractats de caràcter fixe discontinu. Aquesta mesurà serà d’aplicació fins el 31 de desembre de 2020.

 

Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març

18 de març de 2020