Realització de diagnosis ambientals i d’accessibilitat pel sector cultural

Beneficiaris

  • Empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin als àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, audiovisual i la cultura digital.
  • Entitats privades, sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural.

Termini

Del 12 de març al 20 de setembre de 2024

Import de l’ajut

  • L’import de la subvenció és del 80% del pressupost, amb una quantia màxima de 2.200,00 € per diagnosi.
  • L’import de la subvenció, acumulat amb altres ajuts de mínims de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superarels 200.000,00 €.
  • En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

13 de març de 2024