Projectes per reduir el consum d’aigua en serveis d’allotjament turístic

Beneficiaris

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals (masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent).
  • Apartaments turístics.
  • Albergs de joventut, de titularitat privada, que prestin serveis turístics d’allotjament.

Termini

Fins el 27 de març de 2024, a les 15:00h.
La persona interessada que hagi emplenat el formulari d’inscripció prèvia, haurà de realitzar el formulari de confirmació de projecte en el termini de 20 dies hàbils des de la
publicació de les convocatòries dels ajuts. En aquest formulari s’han d’adjuntar els documents necessaris, així com realitzar les declaracions responsables pertinents per gestionar
l’ajut.

Import de l’ajut

  • Es subvencionarà un percentatge del cost elegible del projecte presentat.
  • La resta del cost de l’acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària.
  • L’import de la subvenció a atorgar no pot superar els 300.000,00 € per persona beneficiària o establiment.
  • La quantitat de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de mínims percebuts per l’empresa o entitat en els tres darrers anys, no pot superar els 300.000,00 €, d’acord amb el Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió de 13 de desembre de 2023 relatiu a l’aplicació dels articules 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínims.

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

13 de març de 2024