Observatori Socioeconòmic d’Osona: Contractació per ETT.

El percentatge de contractació per ETT a Osona és superior a la mitjana provincial i catalana

L’anàlisi de l’evolució de les xifres de contractació registrada ens mostra que en general el pes de la contractació per ETT (empreses de treball temporal) és superior a la comarca d’Osona que a la resta del territori català.

Observant el gràfic podem veure com destaquen dos pics a l’any molt significatius a la comarca, el mes de gener i el mes d’agost. Aquest fenomen no es dóna en canvi a la resta de la província de Barcelona ni a la mitjana de Catalunya.

Contractació ETT(1)

Taula Contractació ETT

 
Veure les dades
 

24 de setembre de 2015