Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya

Objecte:
Donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris.

Destinataris:
Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu de caràcter professional ubicades a Catalunya.

Despeses subvencionables:
a) Despeses de personal de la persona sol·licitant.;
b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals;
c) Despeses d’estructura de la sala amb programació estable de música en viu (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles);
d) Despeses relacionades amb l’adaptació de la sala amb programació estable de música en viu als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra dematerials d’aïllament necessaris per separar espais i combatre l’expansió del virus);
e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es considerensubvencionables els impostos personals sobre la renda;
f) Les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala relatives al període subvencionable. En queden excloses les despeses de difusió i comunicació vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT;
g) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor fins a un màxim de 4.000,00 euros.

Quantia:
L’import de la subvenció és, com a màxim, de 200.000,00 euros, segons la despesa declarada i d’acord amb l’aforament de la sala Subvenció:
a) sales amb un aforament de fins a 400 persones 70% de la despesa declarada;
b) sales amb un aforament entre 401 i 1.500 persones 75% de la despesa declarada;
c) sales amb un aforament superior a 1.500 persones 80% de la despesa declarada.

Procediment de concessió:
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 10 de març del 2021, ambdós inclosos.

Més informació aquí

24 de febrer de 2021