Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Entitats beneficiàries
* Els professionals autònoms i pimes titulars que siguin titulars d’un parc infantil privat, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i que s’ha mantingut la prohibició d’obertura d’aquests establiments en resolucions posteriors en matèria de salut pública a conseqüència de la pandèmia de COVID-19.

* Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adoptaven mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions

Quantia:
La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària, que d’acord amb l’annex 2 serà la següent:
Àmbit 1. Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
Àmbit 2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 5.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 15.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 29 de març de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 1 d’abril de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més informació DOGC

26 de març de 2021