Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència en el sector de l’activitat física i l’esport

Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de l’ajornament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català de les federacions esportives catalanes i dels consells esportius de Catalunya

Objectiu
Regular la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l’activitat física i l’esport, com a
conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021

Persones beneficiàries
* Entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:
a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 o l’epígraf 967.2, aprovades pel RDL 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

* Entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat i escolar, la celebració dels quals s’hagi vist ajornada.
a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

El procediment de concessió és de concurrència competitiva.

Presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Més informació DOGC

17 de març de 2021