Oberta la convocatòria de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

> Persones o entitats beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

> Quantia dels ajuts
* La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
* Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
* Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
* En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.

Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.
A l’efecte d’aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

> Termini
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020.
Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

Més informació aquí

25 de novembre de 2020