Obert el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per a l’ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària.

Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia
La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits establerts a l’article 5:
a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Inscripció prèvia
La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Procediment d’inscripció prèvia
La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer.
Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’omplir el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).
La identificació i la signatura electrònica de les persones interessades s’han de fer mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d’acord amb els criteris que estableix l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.

Termini per efectuar la inscripció prèvia
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 15 de juliol de 2021.

 

Més informació DOGC

29 de juny de 2021