Nova Llei Concursal llei 16/2022 que va entrar en vigor el 26 de setembre de 2022

Aquesta és una llei que implica a tots les formes jurídiques i de totes les mides  que realitzin una activitat econòmica. 

Aquesta nova llei té com antecedents una directiva europea per tal d’harmonitzar les diferents legislacions europees i suavitzar els procediments anteriors i fer més efectiu el procediment per assolir els  l’objectiu de la llei que és de aconseguir iniciar la reestructurar l’empresa en estadis  inicials a les dificultats financeres, i la possibilitat de les segones oportunitats pels empresaris que actuiin de bona fe i reduir els cost de la reestructuració tant pels deutors com pels acreedors. 

Els sistemes d’insolvència tenen com a finalitat econòmica procurar una reassignació eficient dels recursos productius. En el cas d’activitats econòmicament viables, però amb dificultats financeres, aquests procediments tracten de facilitar les reestructuracions del passiu que garanteixen a la vegada els drets dels acreedors i la continuïtat de l’empresa. En el cas d’activitats inviables, el procediment tracta d’obtenir el major valor dels actius per a liquidar el major % possible de les deutes als acreedors, seguint un ordre de prelació. Quan el deutor insolvent és una persona física, el concurs pretén identificar als deutors de bona fe i oferir-los una exoneració parcial del seu passiu insatisfet que els permeti beneficiar-se d’una segona oportunitat, evitant el seu pas a l’economia sumergida o a una situació de marginalitat.

S’introdueix com a novetat l’instrument preconcursal. Aquest és un  procediment àgil i amb una participació reduïda de l’administració judicial, dirigit a la consecució d’acords entre empreses viables i els seus acreedors, preferentment en un estadi inicial de dificultats financeres. Es posa èmfasi en la salvaguarda de l’activitat econòmica.

El preconcurs és una alternativa prèvia al concurs que fa el propi deutor amb un comunicat davant al jutjat mercantil. El sentit darrer d’aquesta comunicació és que el deudor pot gaudir d’una paralització o suspensió temporal de les execucions singulars, judicials o extrajudicials, sobre els béns necessaris per continuar amb la seva activitat empresarial, amb el fi de facilitar les negociacions d’aquest pla de reestructuració.

Per últim, la ley configura un procediment de segona oportunitat més eficaç, ampliant la relació de deutes exonerables i introduint la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que es conservi la seva vivenda habitual i els  actius empresarials. Els beneficis macroeconòmics de la «segona oportunitat» han estat enfatitzats en estudis reiterats d’organismes econòmics internacionals, com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial. Un nombre creixent de legislacions Europees acullen  a la figura del” fresh start”. A Espanya s’ incorporat al nostre dret per primera vegada mitjançant la Llei 25/2015, de 28 de juliol el mecanisme de segona oportunitat, per tal de  reduir la càrrega financera i altres mesures. d’ordre social.

Per a les microempreses es fa un procediment especial. Les microempreses representen  segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a 31 d’agost de 2020, el 93,82% de les empreses espanyoles i donaven ocupació a 4.887.003 persones, el que representa el 31,63% de l’ocupació total. . 

Les microempreses constitueixen un sector amb una alta volatilitat i una enorme rotació. Així, les dades fins al final de 2018 mostren que el 25,98% de les micropymes tenen una vida inferior a un any, el 14,27% sobreviuen entre 2 i 3 anys, el 16,72% entre 4 i 7 anys, i sol el 20,58% de les empreses més petites durant més de 15 anys. Aquestes dades mostren l’extraordinària importància que adquireixe la implementació d’un sistema que sigui capaç de reduir la rotació, incrementant les possibilitats de continuïtat d’aquelles empreses viables, i que ofereix instruments eficients  del mercat a aquelles empreses que no tenen valor afegit, de manera que se liberen els recursos i puguin ser assignats a usos més eficients.

El procediment especial dissenyat busca reduir els costos del procediment, eliminant tots els tràmits que no siguin necessaris i deixant reduïda la participació de professionals i institucions en aquells supòsits en què imprescindibles, o el cost sigui voluntàriament assumit per les parts. La intervenció del juez només es produirà per adoptar les decisions més rellevants del procediment o quan hi hagi una qüestió litigiosa que les parts elevin al jutge. Els incidents es solucionaran, per un procediment escrit i, quan sigui necessària la participació oral de les parts o dels experts s’utilitzaran les vistes virtuals, celebrades pels mitjans telemàtics.

Son dos els elements en els que es basa aquest procediment especial únic, la negociació i el mode de finalització d’aquesta.

Per un cantó, es tracta d’un procediment formal, en el que es contempla un període de negociació de tres mesos no prorrogables, durant els quals se suspenen les execucions singulars i es poden preparar un pla de continuació o de venda de l’empresa en funcionament. 

Finalitzat aquest termini s’inicia un procediment formal, però molt flexible i de baix cost. 

De l’altre, s’estableixen dos possibles itineraris: una liquidació ràpida (fast-track) o un procediment de continuació de gestió ràpida i flexible. S’ha d’aclarir que a través d’aquest procediment només podrà liquidar empreses insolvents, segons la normativa societària i mercantil i ofereix vies per a la liquidació d’empreses solvents. I els autònoms podran accedir al procediment de segona oportunitat a partir de qualsevol dels dos itineraris, ja sigui el de liquidació o la continuació.

Es posa a disposició de les parts un programa de càlcul i simulació de pagaments en línia sense cost, el que permetrà reduir els costos d’assessorament del deudor:

https://saludempresarial.ipyme.org

S’articula una simplificació del procés, basades en la comunicació telemàtica a través de formularis normalitzats oficials accessibles en línia, sense cost.

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/relacion-descarga-modelos

El pilar del procediment és la veracitat de la informació aportada. L’ocultació d’informació rellevant, la manipulació de dades o l’aportació de documentació incorrecta o no veraz té conseqüències diverses. És causa expressa de la qualificació culpable i es posa en coneixement del Ministeri Fiscal.

Aquest procediment per a les microempreses especial és únic. Aquestes no tenen accés al concurs ni als acords de reestructuració. Permet la seva utilització quan la microempresa està en probabilitat d’insolvencia (situació preconcursal), insolvencia inminente o insolvencia actual (situació concursal).

Els autónomos, a més de tenir accés al procediment especial (si son microempresas), p0den accedir al procediment de segona oportunidad.

22 de desembre de 2022