Mesures per treballadors

MESURES PER TREBALLADORS

Última actualització 30/03/2020

Poden canviar-me les vacances?

L’article 38.2 de l’Estatut dels treballadors assenyala que el període de vacances s’ ha de fixar de comú acord i amb l’antelació que s’hi indica o segons estipuli el conveni aplicable. Per tant, si es vol agafar vacances durant aquest temps, serà necessari un acord entre totes dues parts.

L’empresa ha d’informar el conjunt de la plantilla de les mesures de protecció davant el coronavirus?

Es recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla. L’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores perquè es puguin garantir unes condicions de treball segures.

Haig d’anar a treballar?

No. Segons el REIAL DECRET LLEI 10/2020, 29 de març, s’estableix que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen en el mateix REIAL DECRET LLEI 10/2020, 29 de març.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Com s’ha d’establir la recuperació de les hores no treballades?

S’haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

Quin es el període màxim de recuperació?

Fins el 31 de desembre de 2020.

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

Les persones en situació d’incapacitat temporal tindran també aquest permís?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d’aquest permís.

Si estic fent teletreball, ho haig de deixar de fer?

No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Adopció de mesures de flexibilitat interna

Abans de recórrer a un ERTO, es recomana implementar mesures de flexibilitat interna negociades. Entre d’altres es poden aplicar mecanismes de bosses d’hores per flexibilitzar les necessitats de producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc. A més s’han d’establir les consegüents regles de compensació per equilibrar les mesures.

Què passa si la meva empresa fa una activitat suspesa pel decret d’alarma?

Has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major. Això comporta la suspensió del contracte de treball. En altres paraules: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està directament relacionada amb la crisi pel coronavirus.

Què passa si la meva empresa està obligada a reduir la seva activitat pel decret d’alarma?

El decret ha reduït de manera considerable el transport de viatgers. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO de suspensió de contractes per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris.

Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de clients i no està afectada pel decret d’alarma?

L’empresa pot presentar un ERTO per causes productives, ja que la causa està relacionada indirectament amb la crisi del coronavirus. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
En aquest cas, no es requereix la verificació de l’autoritat laboral però s’ha d’instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Els tràmits tenen una durada màxima de 19 dies si la causa està relacionada amb la crisi del coronavirus.

Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de subministraments i no està afectada pel decret d’alarma?

Entre les mesures determinades pel RDL 8/2020 s’ha equiparat a una situació de força major la manca de subministraments que impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat. Per tant aquesta causa està directament relacionada amb la crisi del coronavirus. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

I què passa si la meva empresa ha de tancar per contagi de la plantilla o per situacions d’aïllament preventiu?

Es poden donar situacions de contagi generalitzat de la plantilla, o pot haver-hi pocs contagis, però que les autoritats sanitàries decretin l’aïllament de bona part de la plantilla per contacte amb aquestes persones. En aquestes situacions l’empresa pot haver de tancar i, en aquesta crisi, es considera una situació de força major per causa directament relacionada amb el coronavirus.
En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de Força Major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues. Això comporta la suspensió del contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un any? Això em pot afectar a prestacions d’atur ja iniciades o a futures situacions d’atur?

En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d’expedients de reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació, totes les persones treballadores tenen dret a la prestació.
A més, el temps que estiguis en situació d’atur per aquesta causa no computa i no es descomptarà de drets acumulats d’atur, tant passats com futurs.

Què passa si la meva empresa em planteja treballar des de casa o a distància?

Tot i que el teletreball no es pot imposar, considerem que és la mesura més adient en totes aquelles activitats que es puguin fer des del domicili particular. Permet mantenir l’activitat de l’empresa i és la mesura sanitària més eficient de totes les que s’estan proposant. A més, el RD 8/2020 obliga a les empreses a implementar el teletreball si és tècnica i raonablement possible i no representa un esforç desproporcionat. També estableix que ha de ser prioritari al cessament temporal o la reducció de l’activitat. A més es farà l’avaluació de riscos a través d’una autoavaluació per part de la persona treballadora.

I si sóc personal docent, em poden obligar a prestar serveis a distància?

Sí. En aquest cas el decret d’alarma sí que ha previst suspendre la docència presencial però, sempre que sigui possible, s’han de mantenir les activitats educatives amb modalitats a distància i en línia. Per tant, les empreses dedicades a aquestes activitats poden facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores prestin els seus serveis a distància.

He d’anar a treballar si tinc fills o filles petits que no poder sortir de casa o familiars dependents que no poden anar a centres de dia o qualsevol situació similar?

El RD 8/2020 estableix que en aquests casos pots acollir-te a una reducció de jornada o sol·licitar una adaptació de la jornada de treball. Aquests drets poden ser exercits per cadascun dels progenitors o cuidadors per corresponsabilitat en les obligacions de cura.
Aquestes mesures excepcionals de conciliació han de ser per circumstàncies relacionades amb el COVID-19, per evitar la seva transmissió comunitària, pel tancament d’escoles o altres centres d’atenció de les persones necessitades de cura. També quan les persones encarregades de la cura d’aquests familiars no poguessin continuar desenvolupant la seva tasca per causes relacionades amb el COVID-19. Les persones amb necessitat de cures poden ser la parella o els familiars fins a segon grau de consanguinitat.

Com funciona la reducció de jornada del RD 8/2020?

Aquesta mesura suposa la reducció de la jornada de treball, amb la conseqüent reducció proporcional del salari. És la mateixa reducció regulada en els articles. 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors, amb les garanties de protecció envers l’acomiadament. Però en aquesta situació el preavís serà només de 24 hores i la reducció pot arribar fins al 100% del temps de treball. En aquest últim cas, d’arribar al 100% de la jornada, la reducció ha d’estar justificada y ser raonable i proporcionada amb la situació de l’empresa.

I l’adaptació de l’horari, com funciona?

En aquest cas podràs canviar de torn, alterar l’horari, fer horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions o fer treball a distància. També qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible i es pugui realitzar.
Per aquesta mesura és necessari l’acord amb la direcció de l’empresa i han de tenir-se en compte les necessitats concretes de conciliació, que hauran d’estar acreditades, i les necessitats organitzatives de l’empresa.

Em poden obligar a fer hores extres pel decret d’alarma?

El decret estableix, a les activitats sanitàries, la possibilitat de no respectar la normativa sobre jornada de treball i es poden superar els límits de jornada establerts.
Aquesta circumstància pot aplicar-se també a activitats essencials per a l’abastiment alimentari, el subministrament d’energia i els productes derivats del petroli i el gas natural.
En aquest cas, com que es tractaria d’hores extres per causa de força major, no han de respectar el límit de 80 hores anuals i són de caràcter forçós. Evidentment, s’han de compensar com a hores extraordinàries.

Què he de fer per obtenir la baixa quan el 061 em demana quedar-me a casa perquè presento símptomes compatibles amb el coronavirus?

L’aïllament preventiu o per contagi confirmat, l’ha de determinar el servei públic de salut. En aquest cas, es concedirà una incapacitat temporal (baixa) assimilada a l’accident de treball. Segons les informacions de què disposem, el personal sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza telemàticament les gestions necessàries perquè es faci arribar a la persona treballadora la baixa des del Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquesta baixa ha de tenir efecte retroactiu, és a dir, ha de cobrir des del dia en què Salut Pública acorda l’aïllament.
Si el personal sanitari que acudeix al domicili no requereix l’aïllament perquè considera que es tracta d’un altre problema de salut diferent del COVID-19, recomanem que sol·licitis un escrit que serveixi de comprovant o justificant per a la teva empresa que digui que, seguint instruccions de les autoritats, t’has hagut de quedar a casa sense poder sortir en espera que t’atenguin.
Per a més informació en relació amb aquesta situació d’incapacitat temporal pots consultar la infografia sobre la prestació de la Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel coronavirus.

He d’anar a treballar presencialment. Com ho acredito si em para la policia?

En aquest moment, la millor manera d’acreditar la necessitat d’anar a la feina és mitjançant un document expedit per part de la direcció de l’empresa, amb la informació necessària per no tenir problemes.
Opcionalment, pots acompanyar aquest document amb el carnet de l’empresa, la targeta de fitxatge o qualsevol altre document que acrediti l’empresa on treballes.

Què és un ERTO i quines són les seves característiques principals?

Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur. L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés. Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim. Es va a l’atur en condicions econòmiques “normals” i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:
– 70% els 180 primers dies.
– 50% la resta de dies.
Límits màxims que s’abonen de prestació per desocupació:
– Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
– Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
– Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.
*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.

Què es pot negociar amb l’empresa en un ERTO?

Principalment, quatre qüestions bàsiques:
1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui l’ERTO de manera rotatòria.
2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals com si no hi hagués hagut un ERTO.
3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple: fins al 100 % del salari total).

Què més he de saber sobre els ERTOs?

Mentre s’està en un ERTO no es generen ni vacances ni la part proporcional de les pagues extres. No necessàriament s’ha de suspendre el contracte a jornada completa, sinó que es pot reduir i anar a l’atur, per exemple, 3 hores i treballar-ne 5 (es cobraria de l’atur i de l’empresa). En aquest cas, es tractaria d’un ERTO de reducció de jornada.
Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO, les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.
És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.

Pot proposar altres mesures l’empresa?

Sí. Aquestes en són algunes:
PERMÍS RETRIBUÏT: No es va a treballar, però es continua cobrant com fins al moment.
PERMÍS NO RETRIBUÏT: Es deixa d’anar a treballar, però no es cobra el salari.
REDUCCIÓ DE JORNADA: Es redueix la jornada en un nombre d’hores determinat, i el salari, en la part proporcional.
JORNADA IRREGULAR O BOSSA D’HORES: Se segueix treballant, però no a jornada completa. Les hores no treballades s’acumulen per recuperar-les en el futur.
VACANCES: La persona treballadora és enviada a casa a compte de les seves vacances. L’empresariat no pot imposar aquesta mesura, sinó que ha de ser acordada. Si, tot i així, la persona és obligada a fer-ho, cal que l’empresariat ho faci per escrit a fi de poder reclamar.
TELETREBALL: Es treballa des de casa i es cobra el 100 % del salari.

Els treballadors que es vegin afectats per un ERTO, han de fer algún tràmit?

Les persones afectades per ERTO no tenen de presentar sol·licitud de prestació per atur. La seva empresa ja s’encarregarà de fer-ho quan estigui aprovat l’ERTO.

Com puc renovar o inscriure’m com a demandant d’ocupació o tramitar una prestació d’atur al SOC, si les oficines estan tancades?

EL SOC ens INFORMA:
Les RENOVACIONS de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades des del dia 10 de març i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant.
Les NOVES inscripcions d’ocupació es podran fer trucant al telèfon de la seva oficina de treball o enviant un correu electrònic, i un agent es posarà en contacta amb la persona.
Trobaràs l’Oficina de Treball que et correspon segons la teva localitat o codi postal clicant aquí.
Des del dilluns 30 de març, es posa en funcionament, el nou telèfon gratuït d’atenció: 900 800 046.

A través del SEPE també es pot realitzar una pre-sol·licitud de la prestació individual de prestació per atur, durant les mesures COVID-19, emplenant el formulari que trobareu en el següent link.

Podeu recuperar la conferència i resolució de dubtes sobre Ertos i altres mesures laborals per part … Llegir-ne més

Informació sobre les noves mesures aprovades
A continuació us detallem les mesures aprovades (i … Llegir-ne més

COMUNICAT DEL PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT EN RELACIÓ A LES DARRERES DECLARACIONS REFERENTS AL CORONAVIRUS … Llegir-ne més