Mesures per treballadors

MESURES PER TREBALLADORS

Prestació extraordinaria
Persones treballadores i empreses
Persones treballadores i mesures laborals
Informació sobre els ERTO
Persones treballadores i SOC
Recursos d’interès


Actualització 29/04/2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Fins quan puc demanar l’ajut per subministraments bàsics?

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a aquesta prestació.

Com he de demanar l’ajut per a subministraments bàsics?

La única manera vàlida de demanar l’ajut és per internet, a través de Tràmits gencat http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics
Ho pots fer amb certificat digital o utilitzant l’idCAT Mòbil.

A qui va dirigit?

A persones treballadores (majors de 18 anys i empadronats i residents en un municipi de Catalunya) amb càrregues familiars, que es trobin en algun dels supòsits següents:
* Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major.
* Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció.
* Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO.
* Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
* Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica. (reducció involuntària de la facturació dels mesos de març i abril superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior)

Quin és el topall d’ingressos mensuals per beneficiar-se de l’ajut?

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

Quines persones formen la unitat familiar?

S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.
Només es podrà demanar un sol ajut per unitat familiar.

La web gencat ha habilitat un qüestionari per saber si es compleixen els requisits i es té dret a la prestació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html
I unes preguntes freqüents: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/requisits-i-presentacio-de-lajut/

Persones treballadores i empreses

He de prendre mesures de seguretat?

Es recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla. L’article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals insta a les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores perquè es puguin garantir unes condicions de treball segures.
S’ha editat una proposta de protocol que pots visualitzar aquí.

Què passa amb els treballadors infectats o obligats a confinar-se?

Els treballadors d’empreses que continuïn obertes i que estiguin infectats per covid-19 o que estiguin aïllats de forma preventiva tenen les mateixes condicions que el personal que ha patit un accident laboral. En aquests casos la prestació equival al 75% de la base reguladora, a càrrec de l’administració. Fins ara les persones afectades pel coronavirus estaven en un règim d’incapacitat temporal per contingències comunes.

Què he de fer per obtenir la baixa quan el 061 em demana quedar-me a casa perquè presento símptomes compatibles amb el coronavirus?

L’aïllament preventiu o per contagi confirmat, l’ha de determinar el servei públic de salut. En aquest cas, es concedirà una incapacitat temporal (baixa) assimilada a l’accident de treball. Segons les informacions de què disposem, el personal sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza telemàticament les gestions necessàries perquè es faci arribar a la persona treballadora la baixa des del Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquesta baixa ha de tenir efecte retroactiu, és a dir, ha de cobrir des del dia en què Salut Pública acorda l’aïllament.
Si el personal sanitari que acudeix al domicili no requereix l’aïllament perquè considera que es tracta d’un altre problema de salut diferent del COVID-19, recomanem que sol·licitis un escrit que serveixi de comprovant o justificant per a la teva empresa que digui que, seguint instruccions de les autoritats, t’has hagut de quedar a casa sense poder sortir en espera que t’atenguin.
Per a més informació en relació amb aquesta situació d’incapacitat temporal pots consultar la infografia sobre la prestació de la Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel coronavirus.

Què passa si la meva empresa ha de tancar per contagi de la plantilla o per situacions d’aïllament preventiu?

Es poden donar situacions de contagi generalitzat de la plantilla, o pot haver-hi pocs contagis, però que les autoritats sanitàries decretin l’aïllament de bona part de la plantilla per contacte amb aquestes persones. En aquestes situacions l’empresa pot haver de tancar i, en aquesta crisi, es considera una situació de força major per causa directament relacionada amb el coronavirus.
En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de Força Major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues. Això comporta la suspensió del contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.
Mentre l’autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

Persones treballadores i mesures laborals:

El Reial Decret Llei aprovat el passat 17 de març estableix que es poden adoptar mesures de conciliació amb l’empresa. És per aquesta raó que abans de recórrer a un ERTO, s’intentin implementar mesures de flexibilitat interna negociades. Entre d’altres es poden aplicar mecanismes de bosses d’hores per flexibilitzar les necessitats de producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc.

Mesures laborals de conciliació

Permís NO retrïbuit
Es deixa d’anar a treballar, però no es cobra el salari. L’empresa no pot obligar a la persona treballadora a sol·licitar o gaudir d’un permís no retribuït, sinó que s’ha d’acordar amb el treballador, sigui per sol·licitud expressa o, si escau, atenent els actes propis del treballador.

Teletreball – Treball a distància
El teletreball és la mesura més adient en totes aquelles activitats que es puguin fer des del domicili particular. Permet mantenir l’activitat de l’empresa i és la mesura sanitària més eficient de totes les que s’estan proposant. A més, el RD 8/2020 obliga a les empreses a implementar el teletreball si és tècnica i raonablement possible i no representa un esforç desproporcionat.

Reducció de la jornada de treball.
Aquesta mesura suposa la reducció de la jornada de treball, amb la conseqüent reducció proporcional del salari. És la mateixa reducció regulada en els articles. 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors, amb les garanties de protecció envers l’acomiadament. Però en aquesta situació el preavís serà només de 24 hores i la reducció pot arribar fins al 100% del temps de treball. En aquest últim cas, la reducció ha d’estar justificada i ser raonable i proporcionada amb la situació de l’empresa.

Adaptació de la jornada de treball.
Aquesta mesura permet canviar el torn, alterar l’horari, fer horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions o fer treball a distància. També qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible i es pugui realitzar.
Per aquesta mesura és necessari l’acord amb la direcció de l’empresa i han de tenir-se en compte les necessitats concretes de conciliació, que hauran d’estar acreditades, i les necessitats organitzatives de l’empresa.
D’acord amb el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril es prorroga fins a dos mesos després que finalitzi l’estat d’alarma el caràcter preferent del treball a distància, així com l’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

He d’anar a treballar si tinc fills o filles petits que no poder sortir de casa o familiars dependents que no poden anar a centres de dia o qualsevol situació similar?
El RD 8/2020 estableix que en aquests casos pots acollir-te a una reducció de jornada o sol·licitar una adaptació de la jornada de treball. Aquests drets poden ser exercits per cadascun dels progenitors o cuidadors per corresponsabilitat en les obligacions de cura.
Aquestes mesures excepcionals de conciliació han de ser per circumstàncies relacionades amb el COVID-19, per evitar la seva transmissió comunitària, pel tancament d’escoles o altres centres d’atenció de les persones necessitades de cura. També quan les persones encarregades de la cura d’aquests familiars no poguessin continuar desenvolupant la seva tasca per causes relacionades amb el COVID-19. Les persones amb necessitat de cures poden ser la parella o els familiars fins a segon grau de consanguinitat.

Informació sobre els ERTO

Què és un ERTO?

Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. Les empreses poden suspendre contractes de treball o reduir jornades de manera momentània, quan travessin per dificultats tècniques i organitzatives que posin en risc la continuïtat de la companyia.

Quina quantitat es cobra si sóc una persona treballadora afectada per un ERTO?

Les treballadores i treballadors afectats per una suspensió temporal d’ocupació perceben la prestació per desocupació. La quantitat és un 70% de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els 180 dies anteriors. A partir del dia 181 de suspensió del contracte, les treballadores i treballadors comencen a percebre el 50% de la base reguladora.
Els treballadors podran accedir a la prestació de l’atur sense que això computi a efectes de consumir els períodes màxims de percepció.

Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un any?

En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d’expedients de reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació, totes les persones treballadores tenen dret a la prestació.

Si sóc treballador fix-discontinu i la meva empresa ha presentat un ERTO, tinc dret a la prestació de desocupació?

En el cas que l’empresa hagi presentat un ERTO ja sigui per força major o bé per causes econòmiques i productives derivades del COVID-19, també els treballadors fixes-discontinus si no són cridats per reincorporar-se a causa de la COVID19:
Tindran dret a la prestació de desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació mínima cotitzada.
L’atur no es consumirà.
Per altra banda si l’activitat del treballador fixe discontinu es veu interrompuda per causa de la COVID-19, si passen a situació de desocupació, podran percebre-la amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació de desocupació.
Si ja estaven perceben la prestació o subsidi i no es poden reincorporar a la data prevista a causa de la COVID-19, no se’ls hi suspendrà el dret a la prestació.

Això em pot afectar a prestacions d’atur ja iniciades o a futures situacions d’atur?

La prestació per desocupació que es cobri en l’actualitat derivada d’un ERTO no afectarà l’atur que tinguem acumulat, serà com un extra, i es cobrarà es tingui o no dret a aquest, sense perjudici del període cotitzat pel treballador. L’únic requisit serà estar contractat sempre abans del Reial decret regulador de la flexibilització dels ERTOS, és a dir el 18 de març.

Quan durarà aquesta prestació?

La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball.

Com se sol·licita la prestació d’atur si sóc un treballador afectat per un ERTO?

Si algun cop havies estat inscrit a les oficines de treball, no cal que facis cap tràmit perquè el SEPE tramitarà la prestació de forma automàtica. És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.
Si mai havies estat inscrit a les oficines de treball, has de presentar la sol·licitud d’inscripció. També pots trucar al 900 800 046 i fer el tràmit telefònicament.
Més informació, aquí

Si estic de baixa de maternitat / paternitat o per incapacitat temporal, l’empresa m’ha d’incloure a l’ERTO?

Si, l’empresa t’ha d’incorporar a l’ERTO. Cobraràs la baixa i si quan acabis la baixa l’ERTO encara és vigent, passaràs a cobrar prestació.

La meva empresa va fer un ERTO per Covid-19 i estic cobrant la prestació d’atur. Puc treballar a temps parcial o complet en una altra empresa mentre cobro l’atur? Com afectaria a la quantia de la prestació que estic cobrant?

Si la feina és a temps complet, deixaries de cobrar la prestació ja que és incompatible. Ara bé, si la feina és a temps parcial, es podria compatibilitzar i es deduiria la part corresponent a aquesta nova feina de la quantia de la prestació que estàs cobrant. En tot cas, el treballador ha de comunicar la nova situació al SEPE, el qual suspendrà o reduirà la prestació, depenent del cas. Per fer tràmits amb el SEPE, podeu demanar cita prèvia a la seva pàgina web.
Persones treballadores i SOC

Necessito posar-me en contacte amb la meva Oficina de Treball. Com ho puc fer?

Les Oficines de Treball estan tancades al públic. Si heu de fer alguna gestió, podeu trucar al telèfon gratuït 900 800 046, de dilluns a divendres entre les 8h i les 14h. No s’hi pot anar presencialment. També podeu escriure a la bústia de correu electrònic de la vostra Oficina.

Tenia una cita prèvia amb el SOC, què faig?

Totes les cites prèvies per als serveis del SOC s’han anul·lat. Es reprogramaran en el moment en què sigui possible.

Com puc renovar la meva demanda d’ocupació?

Des del 10 de març la renovació de la demanda d’ocupació es fa d’ofici, fins que finalitzi la situació actual. Així mateix, els pagaments de la Renda Garantida de Ciutadania, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es faran d’ofici, sense haver de fer cap tràmit.

Com em puc inscriure com a demandant d’ocupació?

Només serà necessari que t’inscriguis com a demandant d’ocupació si MAI anteriorment heu estat inscrits i necessiteu fer-ho per poder tramitar la vostra prestació per desocupació o per qualsevol altre motiu. A l’enllaç següent trobareu l’accés a les dues opcions disponibles:
a) Telefònicament, truque al telèfon gratuït 900 800 046, en horari de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres.
b) Per Internet: a través d’aquest Tràmit.
Recordeu que les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) no heu de presentar la sol·licitud de prestació per desocupació. La vostra empresa s’encarregarà de fer-ho quan l’ERTO s’aprovi.

Com puc saber que he fet el tràmit correctament?

Si l’heu fet correctament us sortirà un rebut amb el resum de les dades que heu enviat i el número de registre de la vostra sol·licitud d’inscripció. L’Oficina de Treball només contactarà amb les persones de qui necessiti informació addicional.

Com puc aconseguir el meu Document d’Actualització i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO)?

Podreu obtenir el document acreditatiu de la vostra inscripció en el SOC (DARDO) seguint les indicacions següents:
1. Aneu a ‘Tràmits per a les persones
2. Cliqueu sobre l’opció “Obtenir documents relacionats amb la demanda d’ocupació”, i a continuació s’obre el botó “Sol·licitar els documents”.
3. A continuació us demanarà el vostre DNI o NIE i una paraula de pas (PIN). Si en algun moment heu estat inscrit al SOC, el PIN el trobareu al document DARDO anterior. Si és la primera vegada que us inscriviu, o bé no disposeu d’un DARDO anterior, podeu obtenir el PIN a través de l’opció “Heu oblidat la paraula de pas (PIN)?”
4. Per obtenir el PIN caldrà que mecanitzeu el vostre NIF o NIE i l’adreça de correu electrònic que vau facilitar al SOC en el Formulari d’inscripció COVID-19.
Si tot és correcte i l’adreça de correu electrònic es correspon amb la que vau facilitar en el formulari d’inscripció, se us enviarà el PIN a aquest mateix correu electrònic. Amb aquest PIN podreu obtenir el vostre DARDO.

La meva empresa m‘ha inclòs en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), m’he d’inscriure com a demandant d’ocupació ?

Si mai us heu apuntat/inscrit com a demandant d’ocupació en el SOC, cal que us inscriviu. A l’enllaç següent trobareu l’accés a les dues opcions disponibles.
Si, en canvi, ja heu fet aquesta inscripció en algun altre moment, no heu de presentar la sol·licitud de prestació per desocupació, ni demanar cita prèvia al SEPE, la vostra empresa s’encarregarà de tots els tràmits.

Com puc contactar amb el Servicio de Empleo Público Estatal SEPE?

Abans de contactar, us recomanem que llegiu atentament la informació que el SEPE ha posat a disposició de les persones i de les empreses en aquest enllaç.
Si teniu dubtes, o preguntes a fer, trobareu les dades de contacte del SEPE a: En línia o Per telefòn

Com puc contactar amb el Servicio de Empleo Público Estatal SEPE?

Abans de contactar, us recomanem que llegiu atentament la informació que el SEPE ha posat a disposició de les persones i de les empreses en aquest enllaç.
Si teniu dubtes, o preguntes a fer, trobareu les dades de contacte del SEPE a: En línia o Per telefòn

Atesa la situació d’emergència pel COVID19, com ho he de fer per treballar en centres assistencials públics o privats de Catalunya?

Us heu d’inscriure a les Borses de treball.
Passareu a formar part d’una borsa de treball del SOC que servirà per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya. Cal tenir en compte que, el SOC podrà proporcionar les dades que incorporeu i les que figurin en el vostre currículum de Feina Activa a les empreses públiques o privades que s’adrecin al SOC per sol·licitar persones per cobrir les seves vacants. Per aquest motiu, serà l’empresa la que directament us contactarà per indicar les condicions del lloc de treball, relatives al sou, la jornada, la durada de contracte, etc.
Aquestes borses de treball només es mantindran actives durant la situació d’emergència del COVID19.
Recursos d’interès

MAPA LABORAL:

El camí per apropar-te al món laboral pot tenir moltes direccions i destinacions. Mapalaboral és una eina que t’ajudarà a orientar el teu trajecte professional, proveint-te de les coordenades que necessites per decidir quin camí vols seguir. Es tracta de construir el trajecte que et pugui donar els millors resultats que no sempre és el camí més ràpid ni el més fàcil. Tot això ho aconseguiràs definint el teu projecte professional.
http://mapalaboral.org/es/

BARCELONA ACTIVA

Quins són els teus interessos? Saps de què t’agradaria treballar? Identificar les teves preferències i interessos professionals és un pas clau dins del teu procés d’orientació professional. Treballar de quelcom que t’agradi de veritat contribuirà al teu benestar i et permetrà expressar al màxim tot el teu talent i potencial. En aquest apartat trobaràs totes les eines necessàries per descobrir els teus interessos i relacionar-los amb sortides professionals reals i amb perspectiva de futur.
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més