Mesures per comerç

MESURES PER COMERÇ

Actualització 29/04/2020

SUBVENCIONS COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA 2020 – COVID19

LINK sol·licitud

Es diferencien 6 programes diferents, adreçats a diferents col·lectius:

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Objectiu: Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi des del CCAM pel sector.
Persones beneficiàries: Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.
Accions subvencionables: Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte. Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector.
Requisits: Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros. Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.
Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
Quantia de la subvenció: Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000,00 euros.
Documentació: Annex de dades específiques segons model normalitzat que inclourà els indicadors per a mesurar l’impacte (Annex)

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Objectiu: Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones, donant resposta a la situació de crisi sanitària COVID-19 del sector del comerç, artesania i moda de Catalunya.
En concret: Enfortir el model associatiu actual i dotar-lo d’eines per afrontar els reptes sectorials i/o del territori de forma integral. Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19. Promoure la col.laboració, les economies d’escala, sinergies i serveis compartits entre associacions i altres agents sectorials i de territori.
Persones beneficiàries: Les entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda; Entitats territorials sense ànim de lucre; Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre; Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres); Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.
Accions subvencionables: Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d’Actuació de l’Associació (PAA). Els Plans d’Actuació de les Associacions (PAA) s’establiran de manera conjunta amb l’equip tècnic del CCAM, en base a les característiques i casuístiques de cada entitat i d’acord amb el Pla de Xoc Post COVID-19. El PAA defineix el conjunt d’actuacions previstes per a la reactivació de les empreses que representen, així com els indicadors necessaris per al control i seguiment de la implementació del Pla. Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d’actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d’hàbits de consum.
Son accions subvencionables, qualsevol acció que pugui suposar suport a les empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, i enfortir la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per promoure l’estimulació de la demanda, la recuperació si s’escau del nombre d’associats, també aquelles actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.
Requisits: Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses de gestió i estructura. Creació d’un “comitè de seguiment del PAA” format pel gerent/dinamitzador i/o pel president/a de l’associació, personal tècnic del CCAM, si s’escau, personal tècnic de/dels ens locals de l’àmbit territorial, algun representant de les entitats representatives de comerç o altres experts que es consideri. Aquest comitè farà un seguiment trimestral, del compliment de les actuacions marcades en el Pla d’Actuació de l’Associació definit conjuntament amb el CCAM, i seguiment dels indicadors que s’utilitzaran per mesurar l’impacte. Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.
Aquest programa es incompatible amb el Programa 1 de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
Quantia de la subvenció: En el cas de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit municipal només en el cas de Barcelona ciutat fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000,00 euros. En el cas d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000,00 euros. En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000,00 euros.
Documentació: Proposta de PAA segons model normalitzat.

Programa de reactivació del comerç

Objectiu: Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
Despeses subvencionables: Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.
Requisits: L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.
Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana.
Quantia de la subvenció: Fins el 100 % de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Accions subvencionables:
Àmbit 1: recuperació dels locals buits
– La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
– L’ús d’aparadors de locals tancats.
– La continuïtat de l’empresa comercial.
– L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Àmbit 2: reforma d’establiments
– La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
– L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
– La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
Requisits:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.
Àmbit 1:
– En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
– Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall.
– Han de disposar del corresponent permís municipal.
– Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals
Àmbit 2:
– En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
– En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç
Quantia de la subvenció: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.
Documentació: Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions). Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2) En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat. Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3). Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Objectiu: Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors. Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.
Requisits: L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
Quantia de la subvenció: Fins el 100 % de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.

Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.

Objectiu: Reactivar el sector de l’artesania donant suport a la comercialització de l’artesania així com suport per tal de dotar d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció de les empreses artesanes, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.
Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans. Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.
Accions subvencionables: Qualsevol tipologia d’acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l’ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l’estimulació de la demanda d’artesania.
Requisits: L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal. En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza. En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent. Els establiments s’han de destinar a la realització d’una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans.
Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana.
Quantia de la subvenció: Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.Última actualització 25/03/2020

Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?

Només podran restar oberts al públic els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici de les perruqueries a domicili.
En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d’almenys 1m – 2m, amb la finalitat d’evitar possibles contagis.
Així mateix, la permanència en aquests comerços, ha de ser l’estrictament necessària perquè tots els consumidors puguin realitzar la seva compra d’aliments i productes de primera necessitat, NO PERMETENT el consum de productes en els mateixos establiments.
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200302_coronavirus

Quines mesures de prevenció he d’adoptar?

enllaç web

 • Cal reforçar les mesures d’higiene personal en aquest àmbit de treball
 • Cal fer el rentat de mans de manera freqüent.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Com a norma general, s’ha de mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
 • S’ha d’evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En cas que es manipuli algun objecte d’aquelles persones, cal rentar-se després les mans.
 • S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • Després de manipular objectes de tercers, cal abstenir-se de tocar-se la boca, nas i ulls sense abans haver-se rentat les mans.

No es recomana l’ús de la mascareta de manera rutinària, si s’està de cara al públic.
En els casos de trobar-se amb persones que tinguin símptomes respiratoris (tos o esternuts, fonamentalment), es recomana especialment que es mantingui la distància habitual, entre 1 i 2 metres.
La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

Si el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, no autoritza al meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors?

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats envers el COVID-19, es considerarà provinent d’una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=4

En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

No, el RD 8/2020, de 17 de març, art. 24 disposa que mentre duri la suspensió de contractes i reducció de jornada per causes autoritzades de força major, a causa de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si teniu menys de 50 treballadors, i en un 75% si teniu més de 50 treballadors.
Així mateix, però, tenir en compte que la disposició addicional sisena del present reial decret llei, estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral, estran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.

Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat per a la seva obertura? ¿Si aquests treballadors no volen anar a treballar, pot suposar un cas d’absentisme laboral?

Sí, el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, només restringeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no limita el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, i per tant, pot exercir la jornada laboral però sense atendre al client presencialment en botiga.
I, en el cas que el treballador s’hi negui, podria considerar-se com una falta d’absentisme laboral.

És necessari un certificat de l’empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l’Estat d’Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l’empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Aquí podreu descarregar el justificant que PIMEC ha elaborat.

Quins ajuts econòmics tinc com autònom?

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/#
Ajuts als autònoms
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
Es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat
Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 2. En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
 3. Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació i poder accedir a aquesta protecció.

La tramitació s’ha de fer a través de la mútua de treball en la que esteu afiliats.

He de presentar els impostos del primer trimestre?

Sí. S’han de presentar les autoliquidacions del primer trimestre en els terminis habituals.
La suspensió dels terminis de prescripció i caducitat no s’aplica als àmbits de la afiliació, liquidació y cotització de la SS.SS, ni tampoc als terminis tributaris ni afectarà els terminis de presentació declaracions i autoliquidacions

Puc ajornar el pagament d’impostos?

Sí , segons l’article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins al dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

Com ajornar els impostos d’hisenda?

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL·LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19″.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Nombre de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)

Puc ajornar altres impostos?

Ajornament de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. D’aquesta manera, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma

Aquesta mesura afecta els següents tributs:

 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre estades en establiments turístics
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades
 • Tributació sobre el joc
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 • Impost sobre els habitatges buits
 • Impost sobre grans establiments comercials
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

El Girafeina Osona acull enguany, com a novetat, dues taules rodones. Una, amb … Llegir-ne més

El grup de professionals de Prevenció de riscos laborals d’empreses de la comarca … Llegir-ne més

Els resultats de 2023 del mercat de compra venda de petites i mitjanes … Llegir-ne més