Mesures per comerç

MESURES PER COMERÇ

Última actualització 25/03/2020

Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?

Només podran restar oberts al públic els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici de les perruqueries a domicili.
En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d’almenys 1m – 2m, amb la finalitat d’evitar possibles contagis.
Així mateix, la permanència en aquests comerços, ha de ser l’estrictament necessària perquè tots els consumidors puguin realitzar la seva compra d’aliments i productes de primera necessitat, NO PERMETENT el consum de productes en els mateixos establiments.
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200302_coronavirus

Quines mesures de prevenció he d’adoptar?

enllaç web

 • Cal reforçar les mesures d’higiene personal en aquest àmbit de treball
 • Cal fer el rentat de mans de manera freqüent.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Com a norma general, s’ha de mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
 • S’ha d’evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En cas que es manipuli algun objecte d’aquelles persones, cal rentar-se després les mans.
 • S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • Després de manipular objectes de tercers, cal abstenir-se de tocar-se la boca, nas i ulls sense abans haver-se rentat les mans.

No es recomana l’ús de la mascareta de manera rutinària, si s’està de cara al públic.
En els casos de trobar-se amb persones que tinguin símptomes respiratoris (tos o esternuts, fonamentalment), es recomana especialment que es mantingui la distància habitual, entre 1 i 2 metres.
La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

Si el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, no autoritza al meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors?

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats envers el COVID-19, es considerarà provinent d’una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=4

En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

No, el RD 8/2020, de 17 de març, art. 24 disposa que mentre duri la suspensió de contractes i reducció de jornada per causes autoritzades de força major, a causa de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si teniu menys de 50 treballadors, i en un 75% si teniu més de 50 treballadors.
Així mateix, però, tenir en compte que la disposició addicional sisena del present reial decret llei, estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral, estran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.

Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat per a la seva obertura? ¿Si aquests treballadors no volen anar a treballar, pot suposar un cas d’absentisme laboral?

Sí, el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, només restringeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no limita el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, i per tant, pot exercir la jornada laboral però sense atendre al client presencialment en botiga.
I, en el cas que el treballador s’hi negui, podria considerar-se com una falta d’absentisme laboral.

És necessari un certificat de l’empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l’Estat d’Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l’empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Aquí podreu descarregar el justificant que PIMEC ha elaborat.

Quins ajuts econòmics tinc com autònom?

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/#
Ajuts als autònoms
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
Es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat
Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 2. En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
 3. Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació i poder accedir a aquesta protecció.

La tramitació s’ha de fer a través de la mútua de treball en la que esteu afiliats.

He de presentar els impostos del primer trimestre?

Sí. S’han de presentar les autoliquidacions del primer trimestre en els terminis habituals.
La suspensió dels terminis de prescripció i caducitat no s’aplica als àmbits de la afiliació, liquidació y cotització de la SS.SS, ni tampoc als terminis tributaris ni afectarà els terminis de presentació declaracions i autoliquidacions

Puc ajornar el pagament d’impostos?

Sí , segons l’article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins al dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

Com ajornar els impostos d’hisenda?

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL·LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19″.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Nombre de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)

Puc ajornar altres impostos?

Ajornament de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya ha establert la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits. D’aquesta manera, s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma

Aquesta mesura afecta els següents tributs:

 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre estades en establiments turístics
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades
 • Tributació sobre el joc
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 • Impost sobre els habitatges buits
 • Impost sobre grans establiments comercials
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

Podeu recuperar la conferència i resolució de dubtes sobre Ertos i altres mesures laborals per part … Llegir-ne més

Informació sobre les noves mesures aprovades
A continuació us detallem les mesures aprovades (i … Llegir-ne més

COMUNICAT DEL PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT EN RELACIÓ A LES DARRERES DECLARACIONS REFERENTS AL CORONAVIRUS … Llegir-ne més