Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses

El Govern va aprovar el passat 29 de setembre, la Llei Crea i Crece, una de les reformes principals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta llei té per objecte la millora del clima de negocis impulsant la creació i el creixement empresarial mitjançant l’adopció de mesures per agilitzar la creació d’empreses; la millora de la regulació i eliminació d’obstacles al desenvolupament d’activitats econòmiques; la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament.

Crear una empresa serà més fàcil i més ràpid

La Llei “Crea i Creix” facilita la creació d’una empresa, en reduir el cost econòmic i simplificar els tràmits per a la seva constitució.

Amb aquest objectiu, s’estableix la possibilitat de constituir una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’1 euro, davant del mínim legal de 3.000 euros establert fins ara, permetent a les empreses utilitzar aquests recursos en usos alternatius i facilitant la creació de nous negocis.

Mesures per afavorir el creixement de les empreses

De manera addicional, l’avantprojecte de llei millora l’eficiència del marc regulador de les activitats econòmiques en simplificar la legislació existent, eliminar regulacions innecessàries i establir procediments més àgils.

Es modifica la Llei de mesures de liberalització del comerç, i s’amplia el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència. S’incorporen al llistat de la normativa bàsica estatal les activitats que hagin estat considerades innòcues com a mínim per una comunitat autònoma.

Així mateix, es modifica la Llei de garantia d’unitat de mercat per reforçar la cooperació entre les diferents administracions públiques i els mecanismes de protecció d’empreses i consumidors davant de mesures que no respectin els principis de proporcionalitat i necessitat.

Mesures per lluitar contra la morositat

La norma també inclou mesures per avançar en la lluita contra la morositat en les operacions comercials, una de les causes que més incidència té en la liquiditat i rendibilitat de moltes empreses espanyoles, amb particular incidència a les pimes.

Per això, s’estén l’obligació d’expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms, cosa que garantirà una traçabilitat i un control de pagaments més grans. Aquesta mesura, a més a més de reduir els costos de transacció i suposar un avenç en la digitalització de la operativa de les empreses, permetrà obtenir informació fiable, sistemàtica i àgil dels terminis efectius de pagament, requisit imprescindible per reduir la morositat comercial.

Així mateix, s’estableix que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts a la Llei de Morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials) no hi podran accedir a una subvenció pública o ser entitat col·laboradora en la gestió.

Finalment, es preveu la creació d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que farà un seguiment i una anàlisi de les dades dels terminis de pagaments i promourà bones pràctiques. Entre les actuacions s’inclou la publicació d’un llistat anual d’empreses moroses (persones jurídiques que no paguin en termini un percentatge superior al 5% de les factures i que l’import total de les factures impagades sigui superior a 600.000 euros).

També s’inclou a la Llei de societats de capital i la Llei de morositat l’obligació que les empreses grans indiquin a les memòries anuals el període mitjà de pagament als seus proveïdors o el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert a la normativa de morositat.

Fins ara la facturació electrònica només era obligatòria quan el destinatari fos una Administració Pública, per a la resta de gestions es podia utilitzar el sistema tradicional de facturació en paper.

La nova Llei Crea i Crece estableix un període de 6 mesos des de la publicació de la llei (març 2023 aprox.) per determinar els requeriments i per al seu desplegament reglamentari. 

Quan es publiqui el desenvolupament reglamentari:

  • Les empreses amb una facturació anual que superi els 8 milions d’euros, tindran un termini d’1 any després de la publicació de la Llei Crea i Crece per utilitzar la facturació electrònica en els seus processos de treball.
  • La resta de les empreses, amb una facturació inferior a 8 milions d’euros, tindran un termini de 2 anys per adaptar-se a aquesta nova obligació.

Reforç del finançament

La norma incorpora mesures per millorar els instruments de finançament del creixement empresarial alternatius al finançament bancari, com el crowdfunding o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.

A l’àmbit del crowdfunding, la Llei Crea i Crece adapta la regulació nacional a la normativa europea, introduint més flexibilitat perquè aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per agrupar els inversors i així reduir costos de gestió. Per ampliar l’univers de projectes empresarials elegibles s’eleven els llindars d’inversió per projecte (de 2 a 5 milions d’euros) i es modifiquen els límits d’inversió per projecte per a inversors detallistes, que passen a ser més alt entre 1.000 euros o el 5% de la riquesa.

S’impulsa la indústria del capital risc, ampliant-se el tipus d’empreses on poden invertir aquestes entitats, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Finalment, s’amplien les figures reconegudes per a fons tancats, incloent-hi estructures de trajectòria àmplia en altres països del nostre entorn. Es tracta de fons de deute que puguin invertir en préstecs, factures o efectes comercials, contribuint i millorant el finançament empresarial de companyies que hagin vist deteriorada la seva estructura financera com a conseqüència de la pandèmia.

Pel que fa a les Institucions d’Inversió Col·lectiva, s’elimina el caràcter obligatori de l’informe trimestral, s’estableixen els mitjans telemàtics com a mitjà de comunicació per defecte i flexibilitza el règim de diversificació d’inversions de les entitats de capital risc.

22 de desembre de 2022