Línies de Subvencions 2017 del CCAM per a empreses del comerç, serveis, artesania i moda

Subvencions destinades al suport tan d’entitats com d’empreses del Comerç, els Serveis, l’Artesania i la Moda de Catalunya, per l’any 2017. (DOGC núm. 7335, de 23 de Març del 2017). Llegir més

El CCAM presenta aquesta convocatòria de subvencions amb la finalitat de de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

  • Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
  • Entitats de comerç, serveis, artesania i moda sense ànim de lucre: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Les subvencions destinades a les empreses del comerç, serveis, artesania i moda s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

* Programa 1: Competitivitat de l’empresa a través de les entitats.

  • Projecte de transformació digital a nivell associatiu
  • Projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial
  • Projectes per mantenir i desenvolupar el talent
  • Projectes de foment de la internacionalització

La quantia de la subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 23.000€, més el 15% de despeses de gestió i estructura amb un màxim de 3.000€. Inversió mínima subvencionable de 3.000€

* Programa 2: Participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Participació individual mitjançant estand en fires i salons professionals.

La quantia de la subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 2.500€, en fires nacionals i estatals i de 5.000€ en fires internacionals. Inversió mínima subvencionable de 1.000€ i màxima de 5.000€.

* Programa 3: Internacionalització de la moda.

Participació com expositors de showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i l’Estat Espanyol.

La quantia de la subvenció és de fins el 20% de les despeses subvencionables, per fires, showrooms comercials i altres similars a la Unió Europea i el 50% fora de la Unió Europea. Inversió mínima subvencionable de 1.000€ i màxima de 6.000€.

Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, malgrat que cada sol·licitud pot incloure més d’un projecte del mateix programa. Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any 2017.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement.

Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

 

30 de març de 2017