Normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF)

Objecte: característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses.

Dotació: 253.899.666 €. D’aquest total uns 70.000.000€ s’assignen de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les PIMEs (Línia COVID-19) i aquesta finalitzarà e 31 de març de 2021 o fins a l’esgotament de l’import assignat. La resta de la línia finalitzarà a 31 de maig de 2023.

Empreses destinataries: Poden optar a aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses.
a) Que tinguin mínim 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç sigui igual o superior a 1 milió d’euros.
b) Que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions.

Condicions dels préstecs:
a) Import: Una empresa destinatària podrà obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents:
– Curt termini: 2.000.000 €
– Llarg termini: 2.500.000 €
– Sublínia COVID-19: 2.000.000 €
– Total màxim per empresa: 6.500.000 €.

L’import mínim d’un prestec serà:
– Curt termini: 100.000 €
– Llarg termini: 150.000 €
– Sublínia COVID-10: 250.000 €

b) Termini màxim d’amortització:
– Curt termini: Mínim 2 anys i màxim 5 anys
– Llarg termini: Mínim 5 anys i màxim 15 anys
– Sublínia COVID-19: Mínim 1 any i màxim 5 anys

c) Desemborsament:
Sublínia COVID-19: un únic desemborsament
Resta de préstecs: el desemborsament serà d’una sola vegada o en diversos desemborsaments parcials.

d) Amortització:
El préstec s’amortitzarà per períodes vençuts mitjançant el sistema de quota constant de capital (lineal). La periodicitat de les amortitzacions serà mensual o trimestral a criteri de l’ICF.

Sol·licitud i documentació: Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les potencials empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat) juntament amb la documentació següent:
a) Breu explicació i pressupost estimatiu de l’actuació a finançar.
b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. Aquestes dades hauran de ser completades a la declaració responsable que trobarà al web de l’ICF un cop completat el formulari de sol·licitud.
c) Detall, si n’hi ha, dels ajuts de minimis sol·licitats o rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercicifiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’ha d’incloure com a declaració annexa a la sol·licitud.
d) Detall, si n’hi ha, dels ajuts en forma de finançament (préstecs o garanties) que s’hagin sotmès al Marc Temporal d’ajuts d’Estat per recolzar l’economia en l’actual brot de COVID-19, inclososos els subjectes a la Decisió de la Comissió SA.56803 (garanties ICO) o SA. 56851 (Marc Temporal Nacional).
e) En el cas d’operacions de la sublínia COVID-19, la documentació acreditativa de que es troba davant d’una necessitat sobtada de liquiditat d’acord amb el punt 3.1.s.

Procediment de concessió:
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva i les sol·licituds seran analitzades conforme els sol·licitants proporcionin tota la informació corresponent

Més informació DOGC

9 de març de 2021